Browse files

Merge pull request #1667 from Witia1/master

Polish localization
  • Loading branch information...
2 parents 78c3310 + 5f47140 commit 80728f7acdca54eebfc4423c5fdff09c7e0f0948 @yurydelendik yurydelendik committed May 8, 2012
Showing with 50 additions and 0 deletions.
  1. +8 −0 l10n/pl/metadata.inc
  2. +42 −0 l10n/pl/viewer.properties
View
8 l10n/pl/metadata.inc
@@ -0,0 +1,8 @@
+ <em:localized>
+ <Description>
+ <em:locale>pl</em:locale>
+ <em:name>Przeglądarka PDF</em:name>
+ <em:description>Używa HTML5 do wyświetlania plików PDF bezpośrednio w Firefoksie.</em:description>
+ </Description>
+ </em:localized>
+
View
42 l10n/pl/viewer.properties
@@ -0,0 +1,42 @@
+bookmark.title=Aktualny widok (kopiuj lub otwórz w nowym oknie)
+previous.title=Poprzednia strona
+next.title=Następna strona
+print.title=Drukuj
+download.title=Pobierz
+zoom_out.title=Pomniejsz
+zoom_in.title=Powiększ
+error_more_info=Więcej informacji
+error_less_info=Mniej informacji
+error_close=Zamknij
+error_build=Wersja PDF.JS: {{build}}
+error_message=Wiadomość: {{message}}
+error_stack=Stos: {{stack}}
+error_file=Plik: {{file}}
+error_line=Linia: {{line}}
+page_scale_width=Szerokość strony
+page_scale_fit=Cała strona
+page_scale_auto=Automatyczne dopasowanie
+page_scale_actual=Rzeczywisty rozmiar
+toggle_slider.title=Włącz/wyłącz suwak
+thumbs.title=Wyświetl miniatury
+outline.title=Wyświetl konspekt dokumentu
+loading=Wczytywanie... {{percent}}%
+loading_error_indicator=Błąd
+loading_error=Wystąpił błąd podczas wczytywania pliku PDF.
+rendering_error=Wystąpił błąd podczas wyświetlania strony.
+page_label=Strona:
+page_of=z {{pageCount}}
+no_outline=Konspekt nie jest dostępny
+open_file.title=Otwórz plik
+text_annotation_type=[Komentarz {{type}}]
+toggle_slider_label=Przełącz suwak
+thumbs_label=Miniatury
+outline_label=Konspekt dokumentu
+bookmark_label=Aktualny widok
+previous_label=Wstecz
+next_label=Dalej
+print_label=Drukuj
+download_label=Pobierz
+zoom_out_label=Pomniejsz
+zoom_in_label=Powiększ
+zoom.title=Powiększenie

0 comments on commit 80728f7

Please sign in to comment.