Szybkie Fiszki to projekt polegający na stworzeniu serwisu internetowego, w którym ekspresowo dodasz fiszki i będziesz mógł testować swoją wiedzę.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
css
fonts
img
js
LICENSE
README.md
config.htm
index.html
list.htm
panel.htm
test.htm

README.md

szybkiefiszki

Szybkie Fiszki to projekt polegający na stworzeniu serwisu internetowego, w którym stworzysz fiszki i sprawdzisz swoją wiedzę.