Skip to content
Permalink
Browse files

Opraven redirect

Viz #257.
  • Loading branch information
mukrop committed Dec 3, 2019
1 parent 4a3a7f2 commit c40d542fcb29a2a17749414c24124816b59a4526
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 _infografiky/opatreni/mitigacni-opatreni-mmf.md
@@ -2,7 +2,7 @@
layout: infographic
title: "Srovnání mitigačních opatření"
slug: "mitigacni-opatreni-mmf"
# redirect_from: "/mitigacni-opatreni-mmf"
redirect_from: "/mitigacni-opatreni-mmf"
weight: 1
tags: [ opatreni ]
caption: "Čtyři mitigační opatření (uhlíková daň, obchod s emisními povolenkami, poplatky a příspěvky a regulace) jsou porovnány na základě sedmi kritérií. Zpráva Mezinárodního měnového fondu ukazuje, že nejúčinnějším opatřením jsou uhlíková daň a obchodování s emisními povolenkami."

0 comments on commit c40d542

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.