Permalink
Browse files

added sq language and cs7s

  • Loading branch information...
1 parent 38395a8 commit 689f6974fe50b10d3dae6dbfcaa31d95c02667ac @marti1125 marti1125 committed Dec 7, 2012
Showing with 26 additions and 1 deletion.
  1. +9 −0 css/app.css
  2. +1 −1 index.php
  3. +16 −0 lang/sq.properties
View
@@ -304,6 +304,15 @@ html[lang=id] #tit2 {
padding-top: 30px;
}
+/* sq */
+html[lang=sq] #tit2 {
+ padding-top: 5px;
+}
+
+html[lang=sq] h1:first-of-type {
+ font-size: 45px;
+}
+
/* rtl = ar, fa, he, ur */
html[lang=ar] body, html[lang=fa] body, html[lang=he] body, html[lang=ur] body {
float: left;
View
@@ -3,7 +3,7 @@
require_once __DIR__ . '/lib/ChooseLocale.class.php';
require_once __DIR__ . '/lib/PropertiesParser.class.php';
-$locale = new tinyL10n\ChooseLocale(array('ar', 'es', 'en', 'fr', 'ga', 'id'));
+$locale = new tinyL10n\ChooseLocale(array('ar', 'es', 'en', 'fr', 'ga', 'id', 'sq'));
$locale->setDefaultLocale('en');
$locale->mapLonglocales = true;
View
@@ -0,0 +1,16 @@
+[content]
+title = "Keni nevojë për ndihmë?"
+body = "Keni ardhur në vendin e duhur. Kërkoni te site-i ynë ose te lista e gjërave më popullore. Nëse nuk gjeni përgjigje për pyetjen tuaj, do t'ju ndihmojë bashkësia jonë e vullnetarëve."
+btnSearch = "Kërkoni"
+popular_articles = "Artikuj popullorë"
+
+[msg]
+msg1 = "Keni nevojë për më tepër ndihmë? Shfletoni artikuj prej <a href='http://support.mozilla.org/sq/home' target='_blank'>site-i ynë i asistencës</a>, ose pyesni vullnetarët tanë te <a href='http://support.mozilla.org/sq/questions' target='_blank'>forumi ynë</a>."
+msg2 = "A e dinit se ndihma jepet nga vullnetarë si ju? Shihni <a href='http://www.mozilla.org/en-US/contribute/' target='_blank'>se si mund të merrni pjesë</a>."
+
+[error_msg]
+error_msg1 = "Ju lutemi, plotësojeni këtë fushë."
+error_msg2 = "Nuk ka referencë"
+
+[json_search]
+lang = "sq"

0 comments on commit 689f697

Please sign in to comment.