Skip to content
Permalink
Browse files

lupdate translation files - mainly for HE

Lupdate the translation files. This changes mostly just line-numbers. But for HE this fixes the markup, and escapes certain characters.
  • Loading branch information...
Kissaki committed Mar 22, 2013
1 parent d6b4b8e commit 491228ee94305f5174a9384b7d64812acfa5be1c
@@ -2334,7 +2334,7 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<translation>Uživatel Mumble</translation>
</message>
<message>
<location filename="main.cpp" line="+454"/>
<location filename="main.cpp" line="+453"/>
<source>&lt;b&gt;Certificate Expiry:&lt;/b&gt; Your certificate is about to expire. You need to renew it, or you will no longer be able to connect to servers you are registered on.</source>
<translation>&lt;b&gt;Vypršení Certifikátu:&lt;/b&gt; Váš certifikát brzy vyprší. Musíte ho obnovit, nebo se už nebudete moci připojit k serverům, na kterých jste registrování.</translation>
</message>
@@ -3375,7 +3375,7 @@ Jmenovka serveru. Takto se bude server jmenovat ve Vašem seznamu serverů a mů
<context>
<name>Database</name>
<message>
<location filename="Database.cpp" line="+89"/>
<location filename="Database.cpp" line="+113"/>
<source>Mumble failed to initialize a database in any
of the possible locations.</source>
<translation>Mumble nedokázalo spustit databázi
@@ -4313,7 +4313,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="main.cpp" line="-271"/>
<location filename="main.cpp" line="-270"/>
<source>Usage: mumble [options] [&lt;url&gt;]

