Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5571 lines (4499 sloc) 168.153 kb
# Vietnamese translation for GIT-CORE.
# Copyright (C) 2012, Trần Ngọc Quân.
# This file is distributed under the same license as the git-core package.
# First translated by Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: git-1.7.11.rc2.2.gb694fbb\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Git Mailing List <git@vger.kernel.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2012-06-08 10:20+0800\n"
"PO-Revision-Date: 2012-06-09 14:08+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: \n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=1;\n"
"X-Poedit-Language: Vietnamese\n"
"X-Poedit-Country: VIET NAM\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Poedit-Basepath: ../\n"
#: advice.c:40
#, c-format
msgid "hint: %.*s\n"
msgstr "gợi ý: %.*s\n"
#.
#. * Message used both when 'git commit' fails and when
#. * other commands doing a merge do.
#.
#: advice.c:70
msgid ""
"Fix them up in the work tree,\n"
"and then use 'git add/rm <file>' as\n"
"appropriate to mark resolution and make a commit,\n"
"or use 'git commit -a'."
msgstr ""
"Sửa chúng trong cây làm việc,\n"
"và sau đó sử dụng lệnh 'git add/rm <tập-tin>'\n"
"dành riêng cho việc đánh dấu cần giải quyết và tạo lần chuyển giao,\n"
"hoặc là sử dụng lệnh 'git commit -a'."
#: bundle.c:36
#, c-format
msgid "'%s' does not look like a v2 bundle file"
msgstr "'%s' không giống như tập tin v2 bundle (cụm)"
#: bundle.c:63
#, c-format
msgid "unrecognized header: %s%s (%d)"
msgstr "phần đầu (header) không được thừa nhận: %s%s (%d)"
#: bundle.c:89
#: builtin/commit.c:696
#, c-format
msgid "could not open '%s'"
msgstr "không thể mở '%s'"
#: bundle.c:140
msgid "Repository lacks these prerequisite commits:"
msgstr "Khó chứa thiếu những lần chuyển giao (commit) cần trước hết này:"
#: bundle.c:164
#: sequencer.c:550
#: sequencer.c:982
#: builtin/log.c:289
#: builtin/log.c:720
#: builtin/log.c:1309
#: builtin/log.c:1528
#: builtin/merge.c:347
#: builtin/shortlog.c:181
msgid "revision walk setup failed"
msgstr "Cài đặt việc di chuyển qua các điểm xét lại gặp lỗi"
#: bundle.c:186
#, c-format
msgid "The bundle contains %d ref"
msgid_plural "The bundle contains %d refs"
msgstr[0] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
msgstr[1] "Bundle chứa %d tham chiếu (refs)"
#: bundle.c:192
#, c-format
msgid "The bundle requires this ref"
msgid_plural "The bundle requires these %d refs"
msgstr[0] "Lệnh bundle yêu cầu tham chiếu (refs) này"
msgstr[1] "Lệnh bundle yêu cầu %d tham chiếu (refs) này"
#: bundle.c:290
msgid "rev-list died"
msgstr "rev-list bị chết"
#: bundle.c:296
#: builtin/log.c:1205
#: builtin/shortlog.c:284
#, c-format
msgid "unrecognized argument: %s"
msgstr "đối số không được thừa nhận: %s"
#: bundle.c:331
#, c-format
msgid "ref '%s' is excluded by the rev-list options"
msgstr "tham chiếu '%s' bị loại trừ bởi các tùy chọn rev-list"
#: bundle.c:376
msgid "Refusing to create empty bundle."
msgstr "Từ chối tạo một bundle trống rỗng."
#: bundle.c:394
msgid "Could not spawn pack-objects"
msgstr "Không thể sản sinh pack-objects"
#: bundle.c:412
msgid "pack-objects died"
msgstr "pack-objects đã chết"
#: bundle.c:415
#, c-format
msgid "cannot create '%s'"
msgstr "không thể tạo '%s'"
#: bundle.c:437
msgid "index-pack died"
msgstr "index-pack đã chết"
#: commit.c:48
#, c-format
msgid "could not parse %s"
msgstr "không thể phân tích %s"
#: commit.c:50
#, c-format
msgid "%s %s is not a commit!"
msgstr "%s %s không phải là một lần commit!"
#: compat/obstack.c:406
#: compat/obstack.c:408
msgid "memory exhausted"
msgstr "cạn bộ nhớ"
#: connected.c:39
msgid "Could not run 'git rev-list'"
msgstr "Không thể chạy 'git rev-list'"
#: connected.c:48
#, c-format
msgid "failed write to rev-list: %s"
msgstr "gặp lỗi khi ghi vào rev-list: %s"
#: connected.c:56
#, c-format
msgid "failed to close rev-list's stdin: %s"
msgstr "gặp lỗi khi đóng đầu vào chuẩn stdin của rev-list: %s"
#: date.c:95
msgid "in the future"
msgstr "trong tương lai"
#: date.c:101
#, c-format
msgid "%lu second ago"
msgid_plural "%lu seconds ago"
msgstr[0] "%lu giây trước"
msgstr[1] "%lu giây trước"
#: date.c:108
#, c-format
msgid "%lu minute ago"
msgid_plural "%lu minutes ago"
msgstr[0] "%lu phút trước"
msgstr[1] "%lu phút trước"
#: date.c:115
#, c-format
msgid "%lu hour ago"
msgid_plural "%lu hours ago"
msgstr[0] "%lu giờ trước"
msgstr[1] "%lu giờ trước"
#: date.c:122
#, c-format
msgid "%lu day ago"
msgid_plural "%lu days ago"
msgstr[0] "%lu ngày trước"
msgstr[1] "%lu ngày trước"
#: date.c:128
#, c-format
msgid "%lu week ago"
msgid_plural "%lu weeks ago"
msgstr[0] "%lu tuần trước"
msgstr[1] "%lu tuần trước"
#: date.c:135
#, c-format
msgid "%lu month ago"
msgid_plural "%lu months ago"
msgstr[0] "%lu tháng trước"
msgstr[1] "%lu tháng trước"
#: date.c:146
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
msgstr[0] "%lu năm"
msgstr[1] "%lu năm"
#: date.c:149
#, c-format
msgid "%s, %lu month ago"
msgid_plural "%s, %lu months ago"
msgstr[0] "%s, %lu tháng trước"
msgstr[1] "%s, %lu tháng trước"
#: date.c:154
#: date.c:159
#, c-format
msgid "%lu year ago"
msgid_plural "%lu years ago"
msgstr[0] "%lu năm trước"
msgstr[1] "%lu năm trước"
#: diff.c:105
#, c-format
msgid " Failed to parse dirstat cut-off percentage '%.*s'\n"
msgstr " Gặp lỗi khi phân tích dirstat cắt bỏ phần trăm '%.*s'\n"
#: diff.c:110
#, c-format
msgid " Unknown dirstat parameter '%.*s'\n"
msgstr " Không hiểu đối số dirstat '%.*s'\n"
#: diff.c:210
#, c-format
msgid ""
"Found errors in 'diff.dirstat' config variable:\n"
"%s"
msgstr ""
"Tìm thấy các lỗi trong biến cấu hình 'diff.dirstat':\n"
"%s"
#: diff.c:1400
msgid " 0 files changed\n"
msgstr " 0 tập tin nào bị thay đổi\n"
#: diff.c:1404
#, c-format
msgid " %d file changed"
msgid_plural " %d files changed"
msgstr[0] " %d tập tin đã bị thay đổi"
msgstr[1] " %d tập tin đã bị thay đổi"
#: diff.c:1421
#, c-format
msgid ", %d insertion(+)"
msgid_plural ", %d insertions(+)"
msgstr[0] ", %d được thêm vào(+)"
msgstr[1] ", %d được thêm vào(+)"
#: diff.c:1432
#, c-format
msgid ", %d deletion(-)"
msgid_plural ", %d deletions(-)"
msgstr[0] ", %d bị xóa(-)"
msgstr[1] ", %d bị xóa(-)"
#: diff.c:3478
#, c-format
msgid ""
"Failed to parse --dirstat/-X option parameter:\n"
"%s"
msgstr ""
"Gặp lỗi khi phân tích đối số tùy chọn --dirstat/-X:\n"
"%s"
#: gpg-interface.c:59
msgid "could not run gpg."
msgstr "không thể chạy gpg."
#: gpg-interface.c:71
msgid "gpg did not accept the data"
msgstr "gpg đã không đồng ý dữ liệu"
#: gpg-interface.c:82
msgid "gpg failed to sign the data"
msgstr "gpg gặp lỗi khi ký dữ liệu"
#: grep.c:1320
#, c-format
msgid "'%s': unable to read %s"
msgstr "'%s': không thể đọc %s"
#: grep.c:1337
#, c-format
msgid "'%s': %s"
msgstr "'%s': %s"
#: grep.c:1348
#, c-format
msgid "'%s': short read %s"
msgstr "'%s': đọc ngắn %s"
#: help.c:207
#, c-format
msgid "available git commands in '%s'"
msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng trong '%s'"
#: help.c:214
msgid "git commands available from elsewhere on your $PATH"
msgstr "các lệnh git sẵn sàng để dùng từ một nơi khác trong $PATH của bạn"
#: help.c:270
#, c-format
msgid ""
"'%s' appears to be a git command, but we were not\n"
"able to execute it. Maybe git-%s is broken?"
msgstr ""
"'%s' trông như là một lệnh git, nhưng chúng tôi không\n"
"thể thực thi nó. Có lẽ là lệnh git-%s đã bị hỏng?"
#: help.c:327
msgid "Uh oh. Your system reports no Git commands at all."
msgstr "Ối chà. Hệ thống của bạn báo rằng chẳng có lệnh Git nào cả."
#: help.c:349
#, c-format
msgid ""
"WARNING: You called a Git command named '%s', which does not exist.\n"
"Continuing under the assumption that you meant '%s'"
msgstr ""
"CẢNH BÁO: Bạn đã gọi lệnh Git có tên '%s', mà nó lại không sẵn có.\n"
"Giả định rằng ý bạn là '%s'"
#: help.c:354
#, c-format
msgid "in %0.1f seconds automatically..."
msgstr "trong %0.1f giây một cách tự động..."
#: help.c:361
#, c-format
msgid "git: '%s' is not a git command. See 'git --help'."
msgstr "git: '%s' không phải là một lệnh của git. Xem thêm 'git --help'."
#: help.c:365
msgid ""
"\n"
"Did you mean this?"
msgid_plural ""
"\n"
"Did you mean one of these?"
msgstr[0] ""
"\n"
"Có phải ý bạn là cái này không?"
msgstr[1] ""
"\n"
"Có phải ý bạn là một trong số những cái này không?"
#: parse-options.c:493
msgid "..."
msgstr "..."
#: parse-options.c:511
#, c-format
msgid "usage: %s"
msgstr "cách sử dụng: %s"
#. TRANSLATORS: the colon here should align with the
#. one in "usage: %s" translation
#: parse-options.c:515
#, c-format
msgid " or: %s"
msgstr " hoặc: %s"
#: parse-options.c:518
#, c-format
msgid " %s"
msgstr " %s"
#: remote.c:1629
#, c-format
msgid "Your branch is ahead of '%s' by %d commit.\n"
msgid_plural "Your branch is ahead of '%s' by %d commits.\n"
msgstr[0] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
msgstr[1] "Nhánh của bạn là đầu của '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit).\n"
#: remote.c:1635
#, c-format
msgid "Your branch is behind '%s' by %d commit, and can be fast-forwarded.\n"
msgid_plural "Your branch is behind '%s' by %d commits, and can be fast-forwarded.\n"
msgstr[0] "Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể được fast-forward.\n"
msgstr[1] "Nhánh của bạn thì ở đằng sau '%s' bởi %d lần chuyển giao (commit), và có thể được fast-forward.\n"
#: remote.c:1643
#, c-format
msgid ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
msgid_plural ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commits each, respectively.\n"
msgstr[0] ""
"Nhánh của bạn và '%s' bị phân kỳ,\n"
"và có %d và %d lần chuyển giao (commit) khác nhau cho từng cái,\n"
"tương ứng với mỗi lần.\n"
msgstr[1] ""
"Your branch and '%s' have diverged,\n"
"and have %d and %d different commit each, respectively.\n"
#: sequencer.c:121
#: builtin/merge.c:865
#: builtin/merge.c:978
#: builtin/merge.c:1088
#: builtin/merge.c:1098
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing"
msgstr "Không thể mở %s' để ghi"
#: sequencer.c:123
#: builtin/merge.c:333
#: builtin/merge.c:868
#: builtin/merge.c:1090
#: builtin/merge.c:1103
#, c-format
msgid "Could not write to '%s'"
msgstr "Không thể ghi vào '%s'"
#: sequencer.c:144
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'"
msgstr ""
"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
"với lệnh 'git add <đường_dẫn>' hoặc 'git rm <đường_dẫn>'"
#: sequencer.c:147
msgid ""
"after resolving the conflicts, mark the corrected paths\n"
"with 'git add <paths>' or 'git rm <paths>'\n"
"and commit the result with 'git commit'"
msgstr ""
"sau khi giải quyết các xung đột, đánh dấu đường dẫn đã sửa\n"
"với lệnh 'git add <đường_dẫn>' hoặc 'git rm <đường_dẫn>'\n"
"và chuyển giao (commit) kết quả bằng lệnh 'git commit'"
#: sequencer.c:160
#: sequencer.c:758
#: sequencer.c:841
#, c-format
msgid "Could not write to %s"
msgstr "Không thể ghi vào %s"
#: sequencer.c:163
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s"
msgstr "Lỗi bao bọc %s"
#: sequencer.c:178
msgid "Your local changes would be overwritten by cherry-pick."
msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh cherry-pick."
#: sequencer.c:180
msgid "Your local changes would be overwritten by revert."
msgstr "Các thay đổi nội bộ của bạn có thể bị ghi đè bởi lệnh revert."
#: sequencer.c:183
msgid "Commit your changes or stash them to proceed."
msgstr "Chuyển giao (commit) các thay đổi hay stash chúng để tiến hành."
#. TRANSLATORS: %s will be "revert" or "cherry-pick"
#: sequencer.c:233
#, c-format
msgid "%s: Unable to write new index file"
msgstr "%s: Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
#: sequencer.c:261
msgid "Could not resolve HEAD commit\n"
msgstr "Không thể phân giải commit (lần chuyển giao) HEAD\n"
#: sequencer.c:282
msgid "Unable to update cache tree\n"
msgstr "Không thể cập nhật cây bộ nhớ đệm\n"
#: sequencer.c:324
#, c-format
msgid "Could not parse commit %s\n"
msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) %s\n"
#: sequencer.c:329
#, c-format
msgid "Could not parse parent commit %s\n"
msgstr "Không thể phân tích commit (lần chuyển giao) cha mẹ %s\n"
#: sequencer.c:395
msgid "Your index file is unmerged."
msgstr "Tập tin lưu mục lục của bạn không được hòa trộn."
#: sequencer.c:398
msgid "You do not have a valid HEAD"
msgstr "Bạn không có HEAD nào hợp lệ"
#: sequencer.c:413
#, c-format
msgid "Commit %s is a merge but no -m option was given."
msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s là một lần hòa trộn nhưng không đưa ra tùy chọn -m."
#: sequencer.c:421
#, c-format
msgid "Commit %s does not have parent %d"
msgstr "Lần chuyển giao (commit) %s không có cha mẹ %d"
#: sequencer.c:425
#, c-format
msgid "Mainline was specified but commit %s is not a merge."
msgstr "Luồng chính được chỉ định nhưng lần chuyển giao (commit) %s không phải là một lần hòa trộn."
