Aplicación non oficial para a solicitude, consulta e cancelación de citas de atención primaria no SERGAS (Servizo Galego de Saúde)
JavaScript
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
assets
NEWS.rst
README.rst
config.xml
icon.png
index.html

README.rst

SergasApp

Descrición

SergasApp era unha pequena aplicación non oficial para a solicitude, consulta e cancelación de citas de atención primaria no SERGAS (Servizo Galego de Saúde).

A aplicación dispoñía das seguintes opcións:

  • Solicitude de citas
  • Consulta de citas
  • Cancelación de citas
  • Xestión de varias tarxetas sanitarias

A aplicación foi desenvolvida utilizando PhoneGap, jQuery e jQuery Mobile.

Na actualidade a aplicación non funciona debido ós últimos cambios na web do SERGAS. Foi publicada unha aplicación alternativa chamada SergasApp 2 que está dispoñible na seguinte URL: https://bitbucket.org/TurryBoeing/sergasapp

Dispoñibilidade

O código fonte da aplicación está dispoñible no repositorio Git en http://github.com/mrego/sergasapp

Podedes atopar máis información sobre a aplicación na súa páxina web: http://mrego.github.com/sergasapp/

Licenza

SergasApp está publicada baixo os termos da Licenza Pública Xeral de GNU versión 3 (GNU General Public License version 3).

Autores

Esta aplicación foi desenvolvida por Manuel Rego Casasnovas <rego@igalia.com>.