Skip to content
Permalink
Browse files

Merge PR #3089: Transifex translation update

  • Loading branch information...
mkrautz committed May 11, 2017
2 parents 650e8f0 + 4fa539f commit 576c017404ef9d6018a0a31cfd7e60fed8656545
Showing with 67 additions and 25 deletions.
  1. +67 −25 src/mumble/mumble_pl.ts
@@ -2486,7 +2486,7 @@ Speak loudly, as when you are annoyed or excited. Decrease the volume in the sou
<message>
<location line="+34"/>
<source>Unable to import. Missing password or incompatible file type.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Nie można zaimportować. Brak hasła lub niezgodny typ pliku.</translation>
</message>
<message>
<location line="+60"/>
@@ -3998,12 +3998,12 @@ Te pole opisuje rozmiar urządzenia LCD. Rozmiar jest podany w pikselach lub w z
<message>
<location line="+119"/>
<source>[[ No valid image ]]</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>[[ Nieprawidłowy obraz ]]</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
<source>[[ Invalid size ]]</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>[[ Nieprawidłowy rozmiar ]]</translation>
</message>
<message>
<location line="+13"/>
@@ -4359,7 +4359,7 @@ Te pole opisuje rozmiar urządzenia LCD. Rozmiar jest podany w pikselach lub w z
<location/>
<source>This sets the behavior of channel drags; it can be used to prevent accidental dragging. &lt;i&gt;Move&lt;/i&gt; moves the channel without prompting. &lt;i&gt;Do Nothing&lt;/i&gt; does nothing and prints an error message. &lt;i&gt;Ask&lt;/i&gt; uses a message box to confirm if you really wanted to move the channel.</source>
<oldsource>This sets the behavior of channel drags; it can be used to prevent accidental dragging. &lt;i&gt;Move Channel&lt;/i&gt; moves the channel without prompting. &lt;i&gt;Do Nothing&lt;/i&gt; does nothing and prints an error message. &lt;i&gt;Ask&lt;/i&gt; uses a message box to confirm if you really wanted to move the channel.</oldsource>
<translation>Zmienia zachowanie przeciągania kanałów - może zostać użyte, by zapobiec przypadkowemu przeciąganiu. &lt;i&gt;Przenieś&lt;/i&gt; przenosi kanał bez powiadomienia. &lt;i&gt;Nic nie rób&lt;/i&gt; nic nie robi i wyświetla wiadomość z błędem. &lt;i&gt;Pytaj&lt;/i&gt; używa powiadomienia tekstowego, by upewnić się czy na pewno chciałeś przenieść kanał.</translation>
<translation>Zmienia zachowanie przeciągania kanałów - może zostać użyte, by zapobiec przypadkowemu przeciąganiu. &lt;i&gt;Przenieś&lt;/i&gt; przenosi kanał bez powiadomienia. &lt;i&gt;Nic nie rób&lt;/i&gt; nic nie robi i wyświetla wiadomość z błędem. &lt;i&gt;Pytaj&lt;/i&gt; używa powiadomienia tekstowego, by upewnić się, czy na pewno chciałeś przenieść kanał.</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -4519,12 +4519,12 @@ Te pole opisuje rozmiar urządzenia LCD. Rozmiar jest podany w pikselach lub w z
<message>
<location/>
<source>This changes the behavior when moving users.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zmienia zachowanie podczas przenoszenia użytkowników.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This sets the behavior of user drags; it can be used to prevent accidental dragging. &lt;i&gt;Move&lt;/i&gt; moves the user without prompting. &lt;i&gt;Do Nothing&lt;/i&gt; does nothing and prints an error message. &lt;i&gt;Ask&lt;/i&gt; uses a message box to confirm if you really wanted to move the user.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zmienia zachowanie przeciągania użytkowników - może zostać użyte, by zapobiec przypadkowemu przeciąganiu. &lt;i&gt;Przenieś&lt;/i&gt; przenosi użytkownika bez powiadomienia. &lt;i&gt;Nic nie rób&lt;/i&gt; nic nie robi i wyświetla wiadomość z błędem. &lt;i&gt;Pytaj&lt;/i&gt; używa powiadomienia tekstowego, by upewnić się, czy na pewno chciałeś przenieść użytkownika.</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4863,7 +4863,7 @@ Te pole opisuje rozmiar urządzenia LCD. Rozmiar jest podany w pikselach lub w z
<message>
<location line="+112"/>
<source>&lt;li&gt;Expected certificate digest (SHA-1): %1&lt;/li&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;li&gt;Oczekiwany odcisk certyfikatu (SHA-1):⇥%1&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
@@ -4873,7 +4873,7 @@ Te pole opisuje rozmiar urządzenia LCD. Rozmiar jest podany w pikselach lub w z
<message>
<location line="+7"/>
<source>&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;%2&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;The specific errors with this certificate are:&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;%3&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Do you wish to accept this certificate anyway?&lt;br /&gt;(It will also be stored so you won&apos;t be asked this again.)&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;p&gt;%1&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;%2&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Błędy certyfikatu:&lt;/p&gt;&lt;ol&gt;%3&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Czy mimo to chcesz go zaakceptować?&lt;br /&gt;(Mumble więcej cię o to nie zapyta.)&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+24"/>
@@ -4960,13 +4960,13 @@ Te pole opisuje rozmiar urządzenia LCD. Rozmiar jest podany w pikselach lub w z
<location line="+3"/>
<source>Send Clipboard Text Message</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wyślij wiadomość ze schowka</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>This will send your Clipboard content to the channel you are currently in.</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Spowoduje to przesłanie zawartości twojego schowka do kanału, na którym się znajdujesz.</translation>
</message>
<message>
<location line="+88"/>
@@ -5191,7 +5191,7 @@ Te pole opisuje rozmiar urządzenia LCD. Rozmiar jest podany w pikselach lub w z
<message>
<location line="+5"/>
<source>&lt;li&gt;Server certificate digest (SHA-1): %1&lt;/li&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;li&gt;Odcisk certyfikatu serwera (SHA-1):⇥%1&lt;/li&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
@@ -6131,7 +6131,7 @@ W przeciwnym razie proszę przerwać i sprawdzić swój certyfikat oraz nazwę u
<message>
<location line="+2"/>
<source>(Private) </source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>(Prywatne) </translation>
</message>
<message>
<location line="+3"/>
@@ -6267,7 +6267,7 @@ W przeciwnym razie proszę przerwać i sprawdzić swój certyfikat oraz nazwę u
<message>
<location filename="UserModel.cpp" line="+1377"/>
<source>You have User Dragging set to &quot;Do Nothing&quot; so the user wasn&apos;t moved.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Masz wyłączone przeciąganie użytkowników, więc użytkownik nie został przeniesiony.</translation>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
@@ -6312,7 +6312,27 @@ Valid options are:
Show licenses for third-party software used by Mumble.