#. TRANSLATORS: The first %s will be "revert" or
#. "cherry-pick", the second %s a SHA1
#: sequencer.c:436
#, c-format
msgid "%s: cannot parse parent commit %s"
msgstr "%s: không thể phân tích lần chuyển giao mẹ của %s"
#: sequencer.c:440
#, c-format
msgid "Cannot get commit message for %s"
msgstr "Không thể lấy thông điệp lần chuyển giao (commit) cho %s"
#: sequencer.c:524
#, c-format
msgid "could not revert %s... %s"
msgstr "không thể revert %s... %s"
#: sequencer.c:525
#, c-format
msgid "could not apply %s... %s"
msgstr "không thể apply (áp dụng miếng vá) %s... %s"
#: sequencer.c:553
msgid "empty commit set passed"
msgstr "lần chuyển giao (commit) trống rỗng đặt là hợp quy cách"
#: sequencer.c:561
#, c-format
msgid "git %s: failed to read the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi đọc bảng mục lục"
#: sequencer.c:566
#, c-format
msgid "git %s: failed to refresh the index"
msgstr "git %s: gặp lỗi khi làm tươi mới bảng mục lục"
#: sequencer.c:624
#, c-format
msgid "Cannot %s during a %s"
msgstr "Không thể %s trong khi %s"
#: sequencer.c:646
#, c-format
msgid "Could not parse line %d."
msgstr "Không phân tích được dòng %d."
#: sequencer.c:651
msgid "No commits parsed."
msgstr "Không có lần chuyển giao (commit) nào được phân tích."
#: sequencer.c:664
#, c-format
msgid "Could not open %s"
msgstr "Không thể mở %s"
#: sequencer.c:668
#, c-format
msgid "Could not read %s."
msgstr "Không thể đọc %s."
#: sequencer.c:675
#, c-format
msgid "Unusable instruction sheet: %s"
msgstr "Bảng chỉ thị không thể dùng được: %s"
#: sequencer.c:703
#, c-format
msgid "Invalid key: %s"
msgstr "Khóa không đúng: %s"
#: sequencer.c:706
#, c-format
msgid "Invalid value for %s: %s"
msgstr "Giá trị không hợp lệ %s: %s"
#: sequencer.c:718
#, c-format
msgid "Malformed options sheet: %s"
msgstr "Bảng tùy chọn dị hình: %s"
#: sequencer.c:739
msgid "a cherry-pick or revert is already in progress"
msgstr "một thao tác cherry-pick hoặc revert đang được thực hiện"
#: sequencer.c:740
msgid "try \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
msgstr "hãy thử \"git cherry-pick (--continue | --quit | --abort)\""
#: sequencer.c:744
#, c-format
msgid "Could not create sequencer directory %s"
msgstr "Không thể tạo thư mục xếp dãy %s"
#: sequencer.c:760
#: sequencer.c:845
#, c-format
msgid "Error wrapping up %s."
msgstr "Lỗi bao bọc %s."
#: sequencer.c:779
#: sequencer.c:913
msgid "no cherry-pick or revert in progress"
msgstr "không cherry-pick hay revert trong tiến trình"
#: sequencer.c:781
msgid "cannot resolve HEAD"
msgstr "không thể phân giải HEAD"
#: sequencer.c:783
msgid "cannot abort from a branch yet to be born"
msgstr "không thể hủy bỏ từ một nhánh mà nó còn chưa được tạo ra"
#: sequencer.c:805
#: builtin/apply.c:3697
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s"
msgstr "không thể mở %s: %s"
#: sequencer.c:808
#, c-format
msgid "cannot read %s: %s"
msgstr "không thể đọc %s: %s"
#: sequencer.c:809
msgid "unexpected end of file"
msgstr "kết thúc tập tin đột xuất"
#: sequencer.c:815
#, c-format
msgid "stored pre-cherry-pick HEAD file '%s' is corrupt"
msgstr "tập tin HEAD 'pre-cherry-pick' đã lưu '%s' bị hỏng"
#: sequencer.c:838
#, c-format
msgid "Could not format %s."
msgstr "Không thể định dạng %s."
#: sequencer.c:1000
msgid "Can't revert as initial commit"
msgstr "Không thể revert một lần chuyển giao (commit) khởi tạo"
#: sequencer.c:1001
msgid "Can't cherry-pick into empty head"
msgstr "Không thể cherry-pick vào một đầu (head) trống rỗng"
#: sha1_name.c:864
msgid "HEAD does not point to a branch"
msgstr "HEAD không chỉ đến một nhánh nào cả"
#: sha1_name.c:867
#, c-format
msgid "No such branch: '%s'"
msgstr "Không có nhánh nào như thế: '%s'"
#: sha1_name.c:869
#, c-format
msgid "No upstream configured for branch '%s'"
msgstr "Không có dòng ngược (upstream) được cấu hình cho nhánh '%s'"
#: sha1_name.c:872
#, c-format
msgid "Upstream branch '%s' not stored as a remote-tracking branch"
msgstr "Nhánh dòng ngược (upstream) '%s' không được lưu lại như là một nhánh 'remote-tracking'"
#: wrapper.c:413
#, c-format
msgid "unable to look up current user in the passwd file: %s"
msgstr "không tìm thấy người dùng hiện tại trong tập tin passwd: %s"
#: wrapper.c:414
msgid "no such user"
msgstr "không có người dùng như vậy"
#: wt-status.c:135
msgid "Unmerged paths:"
msgstr "Những đường dẫn chưa được hòa trộn:"
#: wt-status.c:141
#: wt-status.c:158
#, c-format
msgid " (use \"git reset %s <file>...\" to unstage)"
msgstr " (sử dụng \"git reset %s <tập-tin>...\" để bỏ một stage (trạng thái))"
#: wt-status.c:143
#: wt-status.c:160
msgid " (use \"git rm --cached <file>...\" to unstage)"
msgstr " (sử dụng \"git rm --cached <tập-tin>...\" để bỏ trạng thái (stage))"
#: wt-status.c:144
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" as appropriate to mark resolution)"
msgstr " (sử dụng \"git add/rm <tập-tin>...\" như là một cách thích hợp để đánh dấu là cần được giải quyết)"
#: wt-status.c:152
msgid "Changes to be committed:"
msgstr "Những thay đổi sẽ được chuyển giao:"
#: wt-status.c:170
msgid "Changes not staged for commit:"
msgstr "Các thay đổi không được đặt trạng thái (stage) cho lần chuyển giao (commit):"
#: wt-status.c:174
msgid " (use \"git add <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (sử dụng \"git add <tập-tin>...\" để cập nhật những gì cần chuyển giao (commit))"
#: wt-status.c:176
msgid " (use \"git add/rm <file>...\" to update what will be committed)"
msgstr " (sử dụng \"git add/rm <tập_tin>...\" để cập nhật những gì sẽ được chuyển giao)"
#: wt-status.c:177
msgid " (use \"git checkout -- <file>...\" to discard changes in working directory)"
msgstr " (sử dụng \"git checkout -- <tập_tin>...\" để loại bỏ những thay đổi trong thư mục làm việc)"
#: wt-status.c:179
msgid " (commit or discard the untracked or modified content in submodules)"
msgstr " (chuyển giao (commit) hoặc là loại bỏ các nội dung không-bị-theo-vết hay đã bị chỉnh sửa trong mô-đun-con)"
#: wt-status.c:188
#, c-format
msgid "%s files:"
msgstr "%s tệp tin:"
#: wt-status.c:191
#, c-format
msgid " (use \"git %s <file>...\" to include in what will be committed)"
msgstr " (sử dụng \"git %s <tập-tin>...\" để bao gồm thêm vào những gì cần chuyển giao (commit))"
#: wt-status.c:208
msgid "bug"
msgstr "lỗi"
#: wt-status.c:213
msgid "both deleted:"
msgstr "bị xóa bởi cả hai:"
#: wt-status.c:214
msgid "added by us:"
msgstr "được thêm vào bởi chúng tôi:"
#: wt-status.c:215
msgid "deleted by them:"
msgstr "bị xóa đi bởi họ:"
#: wt-status.c:216
msgid "added by them:"
msgstr "được thêm vào bởi họ:"
#: wt-status.c:217
msgid "deleted by us:"
msgstr "bị xóa bởi chúng tôi:"
#: wt-status.c:218
msgid "both added:"
msgstr "được thêm vào bởi cả hai:"
#: wt-status.c:219
msgid "both modified:"
msgstr "bị sửa bởi cả hai:"
#: wt-status.c:249
msgid "new commits, "
msgstr " lần chuyển giao (commit) mới, "
#: wt-status.c:251
msgid "modified content, "
msgstr "nội dung được sửa đổi,"
#: wt-status.c:253
msgid "untracked content, "
msgstr "nội dung chưa được theo dõi"
#: wt-status.c:267
#, c-format
msgid "new file: %s"
msgstr "tập tin mới: %s"
#: wt-status.c:270
#, c-format
msgid "copied: %s -> %s"
msgstr "đã sao chép: %s -> %s"
#: wt-status.c:273
#, c-format
msgid "deleted: %s"
msgstr "bị xóa: %s"
#: wt-status.c:276
#, c-format
msgid "modified: %s"
msgstr "bị sửa đổi: %s"
#: wt-status.c:279
#, c-format
msgid "renamed: %s -> %s"
msgstr "đã đổi tên: %s -> %s"
#: wt-status.c:282
#, c-format
msgid "typechange: %s"
msgstr "đổi-kiểu: %s"
#: wt-status.c:285
#, c-format
msgid "unknown: %s"
msgstr "không rõ: %s"
#: wt-status.c:288
#, c-format
msgid "unmerged: %s"
msgstr "chưa hòa trộn: %s"
#: wt-status.c:291
#, c-format
msgid "bug: unhandled diff status %c"
msgstr "lỗi: không lấy được trạng thái lệnh diff %c"
#: wt-status.c:737
msgid "On branch "
msgstr "Trên nhánh"
#: wt-status.c:744
msgid "Not currently on any branch."
msgstr "Hiện tại chẳng ở nhánh nào cả."
#: wt-status.c:755
msgid "Initial commit"
msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi đầu"
#: wt-status.c:769
msgid "Untracked"
msgstr "Không được theo vết"
#: wt-status.c:771
msgid "Ignored"
msgstr "Bị bỏ qua"
#: wt-status.c:773
#, c-format
msgid "Untracked files not listed%s"
msgstr "Những tập tin không bị theo vết không được liệt kê ra %s"
#: wt-status.c:775
msgid " (use -u option to show untracked files)"
msgstr " (sử dụng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
#: wt-status.c:781
msgid "No changes"
msgstr "Không có thay đổi nào"
#: wt-status.c:785
#, c-format
msgid "no changes added to commit%s\n"
msgstr "không có thay đổi nào được thêm vào lần chuyển giao (commit)%s\n"
#: wt-status.c:787
msgid " (use \"git add\" and/or \"git commit -a\")"
msgstr " (sử dụng \"git add\" và/hoặc \"git commit -a\")"
#: wt-status.c:789
#, c-format
msgid "nothing added to commit but untracked files present%s\n"
msgstr "không có gì được thêm vào lần chuyển giao (commit) nhưng có những tập tin không được theo dấu vết hiện diện%s\n"
#: wt-status.c:791
msgid " (use \"git add\" to track)"
msgstr " (sử dụng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
#: wt-status.c:793
#: wt-status.c:796
#: wt-status.c:799
#, c-format
msgid "nothing to commit%s\n"
msgstr "không có gì để chuyển giao (commit) %s\n"
#: wt-status.c:794
msgid " (create/copy files and use \"git add\" to track)"
msgstr " (tạo/sao-chép các tập tin và sử dụng \"git add\" để theo dõi dấu vết)"
#: wt-status.c:797
msgid " (use -u to show untracked files)"
msgstr " (sử dụng tùy chọn -u để hiển thị các tập tin chưa được theo dõi)"
#: wt-status.c:800
msgid " (working directory clean)"
msgstr " (thư mục làm việc sạch sẽ)"
#: wt-status.c:908
msgid "HEAD (no branch)"
msgstr "HEAD (chưa có nhánh nào)"
#: wt-status.c:914
msgid "Initial commit on "
msgstr "Lần chuyển giao (commit) khởi tạo trên"
#: wt-status.c:929
msgid "behind "
msgstr "đằng sau"
#: wt-status.c:932
#: wt-status.c:935
msgid "ahead "
msgstr "phía trước"
#: wt-status.c:937
msgid ", behind "
msgstr ", đằng sau"
#: builtin/add.c:62
#, c-format
msgid "unexpected diff status %c"
msgstr "trạng thái lệnh diff không như mong đợi %c"
#: builtin/add.c:67
#: builtin/commit.c:226
msgid "updating files failed"
msgstr "Cập nhật tập tin gặp lỗi"
#: builtin/add.c:77
#, c-format
msgid "remove '%s'\n"
msgstr "gỡ bỏ '%s'\n"
#: builtin/add.c:176
#, c-format
msgid "Path '%s' is in submodule '%.*s'"
msgstr "Đường dẫn '%s' thì ở trong mô-đun-con '%.*s'"
#: builtin/add.c:192
msgid "Unstaged changes after refreshing the index:"
msgstr "Các thay đổi không được lưu trạng thái sau khi làm tươi mới lại bảng mục lục:"
#: builtin/add.c:195
#: builtin/add.c:456
#: builtin/rm.c:186
#, c-format
msgid "pathspec '%s' did not match any files"
msgstr "pathspec '%s' không khớp với bất kỳ tập tin nào"
#: builtin/add.c:209
#, c-format
msgid "'%s' is beyond a symbolic link"
msgstr "'%s' nằm ngoài một liên kết tượng trưng"
#: builtin/add.c:276
msgid "Could not read the index"
msgstr "Không thể đọc bảng mục lục"
#: builtin/add.c:286
#, c-format
msgid "Could not open '%s' for writing."
msgstr "Không thể mở '%s' để ghi"
#: builtin/add.c:290
msgid "Could not write patch"
msgstr "Không thể ghi ra miếng vá"
#: builtin/add.c:295
#, c-format
msgid "Could not stat '%s'"
msgstr "không thể lấy trạng thái về '%s'"
#: builtin/add.c:297
msgid "Empty patch. Aborted."
msgstr "Miếng vá trống rỗng. Đã bỏ qua."
