Permalink
Browse files

Disable debuginfo in abcs

  • Loading branch information...
1 parent 0127cd9 commit 28f97aa95a32bbd6d895b19fba6dc0a53944cb70 @yurydelendik yurydelendik committed Feb 28, 2014
Binary file not shown.
View
@@ -29,7 +29,7 @@ var files = [];
var swfParams = null;
var needsPlayerglobal = null;
var outputPath = null;
-var debugInfo = true;
+var debugInfo = false;
var strict = true;
for (var i = 2; i < process.argv.length;) {
var cmd = process.argv[i++];
@@ -39,7 +39,7 @@ var rebuild = false;
var useSha1 = false;
var buildThreadsCount = 1;
var dependenciesRecursionLevel = 1;
-var debugInfo = true;
+var debugInfo = false;
var strict = true;
for (var i = 2; i < process.argv.length;) {
var cmd = process.argv[i++];
@@ -20,7 +20,7 @@ var fs = require('fs');
var crypto = require('crypto');
var spawn = require('child_process').spawn;
-var debugInfo = true;
+var debugInfo = false;
var strict = true;
var build_dir = '../build/playerglobal';

0 comments on commit 28f97aa

Please sign in to comment.