&lt;url&gt; specifies a URL to connect to after startup instead of showing
@@ -4353,7 +4353,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Vyvolání</translation>
</message>
<message>
<location line="+192"/>
<location line="+191"/>
<source>Welcome to Mumble.</source>
<translation>Vítejte v aplikaci Mumble.</translation>
</message>
@@ -4364,7 +4364,7 @@ Platné možnosti jsou:
</message>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+182"/>
<location line="+2131"/>
<location line="+2150"/>
<source>Root</source>
<translation>Kořen</translation>
</message>
@@ -4895,9 +4895,9 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Připojí se k webové stránce Mumble pro zjištění, je-li nová verze dostupná, a oznámí Vám to vhodným odkazem na stažení, pokud tomu opravdu tak je.</translation>
</message>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="-2035"/>
<location filename="MainWindow.cpp" line="-2054"/>
<location line="+15"/>
<location line="+2230"/>
<location line="+2249"/>
<source>Mumble -- %1</source>
<translation>Mumble -- %1 </translation>
</message>
@@ -4907,7 +4907,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Toto zobrazí nedávnou aktivitu. Připojování k serverům, chyby a informační zprávy jsou všechny zobrazeny zde.&lt;br /&gt; Abyste přesně nastavili, které zprávy se zde zobrazí, použijte z menu příkaz &lt;b&gt;Nastavení&lt;/b&gt;.</translation>
</message>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="-2321"/>
<location filename="MainWindow.cpp" line="-2340"/>
<source>&amp;Channel</source>
<translation>&amp;Kanál</translation>
</message>
@@ -4976,7 +4976,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Přepnout stav překryvu ve hře.</translation>
</message>
<message>
<location line="+668"/>
<location line="+679"/>
<source>Reconnecting.</source>
<translation>Znovu se připojuji.</translation>
</message>
@@ -5051,12 +5051,13 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>O Qt</translation>
</message>
<message>
<location line="+433"/>
<location line="+441"/>
<source>Server connection failed: %1.</source>
<translation>Připojování k serveru selhalo: %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location filename="Messages.cpp" line="+95"/>
<source>Invalid username</source>
<translation>Neplatné jméno uživatele</translation>
</message>
@@ -5072,6 +5073,7 @@ Platné možnosti jsou:
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<location filename="Messages.cpp" line="+9"/>
<source>Wrong password</source>
<translation>Špatné heslo</translation>
</message>
@@ -5086,7 +5088,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Odpojeno od serveru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="Messages.cpp" line="+289"/>
<location filename="Messages.cpp" line="+205"/>
<source>%1 is now muted and deafened.</source>
<translation>%1 je nyní zeslaben a ohlušen.</translation>
</message>
@@ -5444,7 +5446,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Toto zobrazí podrobné informace o připojení k serveru.</translation>
</message>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="-1832"/>
<location filename="MainWindow.cpp" line="-1840"/>
<source>Opening URL %1</source>
<translation>Otevírám URL %1</translation>
</message>
@@ -5522,7 +5524,7 @@ Platné možnosti jsou:
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<location line="+1330"/>
<location line="+1338"/>
<source>&amp;View Certificate</source>
<translation>Zobrazit &amp;Certifikát</translation>
</message>
@@ -5532,7 +5534,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Tento server používá starý šifrovací standard, a nebude nadále podporován novými verzemi Mumble.</translation>
</message>
<message>
<location line="-1468"/>
<location line="-1476"/>
<location line="+354"/>
<source>Register yourself as %1</source>
<translation>Registrovat se jako %1</translation>
@@ -5575,7 +5577,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Zpráva do kanálu %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+544"/>
<location line="+552"/>
<source>Connected.</source>
<translation>Připojen.</translation>
</message>
@@ -5590,7 +5592,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Ověření SSL selhalo: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="-2227"/>
<location line="-2246"/>
<source>&amp;User</source>
<translation>&amp;Uživatel</translation>
</message>
@@ -5607,7 +5609,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Propojit Kanál</translation>
</message>
<message>
<location line="+807"/>
<location line="+818"/>
<source>&lt;h2&gt;Control channel&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Encrypted with %1 bit %2&lt;br /&gt;%3 ms average latency (%4 deviation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remote host %5 (port %6)&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;h2&gt;Kontrolní kanál&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Šifrován pomocí %1 bit %2&lt;br /&gt;průměrné zpoždění %3 ms (odchylka %4)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vzdálený hostitel %5 (port %6)&lt;/p&gt;</translation>
</message>
@@ -5628,7 +5630,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Do %1 (Strom): %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+672"/>
<location line="+680"/>
<source>&lt;b&gt;WARNING:&lt;/b&gt; The server presented a certificate that was different from the stored one.</source>
<translation>&lt;b&gt;VAROVÁNÍ:&lt;/b&gt; Server předložil certifikát, který se liší od uloženého.</translation>
</message>
@@ -5644,11 +5646,13 @@ Platné možnosti jsou:
</message>
<message>
<location line="+48"/>
<location filename="Messages.cpp" line="-696"/>
<source>Username in use</source>
<translation>Uživatelské jméno se používá</translation>
</message>
<message>
<location line="+6"/>
<location filename="Messages.cpp" line="+3"/>
<source>Wrong certificate or password</source>
<translation>Špatný certifikát nebo heslo</translation>
</message>
@@ -5700,7 +5704,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Formát obrázku nerozpoznán.</translation>
</message>
<message>
<location line="-1651"/>
<location line="-1659"/>
<source>Voice channel is sent over control channel.</source>
<translation>Zvukový kanál je posílán přes kontrolní kanál.</translation>
</message>
@@ -5765,7 +5769,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Pošle textovou zprávu všem uživatelům v kanálu.</translation>
</message>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="-1328"/>
<location filename="MainWindow.cpp" line="-1339"/>
<source>Mumble is currently connected to a server. Do you want to Close or Minimize it?</source>
<translation>Mumble je nyní připojen k serveru. Opravdu ho chcete Zavřit nebo Minimalizovat?</translation>
</message>
@@ -5867,13 +5871,13 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
</message>
<message>
<location line="+68"/>
<location line="+2271"/>
<location line="+2290"/>
<source>&lt;center&gt;Not connected&lt;/center&gt;</source>
<oldsource>Not connected</oldsource>
<translation>&lt;center&gt;Nepřipojen&lt;/center&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="-1998"/>
<location line="-2006"/>
<source>Clear</source>
<translation>Vyčistit</translation>
</message>
@@ -5899,7 +5903,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>&amp;Odpojit</translation>
</message>
<message>
<location filename="Messages.cpp" line="-183"/>
<location filename="Messages.cpp" line="+510"/>
<location line="+1"/>
<source>Server</source>
<comment>message from</comment>
@@ -6990,7 +6994,7 @@ Pro aktualizaci těchto souborů na jejich poslední verzi, klikněte na tlačí
<context>
<name>Plugins</name>
<message>
<location filename="Plugins.cpp" line="+327"/>
<location filename="Plugins.cpp" line="+333"/>
<source>Skipping plugin update in debug mode.</source>
<translation>V režimu ladění přeskakuji aktualizaci zásuvných modulů.</translation>
</message>
@@ -7141,7 +7145,7 @@ Pro aktualizaci těchto souborů na jejich poslední verzi, klikněte na tlačí
<context>
<name>ServerHandler</name>
<message>
<location filename="ServerHandler.cpp" line="+447"/>
<location filename="ServerHandler.cpp" line="+470"/>
<source>UDP packets cannot be sent to or received from the server. Switching to TCP mode.</source>
<translation>Pakety UDP nelze na server odeslat ani je ze serveru přijímat. Přepínám na režim TCP.</translation>
</message>
@@ -7161,7 +7165,7 @@ Pro aktualizaci těchto souborů na jejich poslední verzi, klikněte na tlačí
<translation>Pakety UDP lze na server odeslat i je ze serveru přijímat. Přepínám zpět na režim UDP.</translation>
</message>
<message>
<location line="+36"/>
<location line="+39"/>
<source>Connection timed out</source>
<translation>Spojení vypršelo</translation>
</message>

0 comments on commit 491228e

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.