#: builtin/add.c:303
#, c-format
msgid "Could not apply '%s'"
msgstr "Không thể apply (áp dụng miếng vá) '%s'"
#: builtin/add.c:312
msgid "The following paths are ignored by one of your .gitignore files:\n"
msgstr "Các đường dẫn theo sau đây sẽ bị lờ đi bởi một trong các tập tin .gitignore của bạn:\n"
#: builtin/add.c:352
#, c-format
msgid "Use -f if you really want to add them.\n"
msgstr "Sử dụng tùy chọn -f nếu bạn thực sự muốn thêm chúng vào.\n"
#: builtin/add.c:353
msgid "no files added"
msgstr "chưa có tập tin nào được thêm vào"
#: builtin/add.c:359
msgid "adding files failed"
msgstr "thêm tập tin gặp lỗi"
#: builtin/add.c:391
msgid "-A and -u are mutually incompatible"
msgstr "-A và -u xung khắc nhau"
#: builtin/add.c:393
msgid "Option --ignore-missing can only be used together with --dry-run"
msgstr "Tùy chọn --ignore-missing chỉ có thể được sử dụng cùng với --dry-run"
#: builtin/add.c:413
#, c-format
msgid "Nothing specified, nothing added.\n"
msgstr "Không có gì được chỉ ra, không có gì được thêm vào.\n"
#: builtin/add.c:414
#, c-format
msgid "Maybe you wanted to say 'git add .'?\n"
msgstr "Có lẽ bạn muốn nói là 'git add .' phải không?\n"
#: builtin/add.c:420
#: builtin/clean.c:95
#: builtin/commit.c:286
#: builtin/mv.c:82
#: builtin/rm.c:162
msgid "index file corrupt"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
#: builtin/add.c:476
#: builtin/apply.c:4108
#: builtin/mv.c:229
#: builtin/rm.c:260
msgid "Unable to write new index file"
msgstr "Không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
#: builtin/apply.c:53
msgid "git apply [options] [<patch>...]"
msgstr "git apply [các-tùy-chọn] [<miếng-vá>...]"
#: builtin/apply.c:106
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace option '%s'"
msgstr "không nhận ra tùy chọn về khoảng trắng '%s'"
#: builtin/apply.c:121
#, c-format
msgid "unrecognized whitespace ignore option '%s'"
msgstr "không nhận ra tùy chọn bỏ qua khoảng trắng '%s'"
#: builtin/apply.c:815
#, c-format
msgid "Cannot prepare timestamp regexp %s"
msgstr "Không thể chuẩn bị biểu thức chính qui dấu vết thời gian (timestamp regexp) %s"
#: builtin/apply.c:824
#, c-format
msgid "regexec returned %d for input: %s"
msgstr "thi hành biểu thức chính quy trả về %d cho kết xuất: %s"
#: builtin/apply.c:905
#, c-format
msgid "unable to find filename in patch at line %d"
msgstr "không thể tìm thấy tên tập tin trong miếng vá tại dòng %d"
#: builtin/apply.c:937
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null, got %s on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null, đã nhận %s trên dòng %d"
#: builtin/apply.c:941
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent new filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin mới mâu thuấn trên dòng %d"
#: builtin/apply.c:942
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - inconsistent old filename on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - tên tập tin cũ mâu thuấn trên dòng %d"
#: builtin/apply.c:949
#, c-format
msgid "git apply: bad git-diff - expected /dev/null on line %d"
msgstr "git apply: git-diff sai - mong đợi /dev/null trên dòng %d"
#: builtin/apply.c:1394
#, c-format
msgid "recount: unexpected line: %.*s"
msgstr "chi tiết: dòng không được mong đợi: %.*s"
#: builtin/apply.c:1451
#, c-format
msgid "patch fragment without header at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá phân mảnh mà không có phần đầu tại dòng %d: %.*s"
#: builtin/apply.c:1468
#, c-format
msgid "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname component (line %d)"
msgid_plural "git diff header lacks filename information when removing %d leading pathname components (line %d)"
msgstr[0] "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
msgstr[1] "phần đầu diff cho git thiếu thông tin tên tập tin khi gỡ bỏ đi %d trong thành phần dẫn đầu tên của đường dẫn (dòng %d)"
#: builtin/apply.c:1628
msgid "new file depends on old contents"
msgstr "tập tin mới phụ thuộc vào nội dung cũ"
#: builtin/apply.c:1630
msgid "deleted file still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa vẫn còn nội dung"
#: builtin/apply.c:1656
#, c-format
msgid "corrupt patch at line %d"
msgstr "miếng vá hỏng tại dòng %d"
#: builtin/apply.c:1692
#, c-format
msgid "new file %s depends on old contents"
msgstr "tập tin mới %s phụ thuộc vào nội dung cũ"
#: builtin/apply.c:1694
#, c-format
msgid "deleted file %s still has contents"
msgstr "tập tin đã xóa %s vẫn còn nội dung"
#: builtin/apply.c:1697
#, c-format
msgid "** warning: file %s becomes empty but is not deleted"
msgstr "** cảnh báo: tập tin %s trở nên trống rỗng nhưng không bị xóa"
#: builtin/apply.c:1843
#, c-format
msgid "corrupt binary patch at line %d: %.*s"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân sai hỏng tại dòng %d: %.*s"
#. there has to be one hunk (forward hunk)
#: builtin/apply.c:1872
#, c-format
msgid "unrecognized binary patch at line %d"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được nhận ra tại dòng %d"
#: builtin/apply.c:1958
#, c-format
msgid "patch with only garbage at line %d"
msgstr "vá chỉ với 'garbage' tại dòng %d"
#: builtin/apply.c:2048
#, c-format
msgid "unable to read symlink %s"
msgstr "không thể đọc liên kết tượng trưng %s"
#: builtin/apply.c:2052
#, c-format
msgid "unable to open or read %s"
msgstr "không thể mở để đọc hay ghi %s"
#: builtin/apply.c:2123
msgid "oops"
msgstr "ôi?"
#: builtin/apply.c:2645
#, c-format
msgid "invalid start of line: '%c'"
msgstr "sai khởi đầu dòng: '%c'"
#: builtin/apply.c:2763
#, c-format
msgid "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d line)."
msgid_plural "Hunk #%d succeeded at %d (offset %d lines)."
msgstr[0] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
msgstr[1] "Khối dữ liệu #%d thành công tại %d (offset %d dòng)."
#: builtin/apply.c:2775
#, c-format
msgid "Context reduced to (%ld/%ld) to apply fragment at %d"
msgstr "Nội dung được giảm xuống (%ld/%ld) để áp dụng mảnh dữ liệu tại %d"
#: builtin/apply.c:2781
#, c-format
msgid ""
"while searching for:\n"
"%.*s"
msgstr ""
"Trong khi đang tìm kiếm cho:\n"
"%.*s"
#: builtin/apply.c:2800
#, c-format
msgid "missing binary patch data for '%s'"
msgstr "thiếu dữ liệu của miếng vá định dạng nhị phân cho '%s'"
#: builtin/apply.c:2903
#, c-format
msgid "binary patch does not apply to '%s'"
msgstr "miếng vá định dạng nhị phân không được áp dụng cho '%s'"
#: builtin/apply.c:2909
#, c-format
msgid "binary patch to '%s' creates incorrect result (expecting %s, got %s)"
msgstr "vá nhị phân cho '%s' tạo ra kết quả không chính xác (đang chờ %s, đã nhận %s)"
#: builtin/apply.c:2930
#, c-format
msgid "patch failed: %s:%ld"
msgstr "vá gặp lỗi: %s:%ld"
#: builtin/apply.c:3045
#, c-format
msgid "patch %s has been renamed/deleted"
msgstr "miếng vá %s đã bị xóa/đổi tên"
#: builtin/apply.c:3052
#: builtin/apply.c:3069
#, c-format
msgid "read of %s failed"
msgstr "đọc %s gặp lỗi"
#: builtin/apply.c:3084
msgid "removal patch leaves file contents"
msgstr "loại bỏ miếng vá để lại nội dung tập tin"
#: builtin/apply.c:3105
#, c-format
msgid "%s: already exists in working directory"
msgstr "%s: đã sẵn có trong thư mục đang làm việc"
#: builtin/apply.c:3143
#, c-format
msgid "%s: has been deleted/renamed"
msgstr "%s: đã được xóa/thay-tên"
#: builtin/apply.c:3148
#: builtin/apply.c:3179
#, c-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
#: builtin/apply.c:3159
#, c-format
msgid "%s: does not exist in index"
msgstr "%s: không tồn tại trong bảng mục lục"
#: builtin/apply.c:3173
#, c-format
msgid "%s: does not match index"
msgstr "%s: không khớp trong mục lục"
#: builtin/apply.c:3190
#, c-format
msgid "%s: wrong type"
msgstr "%s: sai kiểu"
#: builtin/apply.c:3192
#, c-format
msgid "%s has type %o, expected %o"
msgstr "%s có kiểu %o, mong chờ %o"
#: builtin/apply.c:3247
#, c-format
msgid "%s: already exists in index"
msgstr "%s: đã có từ trước trong bảng mục lục"
#: builtin/apply.c:3267
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o)"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o)"
#: builtin/apply.c:3272
#, c-format
msgid "new mode (%o) of %s does not match old mode (%o) of %s"
msgstr "chế độ mới (%o) của %s không khớp với chế độ cũ (%o) của %s"
#: builtin/apply.c:3280
#, c-format
msgid "%s: patch does not apply"
msgstr "%s: miếng vá không được áp dụng"
#: builtin/apply.c:3293
#, c-format
msgid "Checking patch %s..."
msgstr "Đang kiểm tra miếng vá %s..."
#: builtin/apply.c:3348
#: builtin/checkout.c:212
#: builtin/reset.c:158
#, c-format
msgid "make_cache_entry failed for path '%s'"
msgstr "make_cache_entry gặp lỗi đối với đường dẫn '%s'"
#: builtin/apply.c:3491
#, c-format
msgid "unable to remove %s from index"
msgstr "không thể gỡ bỏ %s từ mục lục"
#: builtin/apply.c:3518
#, c-format
msgid "corrupt patch for subproject %s"
msgstr "miếng vá sai hỏng cho dự án con (subproject) %s"
#: builtin/apply.c:3522
#, c-format
msgid "unable to stat newly created file '%s'"
msgstr "không thể lấy trạng thái về tập tin %s mới hơn đã được tạo"
#: builtin/apply.c:3527
#, c-format
msgid "unable to create backing store for newly created file %s"
msgstr "không thể tạo 'backing store' cho tập tin được tạo mới hơn %s"
#: builtin/apply.c:3530
#, c-format
msgid "unable to add cache entry for %s"
msgstr "không thể thêm mục nhớ tạm cho %s"
#: builtin/apply.c:3563
#, c-format
msgid "closing file '%s'"
msgstr "đang đóng tập tin '%s'"
#: builtin/apply.c:3612
#, c-format
msgid "unable to write file '%s' mode %o"
msgstr "không thể ghi vào tập tin '%s' chế độ (mode) %o"
#: builtin/apply.c:3668
#, c-format
msgid "Applied patch %s cleanly."
msgstr "Đã áp dụng miếng và %s một cách sạch sẽ."
#: builtin/apply.c:3676
msgid "internal error"
msgstr "lỗi nội bộ"
#. Say this even without --verbose
#: builtin/apply.c:3679
#, c-format
msgid "Applying patch %%s with %d reject..."
msgid_plural "Applying patch %%s with %d rejects..."
msgstr[0] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
msgstr[1] "Đang áp dụng miếng vá %%s với %d lần từ chối..."
#: builtin/apply.c:3689
#, c-format
msgid "truncating .rej filename to %.*s.rej"
msgstr "đang cắt cụt tên tập tin .rej thành %.*s.rej"
#: builtin/apply.c:3710
#, c-format
msgid "Hunk #%d applied cleanly."
msgstr "Khối nhớ #%d được áp dụng gọn gàng."
#: builtin/apply.c:3713
#, c-format
msgid "Rejected hunk #%d."
msgstr "hunk #%d bị từ chối."
#: builtin/apply.c:3844
msgid "unrecognized input"
msgstr "không thừa nhận đầu vào"
#: builtin/apply.c:3855
msgid "unable to read index file"
msgstr "không thể đọc tập tin lưu bảng mục lục"
#: builtin/apply.c:3970
#: builtin/apply.c:3973
msgid "path"
msgstr "đường-dẫn"
#: builtin/apply.c:3971
msgid "don't apply changes matching the given path"
msgstr "không áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
#: builtin/apply.c:3974
msgid "apply changes matching the given path"
msgstr "áp dụng các thay đổi khớp với đường dẫn đã cho"
#: builtin/apply.c:3976
msgid "num"
msgstr "số"
#: builtin/apply.c:3977
msgid "remove <num> leading slashes from traditional diff paths"
msgstr "gỡ bỏ <số> phần dẫn đầu (slashe) từ đường dẫn diff cổ điển"
#: builtin/apply.c:3980
msgid "ignore additions made by the patch"
msgstr "lờ đi phần phụ thêm tạo ra bởi miếng vá"
#: builtin/apply.c:3982
msgid "instead of applying the patch, output diffstat for the input"
msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả từ lệnh diffstat cho đầu ra"
#: builtin/apply.c:3986
msgid "shows number of added and deleted lines in decimal notation"
msgstr "hiển thị số lượng các dòng được thêm vào và xóa đi theo ký hiệu thập phân"
#: builtin/apply.c:3988
msgid "instead of applying the patch, output a summary for the input"
msgstr "thay vì áp dụng một miếng vá, kết xuất kết quả cho đầu vào"
#: builtin/apply.c:3990
msgid "instead of applying the patch, see if the patch is applicable"
msgstr "thay vì áp dụng miếng vá, hãy xem xem miếng vá có thích hợp không"
#: builtin/apply.c:3992
msgid "make sure the patch is applicable to the current index"
msgstr "hãy chắc chắn là miếng vá thích hợp với bảng mục lục hiện hành"
#: builtin/apply.c:3994
msgid "apply a patch without touching the working tree"
msgstr "áp dụng một miếng vá mà không động chạm đến cây làm việc"
#: builtin/apply.c:3996
msgid "also apply the patch (use with --stat/--summary/--check)"
msgstr "đồng thời áp dụng miếng vá (sử dụng với tùy chọn --stat/--summary/--check)"
#: builtin/apply.c:3998
msgid "build a temporary index based on embedded index information"
msgstr "xây dựng bảng mục lục tạm thời trên cơ sở thông tin bảng mục lục được nhúng"
#: builtin/apply.c:4000
msgid "paths are separated with NUL character"
msgstr "các đường dẫn bị ngăn cách bởi ký tự NULL"
#: builtin/apply.c:4003
msgid "ensure at least <n> lines of context match"
msgstr "đảm bảo rằng có ít nhất <n> dòng nội dung khớp"
#: builtin/apply.c:4004
msgid "action"
msgstr "hành động"
#: builtin/apply.c:4005
msgid "detect new or modified lines that have whitespace errors"
msgstr "tìm thấy một dòng mới hoặc bị sửa đổi mà nó có lỗi do khoảng trắng"
#: builtin/apply.c:4008
#: builtin/apply.c:4011
msgid "ignore changes in whitespace when finding context"
msgstr "lờ đi sự thay đổi do khoảng trắng khi quét nội dung"
#: builtin/apply.c:4014
msgid "apply the patch in reverse"
msgstr "áp dụng miếng vá theo chiều ngược"
#: builtin/apply.c:4016
msgid "don't expect at least one line of context"
msgstr "đừng hy vọng có ít nhất một dòng nội dung"
#: builtin/apply.c:4018
msgid "leave the rejected hunks in corresponding *.rej files"
msgstr "để lại khối dữ liệu bị từ chối trong các tập tin *.rej tương ứng"
#: builtin/apply.c:4020
msgid "allow overlapping hunks"
msgstr "cho phép chồng khối nhớ"
#: builtin/apply.c:4021
msgid "be verbose"
msgstr "chi tiết"
#: builtin/apply.c:4023
msgid "tolerate incorrectly detected missing new-line at the end of file"
msgstr "dung sai không chính xác đã tìm thấy thiếu dòng mới tại cuối tập tin"
#: builtin/apply.c:4026
msgid "do not trust the line counts in the hunk headers"
msgstr "không tin số lượng dòng trong phần đầu khối dữ liệu"
#: builtin/apply.c:4028
msgid "root"
msgstr "root"
#: builtin/apply.c:4029
msgid "prepend <root> to all filenames"
msgstr "treo thêm <root> vào tất cả các tên tập tin"
#: builtin/apply.c:4050
msgid "--index outside a repository"
msgstr "--index ở ngoài một kho chứa"
#: builtin/apply.c:4053
msgid "--cached outside a repository"
msgstr "--cached ở ngoài một kho chứa"
#: builtin/apply.c:4069
#, c-format
msgid "can't open patch '%s'"
msgstr "không thể mở miếng vá '%s'"
#: builtin/apply.c:4083
#, c-format
msgid "squelched %d whitespace error"
msgid_plural "squelched %d whitespace errors"
msgstr[0] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
msgstr[1] "đã chấm dứt %d lỗi khoảng trắng"
#: builtin/apply.c:4089
#: builtin/apply.c:4099
#, c-format
msgid "%d line adds whitespace errors."
msgid_plural "%d lines add whitespace errors."
msgstr[0] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
msgstr[1] "%d dòng thêm khoảng trắng lỗi."
