Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

在phrase-pinyin-data/pinyin.txt (A)里面有,但是不在 pinyin-data/pinyin.txt (B) 里面的拼音 有80个拼音,207个词 #174

Closed
linzehua opened this issue May 20, 2019 · 2 comments

Comments

@linzehua
Copy link

@linzehua linzehua commented May 20, 2019

在phrase-pinyin-data/pinyin.txt (A)里面有,但是不在 pinyin-data/pinyin.txt (B) 里面的拼音
有80个拼音,207个词

(行号, 词语,A中标注的拼音,不在B中的拼音)
(2, '一丁点儿', ['yī', 'dīng', 'diǎn', 'er'], 'er')
(46, '一会儿', ['yī', 'huì', 'er'], 'er')
(124, '一回儿', ['yì', 'huí', 'er'], 'er')
(276, '一时半会儿', ['yī', 'shí', 'bàn', 'huì', 'er'], 'er')
(423, '一股劲儿', ['yī', 'gǔ', 'jìn', 'er'], 'er')
(566, '丁点儿', ['dīng', 'diǎn', 'er'], 'er')
(716, '万贯家私', ['wàn', 'guàn', 'ji', 'sī'], 'ji')
(1179, '不一会儿', ['bù', 'yī', 'huì', 'er'], 'er')
(1222, '不亦善夫', ['bù', 'yi', 'shàn', 'fū'], 'yi')
(1301, '不分青白', ['bù', 'fēn', 'qīng', 'béi'], 'béi')
(1450, '不奈之何', ['bù', 'nai', 'zhī', 'hé'], 'nai')
(1736, '不点儿', ['bù', 'diǎn', 'er'], 'er')
(1992, '不贪为宝', ['bù', 'tān', 'wé', 'bǎo'], 'wé')
(2083, '不随以止', ['bu', 'shui', 'yi', 'zi'], 'bu')
(2083, '不随以止', ['bu', 'shui', 'yi', 'zi'], 'yi')
(2126, '与时消息', ['yǔ', 'shí', 'xiāo', 'xi'], 'xi')
(2256, '东方将白', ['dong', 'fang', 'jiang', 'bai'], 'dong')
(2275, '东西南北人', ['dōng', 'xi', 'nán', 'běi', 'rén'], 'xi')
(2276, '东西南北客', ['dōng', 'xi', 'nán', 'běi', 'kè'], 'xi')
(2312, '丢下耙儿弄扫帚', ['diū', 'xià', 'pá', 'er', 'nòng', 'sào', 'zhǒu'], 'er')
(2424, '个头儿', ['gè', 'tou', 'er'], 'er')
(4257, '会儿', ['huì', 'er'], 'er')
(4487, '伺候', ['cì', 'hou'], 'hou')
(4572, '体己', ['tī', 'ji'], 'ji')
(4806, '侄儿', ['zhí', 'er'], 'er')
(4808, '侄女儿', ['zhí', 'nǚ', 'er'], 'er')
(5080, '信皮儿', ['xìn', 'pí', 'er'], 'er')
(5162, '倒儿爷', ['dǎo', 'er', 'yé'], 'er')
(5525, '傻劲儿', ['shǎ', 'jìn', 'er'], 'er')
(5694, '兔角龟毛', ['tu', 'jiao', 'gui', 'mao'], 'gui')
(5694, '兔角龟毛', ['tu', 'jiao', 'gui', 'mao'], 'mao')
(6520, '冲劲儿', ['chòng', 'jìn', 'er'], 'er')
(6549, '冲盹儿', ['chòng', 'dǔn', 'er'], 'er')
(7882, '动弹', ['dòng', 'tan'], 'tan')
(7931, '努劲儿', ['nǔ', 'jìn', 'er'], 'er')
(7941, '劲儿', ['jìn', 'er'], 'er')
