Program do konwersji wielu numerów PESEL na identyfikatory PBN ID używane przez system POL-on i Polską Bibliografię Naukową
Python Inno Setup Makefile Other
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
src
.bumpversion.cfg
.gitignore
AUTHORS.txt
CHANGELOG
LICENSE
README.md
make.bat
pesel2pbn-logo.svg
pesel2pbn.iss
requirements.dev
requirements.txt
run-tests.sh

README.md

pesel2pbn

Program działający pod Windows, do konwersji wielu numerów PESEL na identyfikatory PBN ID używane przez system POL-on i Polską Bibliografię Naukową.

Program działa na komputerze lokalnym, wykorzystując publiczne API Polskiej Bibliografii Naukowej, https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/specyfikacje-techniczne/specyfikacja-publicznego-api

Numery PESEL wysyłane są do PBN szyfrowanym protokołem HTTPS.

Celem istnienia programu jest to, aby osoby zajmujące się przetwarzaniem danych osobowych mogły skorzystać z niego celem zamiany PESELi na PBN ID i taką informację (czyli identyfikator PBN) wysyłać dalej. W ten sposób numery PESEL nie są wysyłane w sposób zabezpieczony nieadekwatnie.

Praca z programem może odbywać się wg następującego schematu:

  • pozyskanie tokenu autoryzacyjnego z PBN
  • wybranie listy kodów PESEL z zewnętrznego źródła danych (np. zaznaczenie ich w arkuszu kalkulacyjnym lub bazie danych i skopiowanie do schowka systemu operacyjnego)
  • uruchomienie programu pesel2pbn,
  • wpisanie tokenu autoryzacyjnego,
  • wklejenie numerów PESEL do odpowiedniego pola,
  • kliknięcie przycisku "Wykonaj",
  • kliknięcie przycisku "Skopiuj PBN IDs do schowka"
  • tak pozyskane numery PBN można przekleić np. do arkusza kalkulacyjnego lub bazy danych.

Oprogramowanie PESEL2PBN działa pod Windows 7 i wyższych.

Możliwe jest uruchomienie programu pod Linux lub Mac OS X.

Bezpieczeństwo

Program zapisuje wartosć token w Rejestrze systemu operacyjnego Windows.

Program nie zapisuje nigdzie przetwarzanych numerów PESEL oraz PBN, sa one przetrzymywane w pamieci.

Numery PESEL do PBN przesylane sa za pomoca protokolu HTTPS, czyli sa zaszyfrowane podczas przesylania ich w siec.