#: builtin/archive.c:17
#, c-format
msgid "could not create archive file '%s'"
msgstr "không thể tạo tập tin kho (lưu trữ, nén) '%s'"
#: builtin/archive.c:20
msgid "could not redirect output"
msgstr "không thể chuyển hướng kết xuất"
#: builtin/archive.c:37
msgid "git archive: Remote with no URL"
msgstr "git archive: Máy chủ không có địa chỉ URL"
#: builtin/archive.c:58
msgid "git archive: expected ACK/NAK, got EOF"
msgstr "git archive: mong đợi ACK/NAK, nhận EOF"
#: builtin/archive.c:63
#, c-format
msgid "git archive: NACK %s"
msgstr "git archive: NACK %s"
#: builtin/archive.c:65
#, c-format
msgid "remote error: %s"
msgstr "lỗi máy chủ: %s"
#: builtin/archive.c:66
msgid "git archive: protocol error"
msgstr "git archive: lỗi giao thức"
#: builtin/archive.c:71
msgid "git archive: expected a flush"
msgstr "git archive: đã mong chờ một flush"
#: builtin/branch.c:144
#, c-format
msgid ""
"deleting branch '%s' that has been merged to\n"
" '%s', but not yet merged to HEAD."
msgstr ""
"đang xóa nhánh '%s' mà nó lại đã được hòa trộn vào\n"
" '%s', nhưng vẫn chưa được hòa trộn vào HEAD."
#: builtin/branch.c:148
#, c-format
msgid ""
"not deleting branch '%s' that is not yet merged to\n"
" '%s', even though it is merged to HEAD."
msgstr ""
"không xóa nhánh '%s' cái mà chưa được hòa trộng vào\n"
" '%s', cho dù là nó đã được hòa trộn vào HEAD."
#: builtin/branch.c:180
msgid "cannot use -a with -d"
msgstr "không thể sử dụng -a với -d"
#: builtin/branch.c:186
msgid "Couldn't look up commit object for HEAD"
msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho HEAD"
#: builtin/branch.c:191
#, c-format
msgid "Cannot delete the branch '%s' which you are currently on."
msgstr "Không thể xóa nhánh '%s' cái mà bạn hiện nay đang ở."
#: builtin/branch.c:202
#, c-format
msgid "remote branch '%s' not found."
msgstr "nhánh máy chủ '%s' không tìm thấy."
#: builtin/branch.c:203
#, c-format
msgid "branch '%s' not found."
msgstr "không tìm thấy nhánh '%s'."
#: builtin/branch.c:210
#, c-format
msgid "Couldn't look up commit object for '%s'"
msgstr "Không thể tìm kiếm đối tượng chuyển giao (commit) cho '%s'"
#: builtin/branch.c:216
#, c-format
msgid ""
"The branch '%s' is not fully merged.\n"
"If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D %s'."
msgstr ""
"Nhánh '%s' không được trộn một cách đầy đủ.\n"
"Nếu bạn thực sự muốn xóa nó, thì chạy lệnh 'git branch -D %s'."
#: builtin/branch.c:225
#, c-format
msgid "Error deleting remote branch '%s'"
msgstr "Gặp lỗi khi đang xóa nhánh máy chủ '%s'"
#: builtin/branch.c:226
#, c-format
msgid "Error deleting branch '%s'"
msgstr "Lỗi khi xoá bỏ nhánh '%s'"
#: builtin/branch.c:233
#, c-format
msgid "Deleted remote branch %s (was %s).\n"
msgstr "Nhánh máy chủ đã xóa %s (trước là %s).\n"
#: builtin/branch.c:234
#, c-format
msgid "Deleted branch %s (was %s).\n"
msgstr "Nhánh đã bị xóa '%s' (trước là %s)\n"
#: builtin/branch.c:239
msgid "Update of config-file failed"
msgstr "Cập nhật tệp tin cấu hình gặp lỗi"
#: builtin/branch.c:337
#, c-format
msgid "branch '%s' does not point at a commit"
msgstr "nhánh '%s' không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
#: builtin/branch.c:409
#, c-format
msgid "[%s: behind %d]"
msgstr "[%s: đằng sau %d]"
#: builtin/branch.c:411
#, c-format
msgid "[behind %d]"
msgstr "[đằng sau %d]"
#: builtin/branch.c:415
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d]"
msgstr "[%s: phía trước %d]"
#: builtin/branch.c:417
#, c-format
msgid "[ahead %d]"
msgstr "[phía trước %d]"
#: builtin/branch.c:420
#, c-format
msgid "[%s: ahead %d, behind %d]"
msgstr "[%s: phía trước %d, phía sau %d]"
#: builtin/branch.c:423
#, c-format
msgid "[ahead %d, behind %d]"
msgstr "[phía trước %d, phía sau %d]"
#: builtin/branch.c:535
msgid "(no branch)"
msgstr "(không có nhánh nào)"
#: builtin/branch.c:600
msgid "some refs could not be read"
msgstr "một số tham chiếu đã không thể đọc được"
#: builtin/branch.c:613
msgid "cannot rename the current branch while not on any."
msgstr "không thể đổi tên nhánh hiện hành trong khi nó chẳng ở đâu cả."
#: builtin/branch.c:623
#, c-format
msgid "Invalid branch name: '%s'"
msgstr "tên nhánh sai: '%s'"
#: builtin/branch.c:638
msgid "Branch rename failed"
msgstr "Đổi tên nhánh gặp lỗi"
#: builtin/branch.c:642
#, c-format
msgid "Renamed a misnamed branch '%s' away"
msgstr "Đã đổi tên nhánh khuyết danh '%s' đi"
#: builtin/branch.c:646
#, c-format
msgid "Branch renamed to %s, but HEAD is not updated!"
msgstr "Nhánh bị đổi tên thành %s, nhưng HEAD lại không được cập nhật!"
#: builtin/branch.c:653
msgid "Branch is renamed, but update of config-file failed"
msgstr "Nhánh bị đổi tên, nhưng cập nhật tập tin cấu hình gặp lỗi"
#: builtin/branch.c:668
#, c-format
msgid "malformed object name %s"
msgstr "tên đối tượng dị hình %s"
#: builtin/branch.c:692
#, c-format
msgid "could not write branch description template: %s"
msgstr "không thể ghi vào mẫu mô tả nhánh: %s"
#: builtin/branch.c:783
msgid "Failed to resolve HEAD as a valid ref."
msgstr "Gặp lỗi khi giải quyết HEAD như là một tham chiếu (ref) hợp lệ."
#: builtin/branch.c:788
#: builtin/clone.c:558
msgid "HEAD not found below refs/heads!"
msgstr "HEAD không tìm thấy ở dưới refs/heads!"
#: builtin/branch.c:808
msgid "--column and --verbose are incompatible"
msgstr "--column và --verbose xung khắc nhau"
#: builtin/branch.c:857
msgid "-a and -r options to 'git branch' do not make sense with a branch name"
msgstr "hai tùy chọn -a và -r áp dụng cho lệnh 'git branch' không hợp lý đối với tên nhánh"
#: builtin/bundle.c:47
#, c-format
msgid "%s is okay\n"
msgstr "'%s' tốt\n"
#: builtin/bundle.c:56
msgid "Need a repository to create a bundle."
msgstr "Cần một kho chứa để mà tạo một bundle."
#: builtin/bundle.c:60
msgid "Need a repository to unbundle."
msgstr "Cần một kho chứa để mà bung một bundle."
#: builtin/checkout.c:113
#: builtin/checkout.c:146
#, c-format
msgid "path '%s' does not have our version"
msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng ta"
#: builtin/checkout.c:115
#: builtin/checkout.c:148
#, c-format
msgid "path '%s' does not have their version"
msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản của chúng"
#: builtin/checkout.c:131
#, c-format
msgid "path '%s' does not have all necessary versions"
msgstr "đường dẫn '%s' không có tất cả các phiên bản cần thiết"
#: builtin/checkout.c:175
#, c-format
msgid "path '%s' does not have necessary versions"
msgstr "đường dẫn '%s' không có các phiên bản cần thiết"
#: builtin/checkout.c:192
#, c-format
msgid "path '%s': cannot merge"
msgstr "đường dẫn '%s': không thể hòa trộn"
#: builtin/checkout.c:209
#, c-format
msgid "Unable to add merge result for '%s'"
msgstr "Không thể thêm kết quả hòa trộn cho '%s'"
#: builtin/checkout.c:234
#: builtin/checkout.c:392
msgid "corrupt index file"
msgstr "tập tin ghi bảng mục lục bị hỏng"
#: builtin/checkout.c:264
#: builtin/checkout.c:271
#, c-format
msgid "path '%s' is unmerged"
msgstr "đường dẫn '%s' không được hòa trộn"
#: builtin/checkout.c:302
#: builtin/checkout.c:498
#: builtin/clone.c:583
#: builtin/merge.c:812
msgid "unable to write new index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới"
#: builtin/checkout.c:319
#: builtin/diff.c:302
#: builtin/merge.c:408
msgid "diff_setup_done failed"
msgstr "diff_setup_done gặp lỗi"
#: builtin/checkout.c:414
msgid "you need to resolve your current index first"
msgstr "bạn cần phải giải quyết bảng mục lục hiện tại của bạn trước đã!"
#: builtin/checkout.c:533
#, c-format
msgid "Can not do reflog for '%s'\n"
msgstr "Không thể thực hiện reflog cho '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:566
msgid "HEAD is now at"
msgstr "HEAD hiện giờ tại"
#: builtin/checkout.c:573
#, c-format
msgid "Reset branch '%s'\n"
msgstr "Đặt lại nhánh '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:576
#, c-format
msgid "Already on '%s'\n"
msgstr "Đã sẵn sàng trên '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:580
#, c-format
msgid "Switched to and reset branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển tới và reset nhánh '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:582
#, c-format
msgid "Switched to a new branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh mới '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:584
#, c-format
msgid "Switched to branch '%s'\n"
msgstr "Đã chuyển đến nhánh '%s'\n"
#: builtin/checkout.c:640
#, c-format
msgid " ... and %d more.\n"
msgstr " ... và nhiều hơn %d.\n"
#. The singular version
#: builtin/checkout.c:646
#, c-format
msgid ""
"Warning: you are leaving %d commit behind, not connected to\n"
"any of your branches:\n"
"\n"
"%s\n"
msgid_plural ""
"Warning: you are leaving %d commits behind, not connected to\n"
"any of your branches:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr[0] ""
"Cảnh báo: bạn đã rời bở %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được kết nối đến\n"
"bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
"\n"
"%s\n"
msgstr[1] ""
"Cảnh báo: bạn đã rời bở %d lần chuyển giao (commit) lại đằng sau, không được kết nối đến\n"
"bất kỳ nhánh nào của bạn:\n"
"\n"
"%s\n"
#: builtin/checkout.c:664
#, c-format
msgid ""
"If you want to keep them by creating a new branch, this may be a good time\n"
"to do so with:\n"
"\n"
" git branch new_branch_name %s\n"
"\n"
msgstr ""
"Nếu bạn muốn giữ chúng bằng cách tạo ra một nhánh mới, đây có lẽ là một thời điểm thích hợp\n"
"để làm thế bằng lệnh:\n"
"\n"
" git branch tên_nhánh_mới %s\n"
"\n"
#: builtin/checkout.c:694
msgid "internal error in revision walk"
msgstr "lỗi nội bộ trong khi di chuyển qua các điểm xét lại"
#: builtin/checkout.c:698
msgid "Previous HEAD position was"
msgstr "Vị trí kế trước của HEAD là"
#: builtin/checkout.c:724
msgid "You are on a branch yet to be born"
msgstr "Bạn tại nhánh mà nó chưa hề được sinh ra"
#. case (1)
#: builtin/checkout.c:855
#, c-format
msgid "invalid reference: %s"
msgstr "tham chiếu sai: %s"
#. case (1): want a tree
#: builtin/checkout.c:894
#, c-format
msgid "reference is not a tree: %s"
msgstr "tham chiếu không phải là cây:%s"
#: builtin/checkout.c:974
msgid "-B cannot be used with -b"
msgstr "-B không thể được sử dụng với -b"
#: builtin/checkout.c:983
msgid "--patch is incompatible with all other options"
msgstr "--patch xung khắc với tất cả các tùy chọn khác"
#: builtin/checkout.c:986
msgid "--detach cannot be used with -b/-B/--orphan"
msgstr "--detach không thể được sử dụng với -b/-B/--orphan"
#: builtin/checkout.c:988
msgid "--detach cannot be used with -t"
msgstr "--detach không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
#: builtin/checkout.c:994
msgid "--track needs a branch name"
msgstr "--track cần tên một nhánh"
#: builtin/checkout.c:1001
msgid "Missing branch name; try -b"
msgstr "Thiếu tên nhánh; hãy thử -b"
#: builtin/checkout.c:1007
msgid "--orphan and -b|-B are mutually exclusive"
msgstr "Tùy chọn --orphan và -b|-B loại từ lẫn nhau"
#: builtin/checkout.c:1009
msgid "--orphan cannot be used with -t"
msgstr "--orphan không thể được sử dụng với tùy chọn -t"
#: builtin/checkout.c:1019
msgid "git checkout: -f and -m are incompatible"
msgstr "git checkout: -f và -m xung khắc nhau"
#: builtin/checkout.c:1053
msgid "invalid path specification"
msgstr "đường dẫn đã cho không hợp lệ"
#: builtin/checkout.c:1061
#, c-format
msgid ""
"git checkout: updating paths is incompatible with switching branches.\n"
"Did you intend to checkout '%s' which can not be resolved as commit?"
msgstr ""
"git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi các nhánh..\n"
"Bạn đã có ý định checkout '%s' cái mà không thể được phân giải như là lần chuyển giao (commit)?"
#: builtin/checkout.c:1063
msgid "git checkout: updating paths is incompatible with switching branches."
msgstr "git checkout: việc cập nhật các đường dẫn là xung khắc với việc chuyển đổi các nhánh."
#: builtin/checkout.c:1068
msgid "git checkout: --detach does not take a path argument"
msgstr "git checkout: --detach không nhận một đối số đường dẫn"
#: builtin/checkout.c:1071
msgid ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force and --merge are incompatible when\n"
"checking out of the index."
msgstr ""
"git checkout: --ours/--theirs, --force và --merge là xung khắc với nhau khi\n"
"checkout."
#: builtin/checkout.c:1090
msgid "Cannot switch branch to a non-commit."
msgstr "Không thể chuyển đến một non-commit."
