Permalink
Browse files

updated todo.

  • Loading branch information...
1 parent 8e31a0c commit d93d4503716d360f1fd2336a49fb35212834dcd6 @mslot committed Dec 16, 2012
Showing with 2 additions and 1 deletion.
  1. +2 −1 TODO.txt
View
@@ -4,4 +4,5 @@ Dette er en intern dansk TODO liste jeg har lavet for at holde styr over hvad de
3. Lave s� userdefined commands og response commands bliver lagt i seperate mapper i dlls mappen.
4. Netsplit handling.
5. H�ndtering af mass quering.
- 6. Al henvisning til "network" skal laves om til "server", hvilket er mere sigende ifm. IRC osv.
+ 6. Al henvisning til "network" skal laves om til "server", hvilket er mere sigende ifm. IRC osv.
+ 7. Lav mere unit test p� statistics

0 comments on commit d93d450

Please sign in to comment.