Permalink
Browse files

updated todo.

  • Loading branch information...
1 parent 03a577d commit 8e31a0c18a250ba96c104762728f3df7bdf897af @mslot committed Dec 16, 2012
Showing with 6 additions and 8 deletions.
  1. +6 −8 TODO.txt
View
@@ -1,9 +1,7 @@
Dette er en intern dansk TODO liste jeg har lavet for at holde styr over hvad det er jeg skal lave, da der kan g� lidt tid imellem udviklingen:
- 1. Statistics modulet skal laves f�rdig
- 1a. Der skal laves noget logik som kan opbygge en struktur ala "queries pr. kanal pr. bruger".
- 2. Lav auth logik s� man eventuel skal v�re authed for at udf�re nogle kommandoer.
- 3. Lav en SIMPEL logging motor som skriver til DB og mail.
- 4. Lave s� userdefined commands og response commands bliver lagt i seperate mapper i dlls mappen.
- 5. Netsplit handling.
- 6. H�ndtering af mass quering.
- 7. Al henvisning til "network" skal laves om til "server", hvilket er mere sigende ifm. IRC osv.
+ 1. Lav auth logik s� man eventuel skal v�re authed for at udf�re nogle kommandoer.
+ 2. Lav en SIMPEL logging motor som skriver til DB og mail.
+ 3. Lave s� userdefined commands og response commands bliver lagt i seperate mapper i dlls mappen.
+ 4. Netsplit handling.
+ 5. H�ndtering af mass quering.
+ 6. Al henvisning til "network" skal laves om til "server", hvilket er mere sigende ifm. IRC osv.

0 comments on commit 8e31a0c

Please sign in to comment.