#: builtin/checkout.c:1093
msgid "--ours/--theirs is incompatible with switching branches."
msgstr "--ours/--theirs là xung khắc nhau khi chuyển đổi các nhánh."
#: builtin/clean.c:78
msgid "-x and -X cannot be used together"
msgstr "-x và -X không thể dùng cùng một lúc với nhau"
#: builtin/clean.c:82
msgid "clean.requireForce set to true and neither -n nor -f given; refusing to clean"
msgstr "clean.requireForce được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -n mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
#: builtin/clean.c:85
msgid "clean.requireForce defaults to true and neither -n nor -f given; refusing to clean"
msgstr "clean.requireForce mặc định được đặt thành true và không đưa ra tùy chọn -n mà cũng không -f; từ chối lệnh dọn dẹp (clean)"
#: builtin/clean.c:155
#: builtin/clean.c:176
#, c-format
msgid "Would remove %s\n"
msgstr "Có thể gỡ bỏ %s\n"
#: builtin/clean.c:159
#: builtin/clean.c:179
#, c-format
msgid "Removing %s\n"
msgstr "Đang gỡ bỏ %s\n"
#: builtin/clean.c:162
#: builtin/clean.c:182
#, c-format
msgid "failed to remove %s"
msgstr "gặp lỗi khi gỡ bỏ %s"
#: builtin/clean.c:166
#, c-format
msgid "Would not remove %s\n"
msgstr "Không thể gỡ bỏ %s\n"
#: builtin/clean.c:168
#, c-format
msgid "Not removing %s\n"
msgstr "Không xóa %s\n"
#: builtin/clone.c:243
#, c-format
msgid "reference repository '%s' is not a local directory."
msgstr "kho tham chiếu '%s' không phải là một thư mục nội bộ."
#: builtin/clone.c:302
#, c-format
msgid "failed to open '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi mở '%s'"
#: builtin/clone.c:306
#, c-format
msgid "failed to create directory '%s'"
msgstr "tạo thư mục \"%s\" gặp lỗi"
#: builtin/clone.c:308
#: builtin/diff.c:75
#, c-format
msgid "failed to stat '%s'"
msgstr "gặp lỗi stat (lấy trạng thái về) '%s'"
#: builtin/clone.c:310
#, c-format
msgid "%s exists and is not a directory"
msgstr "%s tồn tại nhưng không phải là một thư mục"
#: builtin/clone.c:324
#, c-format
msgid "failed to stat %s\n"
msgstr "lỗi stat (lấy trạng thái về) %s\n"
#: builtin/clone.c:341
#, c-format
msgid "failed to unlink '%s'"
msgstr "bỏ liên kết (unlink) %s không thành công"
#: builtin/clone.c:346
#, c-format
msgid "failed to create link '%s'"
msgstr "tạo được liên kết mềm tới %s gặp lỗi"
#: builtin/clone.c:350
#, c-format
msgid "failed to copy file to '%s'"
msgstr "sao chép tệp tin tới '%s' gặp lỗi"
#: builtin/clone.c:373
#, c-format
msgid "done.\n"
msgstr "hoàn tất.\n"
#: builtin/clone.c:440
#, c-format
msgid "Could not find remote branch %s to clone."
msgstr "Không tìm thấy nhánh máy chủ %s để nhân bản (clone)."
#: builtin/clone.c:549
msgid "remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.\n"
msgstr "refers HEAD máy chủ chỉ đến ref không tồn tại, không thể checkout.\n"
#: builtin/clone.c:639
msgid "Too many arguments."
msgstr "Có quá nhiều đối số."
#: builtin/clone.c:643
msgid "You must specify a repository to clone."
msgstr "Bạn phải chỉ định một kho để mà nhân bản (clone)."
#: builtin/clone.c:654
#, c-format
msgid "--bare and --origin %s options are incompatible."
msgstr "tùy chọn --bare và --origin %s xung khắc nhau."
#: builtin/clone.c:668
#, c-format
msgid "repository '%s' does not exist"
msgstr "kho chứa '%s' chưa tồn tại"
#: builtin/clone.c:673
msgid "--depth is ignored in local clones; use file:// instead."
msgstr "--depth bị lờ đi khi nhân bản nội bộ; hãy sử dụng file:// để thay thế."
#: builtin/clone.c:683
#, c-format
msgid "destination path '%s' already exists and is not an empty directory."
msgstr "đường dẫn đích '%s' đã có từ trước và không phải là một thư mục rỗng."
#: builtin/clone.c:693
#, c-format
msgid "working tree '%s' already exists."
msgstr "cây làm việc '%s' đã sẵn tồn tại rồi."
#: builtin/clone.c:706
#: builtin/clone.c:720
#, c-format
msgid "could not create leading directories of '%s'"
msgstr "không thể tạo các thư mục dẫn đầu của '%s'"
#: builtin/clone.c:709
#, c-format
msgid "could not create work tree dir '%s'."
msgstr "không thể tạo cây thư mục làm việc dir '%s'."
#: builtin/clone.c:728
#, c-format
msgid "Cloning into bare repository '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành kho chứa bare '%s'...\n"
#: builtin/clone.c:730
#, c-format
msgid "Cloning into '%s'...\n"
msgstr "Đang nhân bản thành '%s'...\n"
#: builtin/clone.c:786
#, c-format
msgid "Don't know how to clone %s"
msgstr "Không biết làm cách nào để nhân bản (clone) %s"
#: builtin/clone.c:835
#, c-format
msgid "Remote branch %s not found in upstream %s"
msgstr "Nhánh máy chủ %s không tìm thấy trong dòng ngược (upstream) %s"
#: builtin/clone.c:842
msgid "You appear to have cloned an empty repository."
msgstr "Bạn hình như là đã nhân bản một kho trống rỗng."
#: builtin/column.c:51
msgid "--command must be the first argument"
msgstr "--command phải là đối số đầu tiên"
#: builtin/commit.c:43
msgid ""
"Your name and email address were configured automatically based\n"
"on your username and hostname. Please check that they are accurate.\n"
"You can suppress this message by setting them explicitly:\n"
"\n"
" git config --global user.name \"Your Name\"\n"
" git config --global user.email you@example.com\n"
"\n"
"After doing this, you may fix the identity used for this commit with:\n"
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
msgstr ""
"Tên và địa chỉ thư điện tử của bạn được cấu hình một cách tự động trên cơ sở\n"
"tài khoản và địa chỉ máy chủ của bạn. Xin hãy kiểm tra xem chúng có chính xác không.\n"
"Bạn có thể chặn những thông báo kiểu này bằng cách cài đặt các thông tin trên một cách rõ ràng:\n"
"\n"
" git config --global user.name \"Tên của bạn\"\n"
" git config --global user.email you@example.com\n"
"\n"
"Sau khi thực hiện xong, bạn có thể sửa chữa định danh được sử dụng cho lần chuyển giao (commit) này với lệnh:\n"
"\n"
" git commit --amend --reset-author\n"
#: builtin/commit.c:55
msgid ""
"You asked to amend the most recent commit, but doing so would make\n"
"it empty. You can repeat your command with --allow-empty, or you can\n"
"remove the commit entirely with \"git reset HEAD^\".\n"
msgstr ""
"Bạn đã yêu cầu amend (tu bổ) phần lớn các lần chuyển giao (commit) gần đây, nhưng làm như thế\n"
"có thể làm cho nó trở nên trống rỗng. Bạn có thể lặp lại lệnh của mình bằng --allow-empty,\n"
"hoặc là bạn gỡ bỏ các lần chuyển giao một cách hoàn toàn bằng lệnh:\n"
"\"git reset HEAD^\".\n"
#: builtin/commit.c:60
msgid ""
"The previous cherry-pick is now empty, possibly due to conflict resolution.\n"
"If you wish to commit it anyway, use:\n"
"\n"
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
"Otherwise, please use 'git reset'\n"
msgstr ""
"Lần cherry-pick trước hiện nay trống rỗng, có lẽ là bởi vì sự phân giải xung đột.\n"
"Nếu bạn muốn chuyển giao nó cho dù thế nào đi nữa, sử dụng:\n"
"\n"
" git commit --allow-empty\n"
"\n"
"Nếu không, hãy thử sử dụng 'git reset'\n"
#: builtin/commit.c:253
msgid "failed to unpack HEAD tree object"
msgstr "gặp lỗi khi tháo dỡ HEAD đối tượng cây"
#: builtin/commit.c:295
msgid "unable to create temporary index"
msgstr "không thể tạo bảng mục lục tạm thời"
#: builtin/commit.c:301
msgid "interactive add failed"
msgstr "việc thêm tương tác gặp lỗi"
#: builtin/commit.c:334
#: builtin/commit.c:355
#: builtin/commit.c:405
msgid "unable to write new_index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục mới (new_index)"
#: builtin/commit.c:386
msgid "cannot do a partial commit during a merge."
msgstr "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) cục bộ trong khi đang được hòa trộn."
#: builtin/commit.c:388
msgid "cannot do a partial commit during a cherry-pick."
msgstr "không thể thực hiện việc chuyển giao (commit) bộ phận trong khi đang cherry-pick."
#: builtin/commit.c:398
msgid "cannot read the index"
msgstr "không đọc được bảng mục lục"
#: builtin/commit.c:418
msgid "unable to write temporary index file"
msgstr "không thể ghi tập tin lưu bảng mục lục tạm thời"
#: builtin/commit.c:493
#: builtin/commit.c:499
#, c-format
msgid "invalid commit: %s"
msgstr "lần chuyển giao (commit) không hợp lệ: %s"
#: builtin/commit.c:522
msgid "malformed --author parameter"
msgstr "đối số --author bị dị hình"
#: builtin/commit.c:582
#, c-format
msgid "Malformed ident string: '%s'"
msgstr "Chuỗi thụt lề đầu dòng dị hình: '%s'"
#: builtin/commit.c:620
#: builtin/commit.c:653
#: builtin/commit.c:967
#, c-format
msgid "could not lookup commit %s"
msgstr "không thể tìm kiếm commit (lần chuyển giao) %s"
#: builtin/commit.c:632
#: builtin/shortlog.c:296
#, c-format
msgid "(reading log message from standard input)\n"
msgstr "(đang đọc thông điệp nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn)\n"
#: builtin/commit.c:634
msgid "could not read log from standard input"
msgstr "không thể đọc nhật ký từ đầu vào tiêu chuẩn"
#: builtin/commit.c:638
#, c-format
msgid "could not read log file '%s'"
msgstr "không đọc được tệp nhật ký '%s'"
#: builtin/commit.c:644
msgid "commit has empty message"
msgstr "lần chuyển giao (commit) có ghi chú trống rỗng"
#: builtin/commit.c:660
msgid "could not read MERGE_MSG"
msgstr "không thể đọc MERGE_MSG"
#: builtin/commit.c:664
msgid "could not read SQUASH_MSG"
msgstr "không thể đọc SQUASH_MSG"
#: builtin/commit.c:668
#, c-format
msgid "could not read '%s'"
msgstr "Không thể đọc '%s'."
#: builtin/commit.c:720
msgid "could not write commit template"
msgstr "không thể ghi mẫu commit"
#: builtin/commit.c:731
#, c-format
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a merge.\n"
"If this is not correct, please remove the file\n"
"\t%s\n"
"and try again.\n"
msgstr ""
"\n"
"Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần hòa trộn.\n"
"Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
#: builtin/commit.c:736
#, c-format
msgid ""
"\n"
"It looks like you may be committing a cherry-pick.\n"
"If this is not correct, please remove the file\n"
"\t%s\n"
"and try again.\n"
msgstr ""
"\n"
"Nó trông giống với việc bạn đang chuyển giao một lần cherry-pick.\n"
"Nếu không phải vậy, xin hãy gỡ bỏ tập tin\n"
"\t%s\n"
"và thử lại.\n"
#: builtin/commit.c:748
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '#' will be ignored, and an empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn. Những dòng được\n"
"bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua, phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
#: builtin/commit.c:753
msgid ""
"Please enter the commit message for your changes. Lines starting\n"
"with '#' will be kept; you may remove them yourself if you want to.\n"
"An empty message aborts the commit.\n"
msgstr ""
"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích các thay đổi của bạn.Những dòng được\n"
"bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua; bạn có thể xóa chúng đi nếu muốn.\n"
"Phần chú thích này nếu rỗng sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
#: builtin/commit.c:766
#, c-format
msgid "%sAuthor: %s"
msgstr "%sTác giả: %s"
#: builtin/commit.c:773
#, c-format
msgid "%sCommitter: %s"
msgstr "%sNgười chuyển giao (commit): %s"
#: builtin/commit.c:793
msgid "Cannot read index"
msgstr "không đọc được bảng mục lục"
#: builtin/commit.c:830
msgid "Error building trees"
msgstr "Gặp lỗi khi xây dựng cây"
#: builtin/commit.c:845
#: builtin/tag.c:361
#, c-format
msgid "Please supply the message using either -m or -F option.\n"
msgstr "Xin hãy áp dụng thông điệp sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F.\n"
#: builtin/commit.c:942
#, c-format
msgid "No existing author found with '%s'"
msgstr "Không tìm thấy tác giả đã sẵn có với '%s'"
#: builtin/commit.c:957
#: builtin/commit.c:1157
#, c-format
msgid "Invalid untracked files mode '%s'"
msgstr "Chế độ cho các tập tin không bị theo vết không hợp lệ '%s'"
#: builtin/commit.c:997
msgid "Using both --reset-author and --author does not make sense"
msgstr "Sử dụng cả hai tùy chọn --reset-author và --author không hợp lý"
#: builtin/commit.c:1008
msgid "You have nothing to amend."
msgstr "Không có gì để amend (tu bổ) cả."
#: builtin/commit.c:1011
msgid "You are in the middle of a merge -- cannot amend."
msgstr "Bạn đang ở giữa của quá trình hòa trộn -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
#: builtin/commit.c:1013
msgid "You are in the middle of a cherry-pick -- cannot amend."
msgstr "Bạn đang ở giữa của quá trình cherry-pick -- không thể thực hiện amend (tu bổ)."
#: builtin/commit.c:1016
msgid "Options --squash and --fixup cannot be used together"
msgstr "Các tùy chọn --squash và --fixup không thể sử dụng cùng với nhau"
#: builtin/commit.c:1026
msgid "Only one of -c/-C/-F/--fixup can be used."
msgstr "Chỉ một tùy chọn trong số -c/-C/-F/--fixup được sử dụng"
#: builtin/commit.c:1028
msgid "Option -m cannot be combined with -c/-C/-F/--fixup."
msgstr "Tùy chọn -m không thể được tổ hợp cùng với -c/-C/-F/--fixup."
#: builtin/commit.c:1036
msgid "--reset-author can be used only with -C, -c or --amend."
msgstr "--reset-author chỉ có thể được sử dụng với tùy chọn -C, -c hay --amend."
#: builtin/commit.c:1053
msgid "Only one of --include/--only/--all/--interactive/--patch can be used."
msgstr "Chỉ một trong các tùy chọn --include/--only/--all/--interactive/--patch được sử dụng."
#: builtin/commit.c:1055
msgid "No paths with --include/--only does not make sense."
msgstr "Không đường dẫn với các tùy chọn --include/--only không hợp lý."
#: builtin/commit.c:1057
msgid "Clever... amending the last one with dirty index."
msgstr "Giỏi... đang tu bổ cái cuối với bảng mục lục phi nghĩa."