(8083, '包馄饨', ['bāo', 'hún', 'tun'], 'tun')
(8621, '单口相声', ['dān', 'kǒu', 'xiàng', 'sheng'], 'sheng')
(9218, '叉儿', ['chā', 'er'], 'er')
(9726, '叨叨', ['dāo', 'dao'], 'dao')
(10087, '吆喝', ['yāo', 'he'], 'he')
(10199, '吊儿郎当', ['diào', 'er', 'láng', 'dāng'], 'er')
(10201, '吊尔郎当', ['diào', 'er', 'láng', 'dāng'], 'er')
(10355, '同源异派', ['tóng', 'yuán', 'yì', 'pai'], 'pai')
(10436, '名我固当', ['ming', 'wo', 'gu', 'dang'], 'wo')
(10524, '吗玩意儿', ['má', 'wán', 'yì', 'er'], 'er')
(10642, '吵吵', ['chāo', 'chao'], 'chao')
(10643, '吵吵闹闹', ['chāo', 'chao', 'nào', 'nào'], 'chao')
(11077, '哥们儿', ['gē', 'men', 'er'], 'er')
(11078, '哥儿们', ['gē', 'er', 'men'], 'er')
(11089, '哪会儿', ['něi', 'huì', 'er'], 'er')
(11099, '哭丧', ['kū', 'sang'], 'sang')
(11100, '哭丧棒', ['kū', 'sang', 'bàng'], 'sang')
(11154, '唱片儿', ['chàng', 'piān', 'er'], 'er')
(11228, '喊倒好儿', ['hǎn', 'dào', 'hǎo', 'er'], 'er')
(11397, '嚏喷', ['tì', 'pen'], 'pen')
(11399, '嚷嚷', ['rāng', 'rang'], 'rang')
(12430, '多会儿', ['duō', 'huì', 'er'], 'er')
(12438, '多口相声', ['duō', 'kǒu', 'xiàng', 'sheng'], 'sheng')
(12511, '够劲儿', ['gòu', 'jìn', 'er'], 'er')
(12545, '大人先生', ['dà', 'rén', 'xiān', 'sheng'], 'sheng')
(12852, '大明法度', ['dà', 'jíng', 'fǎ', 'dù'], 'jíng')
(13247, '天宝当年', ['tian', 'bao', 'dang', 'nian'], 'tian')
(13247, '天宝当年', ['tian', 'bao', 'dang', 'nian'], 'bao')
(13247, '天宝当年', ['tian', 'bao', 'dang', 'nian'], 'nian')
(13428, '失败为成功之母', ['shī', 'bài', 'wéi', 'chéng', 'gōng', 'zhī', 'm'], 'm')
(13442, '头会箕敛', ['tóu', 'kuàn', 'jī', 'liǎn'], 'kuàn')
(13445, '头儿', ['tou', 'er'], 'er')
(13718, '奔头儿', ['bèn', 'tou', 'er'], 'er')
(14014, '如之奈何', ['rú', 'zhī', 'nai', 'hé'], 'nai')
(14134, '妞儿', ['niū', 'er'], 'er')
(14242, '娶媳妇儿', ['qǔ', 'xí', 'fu', 'er'], 'er')
(14257, '媳妇儿', ['xí', 'fu', 'er'], 'er')
(14928, '宽绰', ['kuān', 'chuo'], 'chuo')
(15046, '寸劲儿', ['cùn', 'jìn', 'er'], 'er')
(15078, '对口相声', ['duì', 'kǒu', 'xiàng', 'sheng'], 'sheng')
(15255, '小不点儿', ['xiǎo', 'bù', 'diǎn', 'er'], 'er')
(15288, '小妞儿', ['xiǎo', 'niū', 'er'], 'er')
(15381, '少奶奶', ['shào', 'nǎi', 'nai'], 'nai')
