Permalink
Find file Copy path
41 lines (40 sloc) 918 Bytes
Original Authors "mruby developers" are:
Yukihiro Matsumoto
SCSK KYUSHU CORPORATION
Kyushu Institute of Technology
Network Applied Communication Laboratory, Inc.
Daniel Bovensiepen
Jon Maken
Bjorn De Meyer
Yuichiro MASUI
Masamitsu MURASE
Masaki Muranaka
Internet Initiative Japan Inc.
Tadashi FUKUZAWA
MATSUMOTO Ryosuke
Yasuhiro Matsumoto
Koji Yoshioka
Jun Hiroe
Narihiro Nakamura
Yuichi Nishiwaki
Tatsuhiko Kubo
Takeshi Watanabe
Yuki Kurihara
specified non-profit corporation mruby Forum
Kazuaki Tanaka
Hiromasa Ishii
Hiroshi Mimaki
Satoshi Odawara
Mitsubishi Electric Micro-Computer Application Software Co.,Ltd.
Ralph Desir(Mav7)
Hiroyuki Matsuzaki
Yuhei Okazaki
Manycolors, Inc.
Shota Nakano
Yuichi Osawa
Terence Lee
Zachary Scott
Tomasz Dąbrowski
Christopher Aue
Masahiro Wakame
YAMAMOTO Masaya