#: builtin/commit.c:1059
msgid "Explicit paths specified without -i nor -o; assuming --only paths..."
msgstr "Những đường dẫn rõ ràng được chỉ ra không có tùy chọn -i cũng không -o; đang giả định --only những-đường-dẫn..."
#: builtin/commit.c:1069
#: builtin/tag.c:577
#, c-format
msgid "Invalid cleanup mode %s"
msgstr "Chế độ dọn dẹp không hợp lệ %s"
#: builtin/commit.c:1074
msgid "Paths with -a does not make sense."
msgstr "Các đường dẫn với tùy chọn -a không hợp lý."
#: builtin/commit.c:1257
msgid "couldn't look up newly created commit"
msgstr "không thể tìm thấy lần chuyển giao (commit) mới hơn đã được tạo"
#: builtin/commit.c:1259
msgid "could not parse newly created commit"
msgstr "không thể phân tích cú pháp của đối tượng chuyển giao mới hơn đã được tạo"
#: builtin/commit.c:1300
msgid "detached HEAD"
msgstr "đã rời khỏi HEAD"
#: builtin/commit.c:1302
msgid " (root-commit)"
msgstr " (root-commit)"
#: builtin/commit.c:1446
msgid "could not parse HEAD commit"
msgstr "không thể phân tích commit (lần chuyển giao) HEAD"
#: builtin/commit.c:1484
#: builtin/merge.c:509
#, c-format
msgid "could not open '%s' for reading"
msgstr "không thể mở %s' để đọc"
#: builtin/commit.c:1491
#, c-format
msgid "Corrupt MERGE_HEAD file (%s)"
msgstr "Tập tin MERGE_HEAD sai hỏng (%s)"
#: builtin/commit.c:1498
msgid "could not read MERGE_MODE"
msgstr "không thể đọc MERGE_MODE"
#: builtin/commit.c:1517
#, c-format
msgid "could not read commit message: %s"
msgstr "không thể đọc thông điệp (message) commit (lần chuyển giao): %s"
#: builtin/commit.c:1531
#, c-format
msgid "Aborting commit; you did not edit the message.\n"
msgstr "Đang bỏ qua việc chuyển giao (commit); bạn đã không biên soạn thông điệp (message).\n"
#: builtin/commit.c:1536
#, c-format
msgid "Aborting commit due to empty commit message.\n"
msgstr "Đang bỏ qua lần chuyển giao (commit) bởi vì thông điệp của nó trống rỗng.\n"
#: builtin/commit.c:1551
#: builtin/merge.c:936
#: builtin/merge.c:961
msgid "failed to write commit object"
msgstr "gặp lỗi khi ghi đối tượng chuyển giao (commit)"
#: builtin/commit.c:1572
msgid "cannot lock HEAD ref"
msgstr "không thể khóa HEAD ref (tham chiếu)"
#: builtin/commit.c:1576
msgid "cannot update HEAD ref"
msgstr "không thể cập nhật HEAD ref (tham chiếu)"
#: builtin/commit.c:1587
msgid ""
"Repository has been updated, but unable to write\n"
"new_index file. Check that disk is not full or quota is\n"
"not exceeded, and then \"git reset HEAD\" to recover."
msgstr ""
"Kho chứa đã hoàn tất việc cập nhật, nhưng không thể ghi vào\n"
"tập tin new_index (bảng mục lục mới). Hãy kiểm tra xem đĩa có bị đầy quá\n"
"hay quota (hạn nghạch đĩa cứng) bị vượt quá, và sau đó \"git reset HEAD\" để khắc phục."
#: builtin/describe.c:234
#, c-format
msgid "annotated tag %s not available"
msgstr "thẻ đã được ghi chú %s không sẵn để dùng"
#: builtin/describe.c:238
#, c-format
msgid "annotated tag %s has no embedded name"
msgstr "thẻ được chú giải %s không có tên nhúng"
#: builtin/describe.c:240
#, c-format
msgid "tag '%s' is really '%s' here"
msgstr "thẻ '%s' đã thực sự ở đây '%s' rồi"
#: builtin/describe.c:267
#, c-format
msgid "Not a valid object name %s"
msgstr "Không phải tên đối tượng %s hợp lệ"
#: builtin/describe.c:270
#, c-format
msgid "%s is not a valid '%s' object"
msgstr "%s không phải là một đối tượng '%s' hợp lệ"
#: builtin/describe.c:287
#, c-format
msgid "no tag exactly matches '%s'"
msgstr "không có thẻ nào khớp chính xác với '%s'"
#: builtin/describe.c:289
#, c-format
msgid "searching to describe %s\n"
msgstr "Đang tìm kiếm để mô tả %s\n"
#: builtin/describe.c:329
#, c-format
msgid "finished search at %s\n"
msgstr "việc tìm kiếm đã kết thúc tại %s\n"
#: builtin/describe.c:353
#, c-format
msgid ""
"No annotated tags can describe '%s'.\n"
"However, there were unannotated tags: try --tags."
msgstr ""
"Không có thẻ được chú giải nào được mô tả là '%s'.\n"
"Tuy nhiên, ở đây có những thẻ không được chú giải: hãy thử --tags."
#: builtin/describe.c:357
#, c-format
msgid ""
"No tags can describe '%s'.\n"
"Try --always, or create some tags."
msgstr ""
"Không có thẻ (tag) có thể mô tả '%s'.\n"
"Hãy thử --always, hoặt tạo một số thẻ."
#: builtin/describe.c:378
#, c-format
msgid "traversed %lu commits\n"
msgstr "đã xuyên %lu qua lần chuyển giao (commit)\n"
#: builtin/describe.c:381
#, c-format
msgid ""
"more than %i tags found; listed %i most recent\n"
"gave up search at %s\n"
msgstr ""
"tìm thấy nhiều hơn %i thẻ (tag); đã liệt kê %i gần đây nhất\n"
"bỏ đi tìm kiếm tại %s\n"
#: builtin/describe.c:436
msgid "--long is incompatible with --abbrev=0"
msgstr "--long là xung khắc với tùy chọn --abbrev=0"
#: builtin/describe.c:462
msgid "No names found, cannot describe anything."
msgstr "Không tìm thấy các tên, không thể mô tả gì cả."
#: builtin/describe.c:482
msgid "--dirty is incompatible with committishes"
msgstr "--dirty là xung khắc với các tùy chọn dành cho chuyển giao (commit)"
#: builtin/diff.c:77
#, c-format
msgid "'%s': not a regular file or symlink"
msgstr "'%s': không phải tập tin bình thường hay liên kết tượng trưng"
#: builtin/diff.c:220
#, c-format
msgid "invalid option: %s"
msgstr "tùy chọn sai: %s"
#: builtin/diff.c:297
msgid "Not a git repository"
msgstr "Không phải là kho git"
#: builtin/diff.c:347
#, c-format
msgid "invalid object '%s' given."
msgstr "đối tượng đã cho '%s' không hợp lệ."
#: builtin/diff.c:352
#, c-format
msgid "more than %d trees given: '%s'"
msgstr "đã chỉ ra nhiều hơn %d cây (tree): '%s'"
#: builtin/diff.c:362
#, c-format
msgid "more than two blobs given: '%s'"
msgstr "đã cho nhiều hơn hai đối tượng blob: '%s'"
#: builtin/diff.c:370
#, c-format
msgid "unhandled object '%s' given."
msgstr "đã cho đối tượng không thể nắm giữ '%s'."
#: builtin/fetch.c:200
msgid "Couldn't find remote ref HEAD"
msgstr "Không thể tìm thấy máy chủ cho tham chiếu HEAD"
#: builtin/fetch.c:253
#, c-format
msgid "object %s not found"
msgstr "Không tìm thấy đối tượng %s"
#: builtin/fetch.c:259
msgid "[up to date]"
msgstr "[đã cập nhật]"
#: builtin/fetch.c:273
#, c-format
msgid "! %-*s %-*s -> %s (can't fetch in current branch)"
msgstr "! %-*s %-*s -> %s (không thể fetch (lấy về) trong nhánh hiện hành)"
#: builtin/fetch.c:274
#: builtin/fetch.c:360
msgid "[rejected]"
msgstr "[Bị từ chối]"
#: builtin/fetch.c:285
msgid "[tag update]"
msgstr "[cập nhật thẻ]"
#: builtin/fetch.c:287
#: builtin/fetch.c:322
#: builtin/fetch.c:340
msgid " (unable to update local ref)"
msgstr " (không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ)"
#: builtin/fetch.c:305
msgid "[new tag]"
msgstr "[thẻ mới]"
#: builtin/fetch.c:308
msgid "[new branch]"
msgstr "[nhánh mới]"
#: builtin/fetch.c:311
msgid "[new ref]"
msgstr "[ref (tham chiếu) mới]"
#: builtin/fetch.c:356
msgid "unable to update local ref"
msgstr "không thể cập nhật tham chiếu (ref) nội bộ"
#: builtin/fetch.c:356
msgid "forced update"
msgstr "cưỡng bức cập nhật"
#: builtin/fetch.c:362
msgid "(non-fast-forward)"
msgstr "(non-fast-forward)"
#: builtin/fetch.c:393
#: builtin/fetch.c:685
#, c-format
msgid "cannot open %s: %s\n"
msgstr "không thể mở %s: %s\n"
#: builtin/fetch.c:402
#, c-format
msgid "%s did not send all necessary objects\n"
msgstr "%s đã không gửi tất cả các đối tượng cần thiết\n"
#: builtin/fetch.c:488
#, c-format
msgid "From %.*s\n"
msgstr "Từ %.*s\n"
#: builtin/fetch.c:499
#, c-format
msgid ""
"some local refs could not be updated; try running\n"
" 'git remote prune %s' to remove any old, conflicting branches"
msgstr ""
"một số tham chiếu (refs) nội bộ không thể được cập nhật; hãy thử chạy\n"
" 'git remote prune %s' để bỏ đi những nhánh cũ, hay bị xung đột"
#: builtin/fetch.c:549
#, c-format
msgid " (%s will become dangling)"
msgstr " (%s sẽ trở thành lủng lẳng (không được quản lý))"
#: builtin/fetch.c:550
#, c-format
msgid " (%s has become dangling)"
msgstr " (%s phải trở thành lủng lẳng (không được quản lý))"
#: builtin/fetch.c:557
msgid "[deleted]"
msgstr "[đã xóa]"
#: builtin/fetch.c:558
#: builtin/remote.c:1055
msgid "(none)"
msgstr "(không)"
#: builtin/fetch.c:675
#, c-format
msgid "Refusing to fetch into current branch %s of non-bare repository"
msgstr "Từ chối việc lấy (fetch) vào trong nhánh hiện tại %s của một kho chứa không phải kho trần (bare)"
#: builtin/fetch.c:709
#, c-format
msgid "Don't know how to fetch from %s"
msgstr "Không biết làm cách nào để lấy về (fetch) từ %s"
#: builtin/fetch.c:786
#, c-format
msgid "Option \"%s\" value \"%s\" is not valid for %s"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" có giá trị \"%s\" là không hợp lệ cho %s"
#: builtin/fetch.c:789
#, c-format
msgid "Option \"%s\" is ignored for %s\n"
msgstr "Tùy chọn \"%s\" bị bỏ qua với %s\n"
#: builtin/fetch.c:888
#, c-format
msgid "Fetching %s\n"
msgstr "Đang lấy (fetch) %s\n"
#: builtin/fetch.c:890
#: builtin/remote.c:100
#, c-format
msgid "Could not fetch %s"
msgstr "không thể fetch (lấy) %s"
#: builtin/fetch.c:907
msgid ""
"No remote repository specified. Please, specify either a URL or a\n"
"remote name from which new revisions should be fetched."
msgstr ""
"Chưa chỉ ra kho chứa máy chủ. Xin hãy chỉ định hoặc là URL hoặc\n"
"tên máy chủ từ cái mà những điểm xét duyệt mới có thể được fetch (lấy về)."
#: builtin/fetch.c:927
msgid "You need to specify a tag name."
msgstr "Bạn phải định rõ tên thẻ."
#: builtin/fetch.c:979
msgid "fetch --all does not take a repository argument"
msgstr "lệnh lấy về sử dụng tùy chọn --all sẽ không lấy đối số kho chứa"
#: builtin/fetch.c:981
msgid "fetch --all does not make sense with refspecs"
msgstr "lệnh lấy về fetch sử dụng tùy chọn --all không hợp lý với refspecs"
#: builtin/fetch.c:992
#, c-format
msgid "No such remote or remote group: %s"
msgstr "không có nhóm máy chủ hay máy chủ như thế: %s"
#: builtin/fetch.c:1000
msgid "Fetching a group and specifying refspecs does not make sense"
msgstr "Việc lấy về cả một nhóm và chỉ định refspecs không hợp lý"
#: builtin/gc.c:63
#, c-format
msgid "Invalid %s: '%s'"
msgstr "%s không hợp lệ: '%s'"
#: builtin/gc.c:90
#, c-format
msgid "insanely long object directory %.*s"
msgstr "thư mục đối tượng dài một cách điên rồ %.*s"
#: builtin/gc.c:221
#, c-format
msgid "Auto packing the repository for optimum performance.\n"
msgstr "Tự động đóng gói kho chứa để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.\n"
#: builtin/gc.c:224
#, c-format
msgid ""
"Auto packing the repository for optimum performance. You may also\n"
"run \"git gc\" manually. See \"git help gc\" for more information.\n"
msgstr ""
"Tự động đóng gói kho chứa để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.\n"
"chạy lệnh \"git gc\" một cách thủ công. Hãy xem \"git help gc\" để biết thêm chi tiết.\n"
#: builtin/gc.c:251
msgid "There are too many unreachable loose objects; run 'git prune' to remove them."
msgstr "Có quá nhiều đối tượng tự do không được dùng đến; hãy chạy lệnh 'git prune' để xóa bỏ chúng đi."
#: builtin/grep.c:216
#, c-format
msgid "grep: failed to create thread: %s"
msgstr "grep: gặp lỗi tạo tuyến (thread): %s"
#: builtin/grep.c:402
#, c-format
msgid "Failed to chdir: %s"
msgstr "Gặp lỗi với lệnh chdir: %s"
#: builtin/grep.c:478
#: builtin/grep.c:512
#, c-format
msgid "unable to read tree (%s)"
msgstr "không thể đọc cây (%s)"
#: builtin/grep.c:526
#, c-format
msgid "unable to grep from object of type %s"
msgstr "không thể thực hiện lệnh grep (lọc tìm) từ đối tượng thuộc kiểu %s"
#: builtin/grep.c:584
#, c-format
msgid "switch `%c' expects a numerical value"
msgstr "chuyển đến `%c' mong chờ một giá trị bằng số"
#: builtin/grep.c:601
#, c-format
msgid "cannot open '%s'"
msgstr "không mở được '%s'"
#: builtin/grep.c:885
msgid "no pattern given."
msgstr "chưa chỉ ra mẫu."
#: builtin/grep.c:899
#, c-format
msgid "bad object %s"
msgstr "đối tượng sai %s"
#: builtin/grep.c:940
msgid "--open-files-in-pager only works on the worktree"
msgstr "--open-files-in-pager chỉ làm việc trên cây-làm-việc"
#: builtin/grep.c:963
msgid "--cached or --untracked cannot be used with --no-index."
msgstr "--cached hay --untracked không được sử dụng với --no-index."
#: builtin/grep.c:968
msgid "--no-index or --untracked cannot be used with revs."
msgstr "--no-index hay --untracked không được sử dụng cùng với các tùy chọn liên quan đến revs."