(15431, '尕驴儿', ['gǎ', 'lǘ', 'er'], 'er')
(15951, '差一点儿', ['chà', 'yì', 'diǎn', 'er'], 'er')
(16419, '广文先生', ['guǎng', 'wén', 'xiān', 'sheng'], 'sheng')
(16553, '底片儿', ['dǐ', 'piān', 'er'], 'er')
(16851, '弟弟', ['dì', 'di'], 'di')
(17104, '当务始终', ['dang', 'wu', 'shi', 'zhong'], 'zhong')
(17108, '当口儿', ['dāng', 'kǒu', 'er'], 'er')
(17235, '影片儿', ['yǐng', 'piān', 'er'], 'er')
(17684, '思所逐之', ['si', 'shuo', 'zhu', 'zi'], 'shuo')
(17684, '思所逐之', ['si', 'shuo', 'zhu', 'zi'], 'zhu')
(17839, '恩不放债', ['ēn', 'bù', 'fàng', 'zhai'], 'zhai')
(18121, '惨绿愁红', ['cǎn', 'lü', 'chóu', 'hóng'], 'lü')
(18154, '愁红惨绿', ['chóu', 'hóng', 'cǎn', 'lü'], 'lü')
(19164, '折而族之', ['zhe', 'er', 'zu', 'zi'], 'er')
(19164, '折而族之', ['zhe', 'er', 'zu', 'zi'], 'zu')
(19380, '担担面', ['dàn', 'dan', 'miàn'], 'dan')
(19496, '拍片儿', ['pāi', 'piān', 'er'], 'er')
(19687, '拱肩缩背', ['gǒng', 'jān', 'suō', 'bèi'], 'jān')
(19721, '拾掇无遗', ['shi', 'duo', 'wu', 'yi'], 'yi')
(19939, '挨家挨户', ['āi', 'ji', 'āi', 'hù'], 'ji')
(20302, '揣手儿', ['chuāi', 'shǒu', 'er'], 'er')
(20671, '攒眉蹙额', ['cuán', 'mei', 'cù', 'é'], 'mei')
(20686, '支分族解', ['zhī', 'fē', 'zú', 'jiě'], 'fē')
(21065, '数理逻辑', ['shù', 'lǐ', 'luó', 'ji'], 'ji')
(21084, '数黄道黑', ['shu', 'huang', 'dao', 'hei'], 'shu')
(21084, '数黄道黑', ['shu', 'huang', 'dao', 'hei'], 'dao')
(21084, '数黄道黑', ['shu', 'huang', 'dao', 'hei'], 'hei')
(21230, '斗箕', ['dòu', 'ji'], 'ji')
(21573, '无寇暴死', ['wu', 'kou', 'bào', 'shi'], 'kou')
(22460, '曾不惨然', ['zeng', 'bu', 'chan', 'ran'], 'zeng')
(22460, '曾不惨然', ['zeng', 'bu', 'chan', 'ran'], 'bu')
(22460, '曾不惨然', ['zeng', 'bu', 'chan', 'ran'], 'chan')
(22460, '曾不惨然', ['zeng', 'bu', 'chan', 'ran'], 'ran')
(22494, '月头儿', ['yuè', 'tou', 'er'], 'er')
(23933, '桑葚儿', ['sāng', 'rèn', 'er'], 'er')
(24360, '歌片儿', ['gē', 'piān', 'er'], 'er')
(24608, '死劲儿', ['sǐ', 'jìng', 'er'], 'er')
(24950, '水中捉月', ['shui', 'zhong', 'zhuo', 'yue'], 'zhong')
(24950, '水中捉月', ['shui', 'zhong', 'zhuo', 'yue'], 'yue')
(25122, '汗褂儿', ['hàn', 'guà', 'er'], 'er')
(25132, '汝成人耶', ['nu', 'cheng', 'ren', 'ye'], 'nu')
(25132, '汝成人耶', ['nu', 'cheng', 'ren', 'ye'], 'cheng')
