Skip to content
Titan2 framework için yazılmış olan seo fonksiyonlarını içerir
PHP
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
App/Libs/SeoTitan
System/Facades
CHANGELOG
LICENSE
README.md

README.md

SeoTitan

Titan2 framework için yazılmış olan seo fonksiyonlarını içerir

Kurulum

İndirilen dosyaların titan2 dizinine kopyalanması gerekir.

Provider Tanımlama

Provider tanımlamak için, kütüphanenin namespace'i, providers anahtarına eklenir.

// --- [+] /App/Config/Services.php --- //
'providers' => [
	'Seo'        => 'App\Libs\SeoTitan\Seo',
],

Facade Tanımlama

Yukarıdaki örnekte oluşturulan facade sınıfına ait namespace, /App/Config/Service.php dosyasında bulunan facades anahtarında tanımlanır.

// --- [+] /App/Config/Services.php --- //
'facades' => [
	'Seo'        => 'System\Facades\Seo',
],

Kullanım

App/Controllers/Frontend/Index.php dosyası içeriği;

<?php
// --- [+] /App/Controllers/Frontend/Index.php --- //

namespace App\Controllers\Frontend;

use System\Kernel\Controller;
use View, Seo, Sitemap;

class Index extends Controller
{
	public function index()
	{
	  $data['meta']  = Seo::Meta('başlık', 'açıklama', 'yazar_ismi');
	  $data['og']   = Seo::OpenGraph('tip, 'başlık', 'ıklama', 'site_ismi', 'url', 'resim_url', 'locale', 'yayınlama_zamanı', 'yazar_ismi');
	  $data['twitter'] = Seo::TwitterCard('site_ismi', 'başlık', 'ıklama', 'resim_url');
	  View::render('frontend.index.index', $data);
	}
}
?>

App/Views/frontend.blade.php içeriği;

<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
  @if(isset($meta))
    @foreach($meta as $item)
    {!! $item !!}
    @endforeach
  @endif

Dokümantasyon

Daha fazla kullanım için http://www.msbeden.com/makale/seotitan adresini ziyaret edebilirsiniz.

Lisans

SeoTitan is released under the MIT license.

You can’t perform that action at this time.