Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
353 lines (274 sloc) 10.2 KB
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# GNOME PL Team <translators@gnomepl.org>, 1999-2005.
# Artur Polaczyński <artie@kmfms.com>, 1999, 2000.
# Hubert Stachurski <hubi@forest.sggw.waw.pl>, 2008.
# Bartosz Kosiorek <gang65@poczta.onet.pl>, 2005-2011.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2011.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gimp-python\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-28 02:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-28 02:27+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:394
msgid "Missing exception information"
msgstr "Brak informacji o wyjątku"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:403
#, python-format
msgid "An error occurred running %s"
msgstr "Wystąpił błąd podczas uruchamiania %s"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:414
msgid "_More Information"
msgstr "_Więcej informacji"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:526 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:538
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "No"
msgstr "Nie"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:536 ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:544
msgid "Yes"
msgstr "Tak"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:596 ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:223
msgid "Python-Fu File Selection"
msgstr "Wybór pliku Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:607
msgid "Python-Fu Folder Selection"
msgstr "Wybór katalogu Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/gimpfu.py:696
#, python-format
msgid "Invalid input for '%s'"
msgstr "Błąd wprowadzania dla \"%s\""
#: ../plug-ins/pygimp/gimpui.py:176
msgid "Python-Fu Color Selection"
msgstr "Wybór koloru Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:109
msgid "Saving as colored XHTML"
msgstr "Zapis jako kolorowany XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:186
msgid "Save as colored XHTML"
msgstr "Zapisz jako kolorowany XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:191
msgid "Colored XHTML"
msgstr "Kolorowany XHTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:198
msgid "Character _source"
msgstr "_Źródło znaku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:199
msgid "Source code"
msgstr "Kod źródłowy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:200
msgid "Text file"
msgstr "Plik tekstowy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:201
msgid "Entry box"
msgstr "Pole edycji"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:202
msgid "_File to read or characters to use"
msgstr "_Plik do odczytu lub znak do użycia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:204
msgid "Fo_nt size in pixels"
msgstr "Rozmiar _czcionki w pikselach"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/colorxhtml.py:205
msgid "_Write a separate CSS file"
msgstr "_Zapisanie jako oddzielny plik CSS"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:96
msgid "Gradient to use"
msgstr "Gradient do użycia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/gradients-save-as-css.py:97
msgid "File Name"
msgstr "Nazwa pliku"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:56
msgid "Add a layer of fog"
msgstr "Dodaje warstwę mgły"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:61
msgid "_Fog..."
msgstr "_Mgła..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "_Layer name"
msgstr "Nazwa _warstwy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:66
msgid "Clouds"
msgstr "Chmury"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:67
msgid "_Fog color"
msgstr "Kolor _mgły"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:68
msgid "_Turbulence"
msgstr "_Turbulencje"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/foggify.py:69
msgid "Op_acity"
msgstr "K_rycie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:44
msgid "Offset the colors in a palette"
msgstr "Przesuwa kolory w palecie "
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:49
msgid "_Offset Palette..."
msgstr "_Przesuń paletę..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:52
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:56
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:59
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:81
msgid "Palette"
msgstr "Paleta"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-offset.py:53
msgid "Off_set"
msgstr "Prze_suń"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:48
msgid "Sort the colors in a palette"
msgstr "Porządkuje kolory w palecie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:53
msgid "_Sort Palette..."