(25132, '汝成人耶', ['nu', 'cheng', 'ren', 'ye'], 'ren')
(25186, '汹涌彭湃', ['xiōng', 'yǒng', 'péng', 'pai'], 'pai')
(25187, '汹涌淜湃', ['xiōng', 'yǒng', 'péng', 'pai'], 'pai')
(25297, '沙鸥翔集', ['sha', 'ou', 'xiang', 'ji'], 'xiang')
(25297, '沙鸥翔集', ['sha', 'ou', 'xiang', 'ji'], 'ji')
(25329, '没头苍蝇', ['méi', 'tóu', 'cāng', 'ying'], 'ying')
(25371, '没谱儿', ['méi', 'pǔ', 'er'], 'er')
(25799, '活儿', ['huó', 'er'], 'er')
(25967, '浑球儿', ['hún', 'qiú', 'er'], 'er')
(26268, '混球儿', ['hùn', 'qiú', 'er'], 'er')
(26825, '炮子儿', ['pào', 'zǐ', 'er'], 'er')
(27205, '爪尖儿', ['zhuǎ', 'jiān', 'er'], 'er')
(27258, '片儿', ['piān', 'er'], 'er')
(27259, '片儿汤', ['piān', 'er', 'tāng'], 'er')
(28183, '男孩儿', ['nán', 'hái', 'er'], 'er')
(28211, '画片儿', ['huà', 'piān', 'er'], 'er')
(28963, '相声', ['xiàng', 'sheng'], 'sheng')
(29043, '相片儿', ['xiàng', 'piān', 'er'], 'er')
(29513, '矫矫不群', ['jiǎo', 'jiǎo', 'bù', 'qùn'], 'qùn')
(29572, '石子儿', ['shí', 'zǐ', 'er'], 'er')
(29809, '碌碡', ['liù', 'zhou'], 'zhou')
(30813, '竿头日上', ['gān', 'tóu', 'rí', 'shàng'], 'rí')
(30850, '笔头儿', ['bǐ', 'tou', 'er'], 'er')
(30867, '符号逻辑', ['fú', 'hào', 'luó', 'ji'], 'ji')
(31042, '簸箕', ['bò', 'ji'], 'ji')
(31169, '糠豆不赡', ['kang', 'dou', 'bu', 'shan'], 'kang')
(31169, '糠豆不赡', ['kang', 'dou', 'bu', 'shan'], 'dou')
(31169, '糠豆不赡', ['kang', 'dou', 'bu', 'shan'], 'bu')
(31169, '糠豆不赡', ['kang', 'dou', 'bu', 'shan'], 'shan')
(31376, '红澄澄', ['hóng', 'deng', 'deng'], 'deng')
(31376, '红澄澄', ['hóng', 'deng', 'deng'], 'deng')
(31866, '绳愆纠缪', ['sheng', 'qian', 'jiu', 'miu'], 'sheng')
(31866, '绳愆纠缪', ['sheng', 'qian', 'jiu', 'miu'], 'miu')
(31953, '缝儿', ['fèng', 'er'], 'er')
(32262, '老头儿', ['lǎo', 'tou', 'er'], 'er')
(33342, '芫荽', ['yán', 'sui'], 'sui')
(33441, '苤蓝', ['piě', 'lan'], 'lan')
(33796, '落魄不偶', ['luo', 'tuo', 'bu', 'ou'], 'tuo')
(33796, '落魄不偶', ['luo', 'tuo', 'bu', 'ou'], 'bu')
(33846, '蒙着锅儿', ['mēng', 'zhe', 'guō', 'er'], 'er')
(33936, '薄荷', ['bò', 'he'], 'he')
(33937, '薄荷脑', ['bò', 'he', 'nǎo'], 'he')
(34779, '裂裳衣疮', ['liè', 'sháng', 'yī', 'chuāng'], 'sháng')
(35776, '话把儿', ['huà', 'bà', 'er'], 'er')
