Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
61 lines (44 sloc) 2.92 KB
layout title description category tags
post
Rožiniai akiniai

{% include JB/setup %}

# you do not need this unless you also commit images to your Github repository
gitsubdir <- paste(tail(strsplit(getwd(),"/")[[1]],1),"/",sep="")
gitrep <- "https://github.com/mpiktas/myliuduomenis.lt"
gitbranch <- "master"
opts_knit$set(base.url=paste(gitrep,"raw",gitbranch,gitsubdir,sep="/"))

Vakar lrytas.lt radau šį straipsnį. Jame ekonomikos mokslų daktaras Algirdas Butkevičius teigia, kad

stebima neigiama BVP pokyčių tendencija kelia rimtą nerimą: BVP jau ir per ketvirtąjį > praėjusių metų ketvirtį smuko 5,5 proc.

Toliau yra klausiama:

„Jeigu 2011 m. ketvirtąjį ketvirtį BVP sudarė 27 571,6 milijardo litų, o 2012 m. pirmąjį ketvirtį jis tesiekė 25 235,3 milijardo litų, tai kaip galima kalbėti apie krizės stabilizavimą ir stebuklingą ekonomikos atsigavimą?“

Bei reziumuojama

Socialdemokratų lyderį stebina statistikos duomenų interpretacijos, nors ruošiantis rinkimams valdantiesiems svarbu užliūliuoti rinkėjų budrumą ir uždėti jiems rožinius akinius.

Susirūpinęs Lietuvos likimu pasiėmiau realaus BVP duomenis iš statistikos departamento:

library(ggplot2)
bvp <- read.csv("data/bvprn.csv",na.string="..")
rbvp <- na.omit(ts(bvp$Realus,start=c(1993,1),frequency=4))
qplot(x=time(rbvp),y=rbvp,geom="point",xlab="Metai",ylab="Mln. Lt")+geom_line()+opts(title="Realus BVP")

Pažiūrėjus į grafiką matosi, kad Lietuvos BVP beveik visados krinta ketvirtą ir pirmą metų ketvirčiais. Atskirai pažiūrėjus ketvirto ketvirčio augimus nuo 1995 metų matosi toks vaizdas:

k4 <- subset(rbvp,time(rbvp)-trunc(time(rbvp))==0.75)
k3 <- subset(rbvp,time(rbvp)-trunc(time(rbvp))==0.5)
qplot(x=1995:2011,y=(k4-k3)/k3*100,geom="bar",stat="identity",xlab="Metai",ylab="Procentai")+opts(title="IV ketvirčio BVP augimas palyginus su III ketvirčio BVP")

Visi augimai neigiami. Taigi minėtos tendencijos kartojasi jau 17 metų, nepriklausomai nuo krizių, ekonomikos atsigavimų ir kitų faktorių.

Šis reiškinys vadinamas sezoniškumu ir keista kad ekonomikos mokslų daktaras šio reiškinio nežino, bei stebisi statistikos duomenų interpetacijomis, kai jo paties pasvarstymai yra ne kas kita kaip klaidinga duomenų interpretacija.

Dar keisčiau, kad kitas ekonomikos mokslų daktaras Povilas Gylys, pasirenka kaltinti Statistikos departamentą visuomenės klaidinimu bet apie savo kolegos (moksline prasme) klaidingus išvedžiojimus nutyli.