Skip to content

mpasternak/pesel2pbn

develop
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pesel2pbn

Program działający pod Windows, do konwersji wielu numerów PESEL na identyfikatory PBN ID używane przez system POL-on i Polską Bibliografię Naukową.

Program działa na komputerze lokalnym, wykorzystując publiczne API Polskiej Bibliografii Naukowej, https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/specyfikacje-techniczne/specyfikacja-publicznego-api

Numery PESEL wysyłane są do PBN szyfrowanym protokołem HTTPS.

Celem istnienia programu jest to, aby osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych mogły skorzystać z niego celem zamiany PESELi na PBN ID i taką informację (czyli identyfikator PBN) wysyłać dalej. W ten sposób numery PESEL nie są wysyłane w sposób zabezpieczony nieadekwatnie.

Praca z programem może odbywać się wg następującego schematu:

  • pozyskanie tokenu autoryzacyjnego z PBN
  • wybranie listy kodów PESEL z zewnętrznego źródła danych (np. zaznaczenie ich w arkuszu kalkulacyjnym lub bazie danych i skopiowanie do schowka systemu operacyjnego)
  • uruchomienie programu pesel2pbn,
  • wpisanie tokenu autoryzacyjnego,
  • wklejenie numerów PESEL do odpowiedniego pola,
  • kliknięcie przycisku "Wykonaj",
  • kliknięcie przycisku "Skopiuj PBN IDs do schowka"
  • tak pozyskane numery PBN można przekleić np. do arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych.

Oprogramowanie PESEL2PBN działa pod Windows 7 i wyższych.

Możliwe jest uruchomienie programu pod Linux lub Mac OS X.

Bezpieczeństwo

Program zapisuje wartosć token w Rejestrze systemu operacyjnego Windows.

Program nie zapisuje nigdzie przetwarzanych numerów PESEL oraz PBN, sa one przetrzymywane w pamieci.

Numery PESEL do PBN przesylane sa za pomoca protokolu HTTPS, czyli sa zaszyfrowane podczas przesylania ich w siec.

About

Program do konwersji wielu numerów PESEL na identyfikatory PBN ID używane przez system POL-on i Polską Bibliografię Naukową

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Packages

No packages published