(35931, '说头儿', ['shuō', 'tou', 'er'], 'er')
(36149, '谄上抑下', ['chǎn', 'shàng', 'yi', 'xià'], 'yi')
(36434, '货而不售', ['huo', 'er', 'bu', 'shou'], 'er')
(36434, '货而不售', ['huo', 'er', 'bu', 'shou'], 'bu')
(36728, '赶活儿', ['gǎn', 'huó', 'er'], 'er')
(36812, '趔趄', ['liè', 'qie'], 'qie')
(37837, '这么点儿', ['zhè', 'me', 'diǎn', 'er'], 'er')
(37840, '这会儿', ['zhè', 'huì', 'er'], 'er')
(38086, '迷迷糊糊', ['mí', 'mi', 'hū', 'hū'], 'mi')
(38680, '那么点儿', ['nà', 'me', 'diǎn', 'er'], 'er')
(38683, '那会儿', ['nà', 'huì', 'er'], 'er')
(38724, '邯郸重步', ['hán', 'dān', 'zhóng', 'bù'], 'zhóng')
(38771, '都督', ['dū', 'du'], 'du')
(38859, '醋劲儿', ['cù', 'jìn', 'er'], 'er')
(39293, '钉头磷磷', ['ding', 'tou', 'lin', 'lin'], 'ding')
(39293, '钉头磷磷', ['ding', 'tou', 'lin', 'lin'], 'lin')
(39293, '钉头磷磷', ['ding', 'tou', 'lin', 'lin'], 'lin')
(39369, '钢镚儿', ['gāng', 'bèng', 'er'], 'er')
(39510, '铆劲儿', ['mǎo', 'jìn', 'er'], 'er')
(40066, '闷头儿', ['mèn', 'tou', 'er'], 'er')
(40067, '闷头儿干', ['mēn', 'tóu', 'er', 'gàn'], 'er')
(40068, '闷头儿干活', ['mēn', 'tóu', 'er', 'gàn', 'huó'], 'er')
(40089, '闹嚷嚷', ['nào', 'rāng', 'rang'], 'rang')
(40212, '阿Q', ['ā', 'Q'], 'Q')
(40453, '隐占身体', ['yin', 'zhan', 'shen', 'qi'], 'zhan')
(40453, '隐占身体', ['yin', 'zhan', 'shen', 'qi'], 'shen')
(40562, '难进易退', ['nan', 'jin', 'yi', 'tui'], 'nan')
(40562, '难进易退', ['nan', 'jin', 'yi', 'tui'], 'jin')
(40562, '难进易退', ['nan', 'jin', 'yi', 'tui'], 'yi')
(40562, '难进易退', ['nan', 'jin', 'yi', 'tui'], 'tui')
(40986, '面片儿', ['miàn', 'piān', 'er'], 'er')
(41579, '飞将数奇', ['fē', 'jiàng', 'shù', 'jī'], 'fē')
(41639, '食不重肉', ['shí', 'bù', 'zhóng', 'ròu'], 'zhóng')
(41819, '馄饨', ['hún', 'tun'], 'tun')
(41820, '馄饨皮儿', ['hún', 'tun', 'pí', 'er'], 'tun')
(41820, '馄饨皮儿', ['hún', 'tun', 'pí', 'er'], 'er')
(41851, '香培玉琢', ['xiang', 'pei', 'yu', 'zuo'], 'xiang')
(41851, '香培玉琢', ['xiang', 'pei', 'yu', 'zuo'], 'pei')
(42080, '骨朵儿', ['gū', 'duǒ', 'er'], 'er')
(42278, '鬼怕恶人', ['guǐ', 'pà', 'èr', 'én'], 'én')
(42767, '鼎鼐调和', ['dǐng', 'nai', 'tiáo', 'hé'], 'nai')
(42912, '龙游曲沼', ['long', 'you', 'qu', 'zhao'], 'long')