#: builtin/grep.c:971
msgid "--[no-]exclude-standard cannot be used for tracked contents."
msgstr "--[no-]exclude-standard không thể sử dụng cho nội dung lưu dấu vết."
#: builtin/grep.c:979
msgid "both --cached and trees are given."
msgstr "cả hai --cached và các cây phải được chỉ ra."
#: builtin/help.c:59
#, c-format
msgid "unrecognized help format '%s'"
msgstr "không nhận ra định dạng trợ giúp '%s'"
#: builtin/help.c:87
msgid "Failed to start emacsclient."
msgstr "Lỗi khởi chạy emacsclient."
#: builtin/help.c:100
msgid "Failed to parse emacsclient version."
msgstr "Gặp lỗi khi phân tích phiên bản emacsclient."
#: builtin/help.c:108
#, c-format
msgid "emacsclient version '%d' too old (< 22)."
msgstr "phiên bản của emacsclient '%d' quá cũ (< 22)."
#: builtin/help.c:126
#: builtin/help.c:154
#: builtin/help.c:163
#: builtin/help.c:171
#, c-format
msgid "failed to exec '%s': %s"
msgstr "gặp lỗi khi thực thi '%s': %s"
#: builtin/help.c:211
#, c-format
msgid ""
"'%s': path for unsupported man viewer.\n"
"Please consider using 'man.<tool>.cmd' instead."
msgstr ""
"'%s': đường dẫn không hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
"Hãy cân nhắc đến việc sử dụng 'man.<tool>.cmd' để thay thế."
#: builtin/help.c:223
#, c-format
msgid ""
"'%s': cmd for supported man viewer.\n"
"Please consider using 'man.<tool>.path' instead."
msgstr ""
"'%s': cmd (lệnh) hỗ trợ bộ trình chiếu man.\n"
"Hãy cân nhắc đến việc sử dụng 'man.<tool>.path' để thay thế."
#: builtin/help.c:287
msgid "The most commonly used git commands are:"
msgstr "Những lệnh git hay được sử dụng nhất là:"
#: builtin/help.c:355
#, c-format
msgid "'%s': unknown man viewer."
msgstr "'%s': không rõ chương trình xem man."
#: builtin/help.c:372
msgid "no man viewer handled the request"
msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng manpage tiếp hợp với yêu cầu"
#: builtin/help.c:380
msgid "no info viewer handled the request"
msgstr "không có trình xem trợ giúp dạng info tiếp hợp với yêu cầu"
#: builtin/help.c:391
#, c-format
msgid "'%s': not a documentation directory."
msgstr "'%s': không phải là một thư mục tài liệu."
#: builtin/help.c:432
#: builtin/help.c:439
#, c-format
msgid "usage: %s%s"
msgstr "cách sử dụng: %s%s"
#: builtin/help.c:453
#, c-format
msgid "`git %s' is aliased to `%s'"
msgstr "`git %s' được đặt bí danh thành `%s'"
#: builtin/index-pack.c:169
#, c-format
msgid "object type mismatch at %s"
msgstr "kiểu đối tượng không khớp tại %s"
#: builtin/index-pack.c:189
msgid "object of unexpected type"
msgstr "đối tượng của kiểu không mong đợi"
#: builtin/index-pack.c:226
#, c-format
msgid "cannot fill %d byte"
msgid_plural "cannot fill %d bytes"
msgstr[0] "không thể điền vào %d byte"
msgstr[1] "không thể điền vào %d byte"
#: builtin/index-pack.c:236
msgid "early EOF"
msgstr "vừa đúng lúc EOF"
#: builtin/index-pack.c:237
msgid "read error on input"
msgstr "lỗi đọc ở đầu vào"
#: builtin/index-pack.c:249
msgid "used more bytes than were available"
msgstr "sử dụng nhiều hơn số lượng byte mà nó sẵn có"
#: builtin/index-pack.c:256
msgid "pack too large for current definition of off_t"
msgstr "pack quá lớn so với định nghĩa hiện tại của kiểu off_t"
#: builtin/index-pack.c:272
#, c-format
msgid "unable to create '%s'"
msgstr "không thể tạo '%s'"
#: builtin/index-pack.c:277
#, c-format
msgid "cannot open packfile '%s'"
msgstr "không thể mở packfile '%s'"
#: builtin/index-pack.c:291
msgid "pack signature mismatch"
msgstr "chữ ký cho pack không khớp"
#: builtin/index-pack.c:311
#, c-format
msgid "pack has bad object at offset %lu: %s"
msgstr "pack có đối tượng sai khoảng bù (offset) %lu: %s"
#: builtin/index-pack.c:405
#, c-format
msgid "inflate returned %d"
msgstr "xả nén trả về %d"
#: builtin/index-pack.c:450
msgid "offset value overflow for delta base object"
msgstr "tràn giá trị khoảng bù cho đối tượng delta cơ sở"
#: builtin/index-pack.c:458
msgid "delta base offset is out of bound"
msgstr "khoảng bù cơ sở cho delta nằm ngoài phạm vi"
#: builtin/index-pack.c:466
#, c-format
msgid "unknown object type %d"
msgstr "không hiểu kiểu đối tượng %d"
#: builtin/index-pack.c:495
msgid "cannot pread pack file"
msgstr "không thể chạy hàm pread cho tập tin pack"
#: builtin/index-pack.c:497
#, c-format
msgid "premature end of pack file, %lu byte missing"
msgid_plural "premature end of pack file, %lu bytes missing"
msgstr[0] "tập tin pack bị kết thúc sớm, %lu byte bị thiếu"
msgstr[1] "tập tin pack bị kết thúc sớm, %lu byte bị thiếu"
#: builtin/index-pack.c:510
msgid "serious inflate inconsistency"
msgstr "sự mâu thuẫn xả nén nghiêm trọng"
#: builtin/index-pack.c:583
#, c-format
msgid "cannot read existing object %s"
msgstr "không thể đọc đối tượng đã tồn tại %s"
#: builtin/index-pack.c:586
#, c-format
msgid "SHA1 COLLISION FOUND WITH %s !"
msgstr "SỰ VA CHẠM SHA1 ĐÃ XẢY RA VỚI %s!"
#: builtin/index-pack.c:598
#, c-format
msgid "invalid blob object %s"
msgstr "đối tượng blob không hợp lệ %s"
#: builtin/index-pack.c:610
#, c-format
msgid "invalid %s"
msgstr "%s không hợp lệ"
#: builtin/index-pack.c:612
msgid "Error in object"
msgstr "Lỗi trong đối tượng"
#: builtin/index-pack.c:614
#, c-format
msgid "Not all child objects of %s are reachable"
msgstr "Không phải tất cả các đối tượng con của %s là có thể với tới được"
#: builtin/index-pack.c:687
#: builtin/index-pack.c:713
msgid "failed to apply delta"
msgstr "gặp lỗi khi áp dụng delta"
#: builtin/index-pack.c:850
msgid "Receiving objects"
msgstr "Đang nhận về các đối tượng"
#: builtin/index-pack.c:850
msgid "Indexing objects"
msgstr "Các đối tượng bảng mục lục"
#: builtin/index-pack.c:872
msgid "pack is corrupted (SHA1 mismatch)"
msgstr "pack bị sai hỏng (SHA1 không khớp)"
#: builtin/index-pack.c:877
msgid "cannot fstat packfile"
msgstr "không thể fstat packfile"
#: builtin/index-pack.c:880
msgid "pack has junk at the end"
msgstr "pack có phần thừa ở cuối"
#: builtin/index-pack.c:903
msgid "Resolving deltas"
msgstr "Đang phân giải các delta"
#: builtin/index-pack.c:954
msgid "confusion beyond insanity"
msgstr "lộn xộn hơn cả điên rồ"
#: builtin/index-pack.c:973
#, c-format
msgid "pack has %d unresolved delta"
msgid_plural "pack has %d unresolved deltas"
msgstr[0] "pack có %d delta chưa được giải quyết"
msgstr[1] "pack có %d delta chưa được giải quyết"
#: builtin/index-pack.c:998
#, c-format
msgid "unable to deflate appended object (%d)"
msgstr "không thể xả đối tượng nối thêm (%d)"
#: builtin/index-pack.c:1077
#, c-format
msgid "local object %s is corrupt"
msgstr "đối tượng nội bộ %s bị hỏng"
#: builtin/index-pack.c:1101
msgid "error while closing pack file"
msgstr "gặp lỗi trong khi đóng tập tin pack"
#: builtin/index-pack.c:1114
#, c-format
msgid "cannot write keep file '%s'"
msgstr "không thể ghi tập tin giữ lại '%s'"
#: builtin/index-pack.c:1122
#, c-format
msgid "cannot close written keep file '%s'"
msgstr "không thể đóng tập tin giữ lại đã được ghi '%s'"
#: builtin/index-pack.c:1135
msgid "cannot store pack file"
msgstr "không thể lưu tập tin pack"
#: builtin/index-pack.c:1146
msgid "cannot store index file"
msgstr "không thể lưu trữ tập tin ghi mục lục"
#: builtin/index-pack.c:1247
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack file '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin pack đã sẵn có '%s' "
#: builtin/index-pack.c:1249
#, c-format
msgid "Cannot open existing pack idx file for '%s'"
msgstr "Không thể mở tập tin 'pack idx' cho '%s'"
#: builtin/index-pack.c:1296
#, c-format
msgid "non delta: %d object"
msgid_plural "non delta: %d objects"
msgstr[0] "không delta: %d đối tượng"
msgstr[1] "không delta: %d đối tượng"
#: builtin/index-pack.c:1303
#, c-format
msgid "chain length = %d: %lu object"
msgid_plural "chain length = %d: %lu objects"
msgstr[0] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
msgstr[1] "chiều dài xích = %d: %lu đối tượng"
#: builtin/index-pack.c:1330
msgid "Cannot come back to cwd"
msgstr "Không thể quay lại cwd"
#: builtin/index-pack.c:1374
#: builtin/index-pack.c:1377
#: builtin/index-pack.c:1389
#: builtin/index-pack.c:1393
#, c-format
msgid "bad %s"
msgstr "%s sai"
#: builtin/index-pack.c:1407
msgid "--fix-thin cannot be used without --stdin"
msgstr "--fix-thin không thể được dùng mà không có --stdin"
#: builtin/index-pack.c:1411
#: builtin/index-pack.c:1421
#, c-format
msgid "packfile name '%s' does not end with '.pack'"
msgstr "tên tập tin packfile '%s' không được kết thúc bằng đuôi '.pack'"
#: builtin/index-pack.c:1430
msgid "--verify with no packfile name given"
msgstr "dùng tùy chọn --verify mà không đưa ra tên packfile"
#: builtin/init-db.c:35
#, c-format
msgid "Could not make %s writable by group"
msgstr "Không thể làm %s được ghi bởi nhóm"
#: builtin/init-db.c:62
#, c-format
msgid "insanely long template name %s"
msgstr "tên mẫu dài một cách điên rồ %s"
#: builtin/init-db.c:67
#, c-format
msgid "cannot stat '%s'"
msgstr "không thể lấy trạng thái (stat) về '%s'"
#: builtin/init-db.c:73
#, c-format
msgid "cannot stat template '%s'"
msgstr "không thể stat (lấy trạng thái về) mẫu '%s'"
#: builtin/init-db.c:80
#, c-format
msgid "cannot opendir '%s'"
msgstr "không thể opendir '%s'"
#: builtin/init-db.c:97
#, c-format
msgid "cannot readlink '%s'"
msgstr "không thể readlink '%s'"
#: builtin/init-db.c:99
#, c-format
msgid "insanely long symlink %s"
msgstr "liên kết tượng trưng dài một cách điên rồ %s"
#: builtin/init-db.c:102
#, c-format
msgid "cannot symlink '%s' '%s'"
msgstr "không thể tạo liên kết tượng trưng (symlink) '%s' '%s'"
#: builtin/init-db.c:106
#, c-format
msgid "cannot copy '%s' to '%s'"
msgstr "không thể sao chép %s sang %s"
#: builtin/init-db.c:110
#, c-format
msgid "ignoring template %s"
msgstr "đang lờ đi mẫu %s"
#: builtin/init-db.c:133
#, c-format
msgid "insanely long template path %s"
msgstr "đường dẫn mẫu dài một cách điên rồ %s"
#: builtin/init-db.c:141
#, c-format
msgid "templates not found %s"
msgstr "các mẫu không được tìm thấy %s"
#: builtin/init-db.c:154
#, c-format
msgid "not copying templates of a wrong format version %d from '%s'"
msgstr "không sao chép các mẫu của phiên bản sai định dạng %d từ '%s'"
#: builtin/init-db.c:192
#, c-format
msgid "insane git directory %s"
msgstr "thư mục git điên rồ %s"
#: builtin/init-db.c:322
#: builtin/init-db.c:325
#, c-format
msgid "%s already exists"
msgstr "%s đã tồn tại rồi"
#: builtin/init-db.c:354
#, c-format
msgid "unable to handle file type %d"
msgstr "không thể handle tệp tin kiểu %d"
#: builtin/init-db.c:357
#, c-format
msgid "unable to move %s to %s"
msgstr "không di chuyển được %s vào %s"
#: builtin/init-db.c:362
#, c-format
msgid "Could not create git link %s"
msgstr "Không thể tạo liên kết git '%s'"
#.
#. * TRANSLATORS: The first '%s' is either "Reinitialized
#. * existing" or "Initialized empty", the second " shared" or
#. * "", and the last '%s%s' is the verbatim directory name.
#.
#: builtin/init-db.c:419
#, c-format
msgid "%s%s Git repository in %s%s\n"
msgstr "%s%s kho Git trong %s%s\n"
#: builtin/init-db.c:420
msgid "Reinitialized existing"
msgstr "Khởi tạo lại đã sẵn có rồi"
#: builtin/init-db.c:420
msgid "Initialized empty"
msgstr "Khởi tạo trống rỗng"
#: builtin/init-db.c:421
msgid " shared"
msgstr " đã chia sẻ"
#: builtin/init-db.c:440
msgid "cannot tell cwd"
msgstr "không nói chuyện được với lệnh cwd"
#: builtin/init-db.c:521
#: builtin/init-db.c:528
#, c-format
msgid "cannot mkdir %s"
msgstr "không thể mkdir (tạo thư mục): %s"
#: builtin/init-db.c:532
#, c-format
msgid "cannot chdir to %s"
msgstr "không thể chdir (chuyển đổi thư mục) sang %s"
#: builtin/init-db.c:554
#, c-format
msgid "%s (or --work-tree=<directory>) not allowed without specifying %s (or --git-dir=<directory>)"
msgstr "%s (hoặc --work-tree=<thư-mục>) không cho phép không chỉ định %s (hoặc --git-dir=<thư-mục>)"
#: builtin/init-db.c:578
msgid "Cannot access current working directory"
msgstr "Không thể truy cập thư mục làm việc hiện hành"
#: builtin/init-db.c:585
#, c-format
msgid "Cannot access work tree '%s'"
msgstr "không thể truy cập cây (tree) làm việc '%s'"
#: builtin/log.c:188
#, c-format
msgid "Final output: %d %s\n"
msgstr "Kết xuất cuối cùng: %d %s\n"
#: builtin/log.c:401
#: builtin/log.c:489
#, c-format
msgid "Could not read object %s"
msgstr "Không thể đọc đối tượng %s"
#: builtin/log.c:513
#, c-format
msgid "Unknown type: %d"
msgstr "Không nhận ra kiểu: %d"
#: builtin/log.c:602
msgid "format.headers without value"
msgstr "format.headers không có giá trị cụ thể"
#: builtin/log.c:676
msgid "name of output directory is too long"
msgstr "tên của thư mục kết xuất quá dài"
#: builtin/log.c:687
#, c-format
msgid "Cannot open patch file %s"
msgstr "Không thể mở tập tin miếng vá: %s"
#: builtin/log.c:701
msgid "Need exactly one range."
msgstr "Cần chính xác một vùng."
