Skip to content
Just another extension
JavaScript HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
.editorconfig
.gitattributes
.gitignore
README.md

README.md

Multi Sözlük

Multi Sözlük, zamanla gelişimine devam edecek olan bir yabancı diller ile Türkçe arasında çeviri kolaylığı sağlamayı hedefleyen Chrome & Opera eklentisidir.

İzinler:

  • Sekme ve tüm sayfalara erişim izni istemesi, eklentinin sayfadaki seçili kelimeyi yakalayabilmesi için isteniyor.

Katkılar

  1. Tureng
  2. Yükleniyor göstergesi: https://codepen.io/ademilter/pen/JDtcy
You can’t perform that action at this time.