拼音,数量
er 85
ji 8
yi 5
béi 1
nai 4
wé 1
bu 5
xi 3
dong 1
hou 1
gui 1
mao 1
tan 1
tun 3
sheng 7
dao 2
he 3
pai 3
wo 1
chao 2
sang 2
pen 1
rang 2
jíng 1
tian 1
bao 1
nian 1
m 1
kuàn 1
chuo 1
di 1
zhong 2
shuo 1
zhu 1
zhai 1
lü 2
zu 1
dan 1
jān 1
mei 1
fē 2
shu 1
hei 1
kou 1
zeng 1
chan 1
ran 1
yue 1
nu 1
cheng 1
ren 1
xiang 2
ying 1
qùn 1
zhou 1
rí 1
kang 1
dou 1
shan 1
deng 2
miu 1
sui 1
lan 1
tuo 1
sháng 1
qie 1
mi 1
zhóng 2
du 1
ding 1
lin 2
Q 1
zhan 1
shen 1
nan 1
jin 1
tui 1
pei 1
én 1
long 1

@linzehua
Copy link
Author

@linzehua linzehua commented May 20, 2019

在phrase-pinyin-data/large_pinyin.txt则更多

er 745
ge 38
fen 3
ji 57
bu 84
lai 14
yi 22
béi 1
nai 17
xi 33
ceng 1
xiang 7
wé 2
dong 4
huan 7
dan 16
wan 1
an 3
tun 9
jin 4
wo 5
nu 2
jiǔì 1
xia 10
rang 5
mu 3
cai 6
ci 1
báng 1
hou 10
he 14
ai 2
kan 4
liao 1
chan 2
ran 4
zheng 2
she 4
zhai 4
shuo 3
mei 6
sheng 27
gui 5
mao 6
dou 2
ren 13
dao 16
guēn 1
cheng 5
nei 1
wang 7
nao 4
qie 3
gang 3
d 2
tan 5
zhu 7
hua 6
lue 1
tong 7
bi 4
jǜ 2
shu 8
làun 1
hao 2
kou 4
tao 17
pai 5
tang 5
chao 4
xun 2
song 1
nong 3
yue 3
sang 4
ku 1
 1
gua 2
cha 1
en 1
pen 2
chong 2
lun 3
keng 1
die 3
jíng 1
tian 1
bao 3
nian 2
gao 2
sh 4
zhng 2
m 1
kuàn 1
feng 4
mi 9
niu 1
niang 7
nen 1
shen 4
zhuang 3
sao 1
xuá 2
zai 7
chuo 1
di 3
ga 2
cang 2
cun 1
pi 1
shan 3
yao 3
peng 2
bang 1
zh 2
fei 2
gan 1
zhuan 1
hong 1
yuan 1
ruo 4
guan 1
zhong 3
fan 7
du 2
mang 4
jun 1
ben 1
lü 2
man 3
que 1
teng 4
ha 1
nie 1
zu 1
chou 3
che 3
jān 1
cuo 1
lian 2
ying 10
fē 2
hei 1
rū 1
leng 2
duan 2
heng 2
deng 8
tuo 4
geng 2
zeng 1
zhui 3
bǒi 1
mian 2
kuai 2
pa 3
yèn 1
chuan 1
yǘ 1
zái 1
pao 1
sui 3
xou 1
ang 1
tātuī 1
zhou 5
bing 3
dúu 1
bòo 1
yan 5
déng 1
za 2
nan 3
pan 1
qùn 1
liu 4
long 3
rí 1
kang 1
jue 1
miu 1
qin 1
guai 1
shao 1
lan 1
xóng 1
gou 1
zao 1
ding 2
sháng 1
xie 1
èer 1
kai 2
gūi 1
dè 1
tui 2
fuǐ 1
kéng 1
zhóng 2
zhen 1
lin 2
yiě 1
Q 1
jǖ 1
qiu 1
zhan 1
j 1
miān 1
pei 1
én 1

@mozillazg
Copy link
Owner

@mozillazg mozillazg commented May 20, 2019

@linzehua 感谢反馈!phrase-pinyin-data/pinyin.txt 中的部分拼音确实有误(er 那个轻声是预期的),我抽空再整理一下。同时也欢迎给 https://github.com/mozillazg/phrase-pinyin-data 提交 PR 😄

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
2 participants