Skip to content
Z-wave baserad blomsterbevattning med en Z-uno
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
blomsterbevattning_v2.ino

README.md

blomsterbevattning

Z-wave baserad blomsterbevattning med en Z-uno. Läs mer här: XXYYZZ

Tillgängliga parametrar

64 - Tid i minuter mellan varje fuktmätning
65 - Tid i sekunder mellan varje fuktmätning vid bevattning. OBS - sätt aldrig till lägre än 30 sekunder då det är ett hårt krav i Z-Wave + standarden
66 - Automationstyp:
  0 = All automatik avstängd
  1 = Bevattning sker om fuktighet är under värdet inställt i parameter 80 - 83. Tid för bevattning är enligt parameter 69
  2 = Bevattning sker om fuktighetsvärdet är under parameter 70-73 och vattnar tills värdet i parameter 80-83 är uppnått
67 - Det lägsta motståndet som kan uppmätas (i.e värdet i blöt jord)
68 - Det högsta motståndet som kan uppmätas (i.e värdet i torr jord)
69 - Tiden i minuter som bevattning skall ske i automationsläge 1
70 - Fuktighetsgraden i % för start av bevattning med pump 1
71 - Fuktighetsgraden i % för start av bevattning med pump 2
72 - Fuktighetsgraden i % för start av bevattning med pump 3
73 - Fuktighetsgraden i % för start av bevattning med pump 4
80 - Fuktighetsgraden i % för stopp av bevattning med pump 1
81 - Fuktighetsgraden i % för stopp av bevattning med pump 2
82 - Fuktighetsgraden i % för stopp av bevattning med pump 3
83 - Fuktighetsgraden i % för stopp av bevattning med pump 4
90 - Om automationen skall gå igång automatiskt vid uppstart
91 - Antal minuter som bevattningen max får köras. Prioriteras alltid över parameter 69 och parameter 80-83
You can’t perform that action at this time.