</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Użycie: mumble [opcje] [&lt;url&gt;]

&lt;url&gt; Określa URL do nawiązania połączenia po uruchomieniu aplikacji, zamiast wyświetlania
okna połączenia, ma następującą składnię: mumble://[&lt;nazwa_użytkownika&gt;[:&lt;hasło&gt;]@]&lt;host&gt;[:&lt;port&gt;][/&lt;kanał&gt;[/&lt;podkanał&gt;...]][?wersja=&lt;x.y.z&gt;]

Parametr z wersją Mumble musi zostać podany w celu uruchomienia
poprawnej wersji klienta. Aktualnie domyślną wartością jest 1.2.0.

Dostępne opcje:
-h, --help Wyświetla to okno pomocy i zamyka aplikację.
-m, --multiple
Pozwala na uruchomienie kilku instancji programu.
-n, --noidentity
Powstrzymuje ładowanie plików identyfikacyjnych (np. certyfikatów).
--license
Pokazuje licencję Mumble.
--authors
Pokazuje autorów Mumble.
--third-party-licenses
Pokazuje licencje na oprogramowanie firm trzecich używane przez Mumble.
</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
@@ -6336,7 +6356,29 @@ Valid actions are:
Toggle self-deafen stauts

</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Użycie: mumble rpc &lt;akcja&lt; [opcje]

Możliwe jest zdalne sterowanie uruchomioną instancją Mumble poprzez użycie
komendy &apos;mumble rpc&apos;.

Dostępne akcje:
mute
Wyciszenie siebie
unmute
Wyłączenie wyciszenia siebie
togglemute
Przełączenie wyciszenia siebie
deaf
Ogłuszenie siebie
undeaf
Wyłączenie ogłuszenia siebie
toggledeaf
Przełączenie ogłuszenia siebie
</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
@@ -6612,7 +6654,7 @@ kanały mają być filtrowane.</translation>
<message>
<location/>
<source>Hides the main Mumble window. Restore by clicking on the tray icon or starting Mumble again.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ukrywa okno główne Mumble. Przywróć poprzez kliknięcie ikony w zasobniku systemowym albo ponowne uruchomienie Mumble.</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -6622,20 +6664,20 @@ kanały mają być filtrowane.</translation>
<message>
<location/>
<source>Show the Developer Console</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pokaż konsolę programisty</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Shows the Mumble Developer Console, where Mumble&apos;s log output can be inspected.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pokazuje konsolę programisty Mumble, gdzie może być sprawdzone wyjście dziennika Mumble.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>Manual</name>
<message>
<location filename="ManualPlugin.ui"/>
<source>Manual Mumble Positional Audio</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ręczne pozycjonowanie dźwięku Mumble</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -6700,27 +6742,27 @@ kanały mają być filtrowane.</translation>
<message>
<location/>
<source>Set</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Ustaw</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>State</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Stan</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Linked</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Powiązane</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Activated</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Aktywowane</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Unhinge</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Odczep</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -7307,7 +7349,7 @@ Aby uaktualnić pliki do najnowszych wersji, kliknij na przycisk poniżej.</tran
<message>
<location/>
<source>FPS and Clock Display</source>
<translation>Wyświetlanie FPS i Zegara</translation>
<translation>Wyświetlanie FPS i zegara</translation>
</message>
<message>
<location/>

0 comments on commit 576c017

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.