Skip to content
Permalink
Browse files

Opraven preklep ve jménu

  • Loading branch information...
mukrop committed Sep 8, 2019
1 parent 67f9a12 commit ae8d9f5a96a5793495d77d77f68a56bd5b8add04
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 AUTHORS.md
@@ -27,7 +27,7 @@ Kromě jádra týmu jsme vděční mnohým dalším lidem za oponenturu, zpracov
* Daniel Rychlý
* Marko Řeháček
* Lenka Sedlačková
* Anna Segencová
* Anna Segečová
* Petr "Kaluž" Špaček
* Vladimír "Vláďa" Štill
* Radka "Bludička" Zounková

0 comments on commit ae8d9f5

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.