Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
148 lines (75 sloc) 3.64 KB
## active ##
## 1429633_iot_update ##
## NOTE: Demo server is available at https://www-dev.allizom.org/technology
;We’re opening up a whole new Internet.
Inaugurăm un internet cu totul nou.
;Explore some of our latest innovations — built with open Web technologies and designed to help keep the Internet healthy and accessible forever.
Explorează câteva dintre ultimele noastre inovații — construite cu tehnologii Web deschise și proiectate să mențină internetul sănătos și accesibil pentru totdeauna.
;Bringing Virtual Reality to the web platform
Aducem realitatea virtuală în platforma web
;Using WebVR, developers, designers and artists can share VR experiences on the web.
Cu WebVR, dezvoltatorii, designerii și artiștii pot împărtăși experiențe VR pe web.
;Learn about WebVR
Află despre WebVR
;Explore A-Frame
Explorează A-Frame
;Firefox Quantum for Developers is here (and it’s fast!)
Firefox Quantum pentru dezvoltatori este aici (și e rapid!)
;The new Firefox Developer Edition has a new, blazingly fast CSS engine built in Rust. Get it with innovative features like CSS Grid Layout panel and framework debugging.
Noul Firefox Developer Edition are un nou motor CSS incredibil de rapid, construit în Rust. Include funcționalități inovatoare, precum panoul de layout CSS Grid și depanare pentru framework-uri.
# Links to https://hacks.mozilla.org/2017/08/inside-a-super-fast-css-engine-quantum-css-aka-stylo/
;Learn about Quantum CSS
Află despre Quantum CSS
# Links to https://research.mozilla.org/servo-engines/
;Check out Servo
Descoperă Servo
;Using the Web to change the game
Folosirea webului pentru evoluția jocurilor online
;With powerful Web technologies, pioneered by Mozilla, developers are pushing games to a new level.
Cu puternicele tehnologii web, introduse de Mozilla, dezvoltatorii duc jocurile la un alt nivel.
;See what’s new
Descoperă noutățile
;Meet WebAssembly
Află despre WebAssembly
;Start building
Începe să construiești
;Building the Web of Things
Construim webul de lucruri
;We’re working to create an open, Web of Things framework of software and services that can bridge the communication gap between connected devices.
Ne străduim să creăm o platformă deschisă a internetului de lucruri, cu programe informatice și servicii care să formeze puntea de legătură pentru comunicații între dispozitivele conectate.
;Learn more
Află mai multe
;Visit Mozilla IoT
Vizitează Mozilla IoT
;Start contributing
Începe să contribui
;Building a browser that gets you
Construim un browser care te înțelege
;The next generation of Web discovery is a browser that is more intuitive, useful and in tune with you.
Generația următoare în explorarea webului constă într-un browser mai intuitiv, util și sincronizat cu tine.
;Visit the wiki
Intră pe wiki
;Try it now
Încearcă-l acum
;Inventing a safer programming language
Inventăm un limbaj de programare mai sigur
;Sponsored by Mozilla, Rust allows browsers, systems and more to run much faster and more safely.
Sponsorizat de Mozilla, Rust permite browserelor, sistemelor și multor altor programe să ruleze mai rapid și într-o mai mare siguranță.
;Learn about Rust
Află despre Rust
;Visit Rust
Descoperă Rust
;Get involved
Implică-te
;What’s next?
Ce urmează?
;Get the Mozilla newsletter for our latest tech news and more.
Abonează-te la buletinul informativ Mozilla cu noutăți tehnologice și multe altele.
;Blogs
Bloguri
;Read the latest from Mozilla’s technology blogs.
Citește noutățile de pe blogurile tehnologice Mozilla.
;Continue reading
Continuă să citești
;Get started
Începe