#: builtin/log.c:709
msgid "Not a range."
msgstr "Không phải là một vùng."
#: builtin/log.c:786
msgid "Cover letter needs email format"
msgstr "'Cover letter' cần cho định dạng thư"
#: builtin/log.c:859
#, c-format
msgid "insane in-reply-to: %s"
msgstr "in-reply-to điên rồ: %s"
#: builtin/log.c:932
msgid "Two output directories?"
msgstr "Hai thư mục kết xuất?"
#: builtin/log.c:1153
#, c-format
msgid "bogus committer info %s"
msgstr "thông tin người chuyển giao không có thực %s"
#: builtin/log.c:1198
msgid "-n and -k are mutually exclusive."
msgstr "-n và -k loại từ lẫn nhau."
#: builtin/log.c:1200
msgid "--subject-prefix and -k are mutually exclusive."
msgstr "--subject-prefix và -k xung khắc nhau."
#: builtin/log.c:1208
msgid "--name-only does not make sense"
msgstr "--name-only không hợp lý"
#: builtin/log.c:1210
msgid "--name-status does not make sense"
msgstr "--name-status không hợp lý"
#: builtin/log.c:1212
msgid "--check does not make sense"
msgstr "--check không hợp lý"
#: builtin/log.c:1235
msgid "standard output, or directory, which one?"
msgstr "đầu ra chuẩn, hay thư mục, chọn cái nào?"
#: builtin/log.c:1237
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s'"
msgstr "Không thể tạo thư mục '%s'"
#: builtin/log.c:1390
msgid "Failed to create output files"
msgstr "Gặp lỗi khi tạo các tập tin kết xuất"
#: builtin/log.c:1494
#, c-format
msgid "Could not find a tracked remote branch, please specify <upstream> manually.\n"
msgstr "Không tìm thấy nhánh mạng bị theo vết, hãy chỉ định <dòng-ngược> một cách thủ công.\n"
#: builtin/log.c:1510
#: builtin/log.c:1512
#: builtin/log.c:1524
#, c-format
msgid "Unknown commit %s"
msgstr "Không hiểu lần chuyển giao (commit) %s"
#: builtin/merge.c:90
msgid "switch `m' requires a value"
msgstr "switch `m' yêu cầu một giá trị"
#: builtin/merge.c:127
#, c-format
msgid "Could not find merge strategy '%s'.\n"
msgstr "Không tìm thấy chiến lược hòa trộn '%s'.\n"
#: builtin/merge.c:128
#, c-format
msgid "Available strategies are:"
msgstr "Các chiến lược sẵn sàng là:"
#: builtin/merge.c:133
#, c-format
msgid "Available custom strategies are:"
msgstr "Các chiến lược tùy chỉnh sẵn sàng là:"
#: builtin/merge.c:240
msgid "could not run stash."
msgstr "không thể chạy stash."
#: builtin/merge.c:245
msgid "stash failed"
msgstr "stash gặp lỗi"
#: builtin/merge.c:250
#, c-format
msgid "not a valid object: %s"
msgstr "không phải là một đối tượng hợp lệ: %s"
#: builtin/merge.c:269
#: builtin/merge.c:286
msgid "read-tree failed"
msgstr "read-tree gặp lỗi"
#: builtin/merge.c:316
msgid " (nothing to squash)"
msgstr " (không có ghì để squash)"
#: builtin/merge.c:329
#, c-format
msgid "Squash commit -- not updating HEAD\n"
msgstr "Squash commit -- không cập nhật HEAD\n"
#: builtin/merge.c:361
msgid "Writing SQUASH_MSG"
msgstr "Đang ghi SQUASH_MSG"
#: builtin/merge.c:363
msgid "Finishing SQUASH_MSG"
msgstr "Hoàn thành SQUASH_MSG"
#: builtin/merge.c:386
#, c-format
msgid "No merge message -- not updating HEAD\n"
msgstr "Không thông điệp hòa trộn -- không cập nhật HEAD\n"
#: builtin/merge.c:437
#, c-format
msgid "'%s' does not point to a commit"
msgstr "'%s' không chỉ đến một lần chuyển giao (commit) nào cả"
#: builtin/merge.c:536
#, c-format
msgid "Bad branch.%s.mergeoptions string: %s"
msgstr "Chuỗi branch.%s.mergeoptions sai: %s"
#: builtin/merge.c:629
msgid "git write-tree failed to write a tree"
msgstr "lệnh git write-tree gặp lỗi khi ghi một cây"
#: builtin/merge.c:679
msgid "failed to read the cache"
msgstr "gặp lỗi khi đọc bộ nhớ tạm"
#: builtin/merge.c:697
msgid "Unable to write index."
msgstr "Không thể ghi bảng mục lục"
#: builtin/merge.c:710
msgid "Not handling anything other than two heads merge."
msgstr "Không cầm nắm gì ngoài hai head hòa trộn"
#: builtin/merge.c:724
#, c-format
msgid "Unknown option for merge-recursive: -X%s"
msgstr "Không hiểu tùy chọn cho merge-recursive: -X%s"
#: builtin/merge.c:738
#, c-format
msgid "unable to write %s"
msgstr "không ghi được %s"
#: builtin/merge.c:877
#, c-format
msgid "Could not read from '%s'"
msgstr "Không thể đọc từ '%s'"
#: builtin/merge.c:886
#, c-format
msgid "Not committing merge; use 'git commit' to complete the merge.\n"
msgstr "Vẫn chưa hòa trộn các lần chuyển giao (commit); sử dụng lệnh 'git commit' để hoàn tất việc hòa trộn.\n"
#: builtin/merge.c:892
msgid ""
"Please enter a commit message to explain why this merge is necessary,\n"
"especially if it merges an updated upstream into a topic branch.\n"
"\n"
"Lines starting with '#' will be ignored, and an empty message aborts\n"
"the commit.\n"
msgstr ""
"Hãy nhập vào các thông tin để giải thích tại sao sự hòa trộn này là cần thiết,\n"
"đặc biệt là khi nó hòa trộn dòng ngược đã cập nhật vào trong một nhánh topic.\n"
"\n"
"Những dòng được bắt đầu bằng '#' sẽ được bỏ qua, và phần chú thích này nếu rỗng\n"
"sẽ làm hủy bỏ lần chuyển giao (commit).\n"
#: builtin/merge.c:916
msgid "Empty commit message."
msgstr "Chú thích của lần commit (chuyển giao) bị trống rỗng."
#: builtin/merge.c:928
#, c-format
msgid "Wonderful.\n"
msgstr "Thần kỳ.\n"
#: builtin/merge.c:993
#, c-format
msgid "Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.\n"
msgstr "Việc tự động hòa trộn gặp lỗi; hãy sửa các xung đột sau đó chuyển giao (commit) kết quả.\n"
#: builtin/merge.c:1009
#, c-format
msgid "'%s' is not a commit"
msgstr "%s không phải là một lần commit (chuyển giao)"
#: builtin/merge.c:1050
msgid "No current branch."
msgstr "không phải nhánh hiện hành"
#: builtin/merge.c:1052
msgid "No remote for the current branch."
msgstr "Không có máy chủ cho nhánh hiện hành."
#: builtin/merge.c:1054
msgid "No default upstream defined for the current branch."
msgstr "Không có dòng ngược mặc định được định nghĩa cho nhánh hiện hành."
#: builtin/merge.c:1059
#, c-format
msgid "No remote tracking branch for %s from %s"
msgstr "Không nhánh mạng theo vết cho %s từ %s"
#: builtin/merge.c:1146
#: builtin/merge.c:1303
#, c-format
msgid "%s - not something we can merge"
msgstr "%s - không phải là một số thứ chúng tôi có thể hòa trộn"
#: builtin/merge.c:1214
msgid "There is no merge to abort (MERGE_HEAD missing)."
msgstr "Ở đây không có lần hòa trộn nào được hủy bỏ giữa chừng cả (không thấy MERGE_HEAD)."
#: builtin/merge.c:1230
#: git-pull.sh:31
msgid ""
"You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you can merge."
msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc hòa trộng (MERGE_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao (commit) các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
#: builtin/merge.c:1233
#: git-pull.sh:34
msgid "You have not concluded your merge (MERGE_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc hòa trộng (MERGE_HEAD vẫn tồn tại)."
#: builtin/merge.c:1237
msgid ""
"You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists).\n"
"Please, commit your changes before you can merge."
msgstr ""
"Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại).\n"
"Hãy chuyển giao (commit) các thay đổi trước khi bạn có thể hòa trộn."
#: builtin/merge.c:1240
msgid "You have not concluded your cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD exists)."
msgstr "Bạn chưa kết thúc việc cherry-pick (CHERRY_PICK_HEAD vẫn tồn tại)."
#: builtin/merge.c:1249
msgid "You cannot combine --squash with --no-ff."
msgstr "Bạn không thể tổ hợp --squash với --no-ff."
#: builtin/merge.c:1254
msgid "You cannot combine --no-ff with --ff-only."
msgstr "Bạn không thể tổ hợp --no-ff với --ff-only."
#: builtin/merge.c:1261
msgid "No commit specified and merge.defaultToUpstream not set."
msgstr "Không chỉ ra lần chuyển giao (commit) và merge.defaultToUpstream chưa được đặt."
#: builtin/merge.c:1293
msgid "Can merge only exactly one commit into empty head"
msgstr "Không thể hòa trộn một cách đúng đắn một lần chuyển giao (commit) vào một head rỗng"
#: builtin/merge.c:1296
msgid "Squash commit into empty head not supported yet"
msgstr "Squash commit vào một head trống rỗng vẫn chưa được hỗ trợ"
#: builtin/merge.c:1298
msgid "Non-fast-forward commit does not make sense into an empty head"
msgstr "Chuyển giao (commit) không-fast-forward không hợp lý ở trong một head trống rỗng"
#: builtin/merge.c:1413
#, c-format
msgid "Updating %s..%s\n"
msgstr "Đang cập nhật %s..%s\n"
#: builtin/merge.c:1451
#, c-format
msgid "Trying really trivial in-index merge...\n"
msgstr "Đang thử hòa trộn kiểu 'trivial in-index'...\n"
#: builtin/merge.c:1458
#, c-format
msgid "Nope.\n"
msgstr "Không.\n"
#: builtin/merge.c:1490
msgid "Not possible to fast-forward, aborting."
msgstr "Thực hiện lệnh fast-forward là không thể được, đang bỏ qua."
#: builtin/merge.c:1513
#: builtin/merge.c:1592
#, c-format
msgid "Rewinding the tree to pristine...\n"
msgstr "Đang tua lại cây thành thời xa xưa...\n"
#: builtin/merge.c:1517
#, c-format
msgid "Trying merge strategy %s...\n"
msgstr "Đang thử chiến lược hòa trộn %s...\n"
#: builtin/merge.c:1583
#, c-format
msgid "No merge strategy handled the merge.\n"
msgstr "Không có chiến lược hòa trộn nào được nắm giữ (handle) sự hòa trộn.\n"
#: builtin/merge.c:1585
#, c-format
msgid "Merge with strategy %s failed.\n"
msgstr "Hòa trộn với chiến lược %s gặp lỗi.\n"
#: builtin/merge.c:1594
#, c-format
msgid "Using the %s to prepare resolving by hand.\n"
msgstr "Sử dụng %s để chuẩn bị giải quyết bằng tay.\n"
#: builtin/merge.c:1606
#, c-format
msgid "Automatic merge went well; stopped before committing as requested\n"
msgstr "Hòa trộn tự động đã trở nên tốt; bị dừng trước khi việc chuyển giao được yêu cầu\n"
#: builtin/mv.c:108
#, c-format
msgid "Checking rename of '%s' to '%s'\n"
msgstr "Đang kiểm tra việc đổi tên của '%s' thành '%s'\n"
#: builtin/mv.c:112
msgid "bad source"
msgstr "nguồn sai"
#: builtin/mv.c:115
msgid "can not move directory into itself"
msgstr "không thể di chuyển một thư mục vào trong chính nó được"
#: builtin/mv.c:118
msgid "cannot move directory over file"
msgstr "không di chuyển được thư mục thông qua tập tin"
#: builtin/mv.c:128
#, c-format
msgid "Huh? %.*s is in index?"
msgstr "Hả? %.*s trong bảng mục lục à?"
#: builtin/mv.c:140
msgid "source directory is empty"
msgstr "thư mục nguồn là trống rỗng"
#: builtin/mv.c:171
msgid "not under version control"
msgstr "không nằm dưới sự quản lý mã nguồn"
#: builtin/mv.c:173
msgid "destination exists"
msgstr "đích đã tồn tại sẵn rồi"
#: builtin/mv.c:181
#, c-format
msgid "overwriting '%s'"
msgstr "đang ghi đè lên '%s'"
#: builtin/mv.c:184
msgid "Cannot overwrite"
msgstr "Không thể ghi chèn"
#: builtin/mv.c:187
msgid "multiple sources for the same target"
msgstr "Nhiều nguồn cho cùng một đích"
#: builtin/mv.c:202
#, c-format
msgid "%s, source=%s, destination=%s"
msgstr "%s, nguồn=%s, đích=%s"
#: builtin/mv.c:212
#, c-format
msgid "Renaming %s to %s\n"
msgstr "Đang thay đổi tên %s thành %s\n"
#: builtin/mv.c:215
#: builtin/remote.c:731
#, c-format
msgid "renaming '%s' failed"
msgstr "đổi tên %s gặp lỗi"
#: builtin/notes.c:139
#, c-format
msgid "unable to start 'show' for object '%s'"
msgstr "không thể khởi chạy 'show' cho đối tượng '%s'"
#: builtin/notes.c:145
msgid "can't fdopen 'show' output fd"
msgstr "không thể fdopen 'show' (lệnh hiển thị) mô tả tập tin (fd) kết xuất"
#: builtin/notes.c:155
#, c-format
msgid "failed to close pipe to 'show' for object '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi đóng đường ống cho lệnh 'show' cho đối tượng '%s'"
#: builtin/notes.c:158
#, c-format
msgid "failed to finish 'show' for object '%s'"
msgstr "gặp lỗi khi hoàn thành 'show' cho đối tượng '%s'"
#: builtin/notes.c:175
#: builtin/tag.c:347
#, c-format
msgid "could not create file '%s'"
msgstr "không thể tạo tập tin '%s'"
#: builtin/notes.c:189
msgid "Please supply the note contents using either -m or -F option"
msgstr "Xin hãy áp dụng nội dung của ghi chú sử dụng hoặc là tùy chọn -m hoặc là -F"
#: builtin/notes.c:210
#: builtin/notes.c:973
#, c-format
msgid "Removing note for object %s\n"
msgstr "Đang gỡ bỏ ghi chú (note) cho đối tượng %s\n"
#: builtin/notes.c:215
msgid "unable to write note object"
msgstr "không thể ghi đối tượng ghi chú (note)"
#: builtin/notes.c:217
#, c-format