msgstr "_Uporządkuj paletę..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:57
msgid "Color _model"
msgstr "_Model koloru"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:58
msgid "RGB"
msgstr "RGB"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:59
msgid "HSV"
msgstr "HSV"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:60
msgid "Channel to _sort"
msgstr "Kanał do _uporządkowania"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:61
msgid "Red or Hue"
msgstr "Czerwony lub odcień"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:62
msgid "Green or Saturation"
msgstr "Zielony lub nasycenie"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:63
msgid "Blue or Value"
msgstr "Niebieski lub wartość"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-sort.py:64
msgid "_Ascending"
msgstr "_Rosnąco"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:52
msgid "Create a repeating gradient using colors from the palette"
msgstr "Tworzy powtarzający się gradient używając kolorów z palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:57
msgid "Palette to _Repeating Gradient"
msgstr "Paleta na po_wtarzający się gradient"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:74
msgid "Create a gradient using colors from the palette"
msgstr "Tworzy gradient używając kolorów z palety"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/palette-to-gradient.py:79
msgid "Palette to _Gradient"
msgstr "Paleta na g_radient"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:59
msgid "Slice"
msgstr "Przycinanie"
#. table snippet means a small piece of HTML code here
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:420
msgid "Cuts an image along its guides, creates images and a HTML table snippet"
msgstr "Obcina obraz wzdłuż prowadnic, tworzy obrazy i fragmenty tabel HTML "
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:431
msgid "_Slice..."
msgstr "_Przytnij..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:436
msgid "Path for HTML export"
msgstr "Ścieżka do eksportu HTML"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:437
msgid "Filename for export"
msgstr "Nazwa pliku do wyeksportowania"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:438
msgid "Image name prefix"
msgstr "Przedrostek nazwy obrazu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:439
msgid "Image format"
msgstr "Format obrazu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:440
msgid "Separate image folder"
msgstr "Rozdziela katalog obrazu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:442
msgid "Folder for image export"
msgstr "Katalog do wyeksportowania obrazów"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:443
msgid "Space between table elements"
msgstr "Odstęp między elementami tablicy"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:445
msgid "Javascript for onmouseover and clicked"
msgstr "JavaScript dla zdarzeń onmouseover i clicked"
#. table caps are table cells on the edge of the table
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/py-slice.py:448
msgid "Skip animation for table caps"
msgstr "Pomija animację dla tabel"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:56
msgid "Python Console"
msgstr "Konsola języka Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:60
msgid "_Browse..."
msgstr "_Przeglądaj..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:138
msgid "Python Procedure Browser"
msgstr "Przeglądarka procedur języka Python"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:167
#, python-format
msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
msgstr "Nie można otworzyć \"%s\" do zapisania: %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:182
#, python-format
msgid "Could not write to '%s': %s"
msgstr "Nie można zapisać do \"%s\": %s"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:190
msgid "Save Python-Fu Console Output"
msgstr "Zapis wyjścia konsoli Python-Fu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:216
msgid "Interactive GIMP Python interpreter"
msgstr "Interaktywny interpreter języka Python dla programu GIMP"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/python-console.py:221
msgid "_Console"
msgstr "_Konsola"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:60
msgid "Add a drop shadow to a layer, and optionally bevel it"
msgstr "Rzuca cień na warstwę i opcjonalnie krawędź"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:65
msgid "_Drop Shadow and Bevel..."
msgstr "_Rzuć cień i krawędź..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:70
msgid "_Shadow blur"
msgstr "Rozmycie _cienia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:71
msgid "_Bevel"
msgstr "_Krawędź"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:72
msgid "_Drop shadow"
msgstr "_Rzuć cień"
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z aktualnym tłumaczeniem (filtr->rzucanie cienia)
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:73
msgid "Drop shadow _X displacement"
msgstr "Przesunięcie _X cienia"
# "drop shadow" pominięte ze względu na zgodność z aktualnym tłumaczeniem (filtr->rzucanie cienia)
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/shadow_bevel.py:74
msgid "Drop shadow _Y displacement"
msgstr "Przesunięcie _Y cienia"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:75
msgid "Create a new brush with characters from a text sequence"
msgstr "Tworzy nowy pędzel za pomocą znaków z tekstu"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:81
msgid "New Brush from _Text..."
msgstr "Nowy pędzel z _tekstu..."
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:84
msgid "Font"
msgstr "Czcionka"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:85
msgid "Pixel Size"
msgstr "Rozmiar piksela"
#: ../plug-ins/pygimp/plug-ins/text-brush.py:86
msgid "Text"
msgstr "Tekst"