Skip to content
Permalink
Browse files

Merge PR #2451: Transifex translation update

  • Loading branch information...
mkrautz committed Jul 20, 2016
2 parents 3b53aad + 1956b34 commit 5ea862b3cb3bd2a24fe3ee68fe9f3c8405e26b06
Showing with 8 additions and 7 deletions.
  1. +8 −7 src/mumble/mumble_pl.ts
@@ -693,7 +693,7 @@ maksymalna liczba użytkowników wynosi tyle co domyślny limit serwera.</transl
<message>
<location line="+30"/>
<source>&lt;h3&gt;Mumble (%1)&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;%3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;A voice-chat utility for gamers&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;h3&gt;Mumble (%1)&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;%3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Czat głosowy dla graczy&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
@@ -1131,17 +1131,17 @@ maksymalna liczba użytkowników wynosi tyle co domyślny limit serwera.</transl
<message>
<location/>
<source>Echo Cancellation</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Usuwanie echa</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Mixed echo cancellation</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Mieszane usuwanie echa</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Multichannel echo cancellation</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Wielokanałowe usuwanie echa</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3641,7 +3641,8 @@ of the possible locations.</source>
<message>
<location filename="GlobalShortcut.cpp" line="+565"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Mumble can currently only use mouse buttons and keyboard modifier keys (Alt, Ctrl, Cmd, etc.) for global shortcuts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you want more flexibility, you can add Mumble as a trusted accessibility program in the Security &amp; Privacy section of your Mac&apos;s System Preferences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In the Security &amp; Privacy preference pane, change to the Privacy tab. Then choose Accessibility (near the bottom) in the list to the left. Finally, add Mumble to the list of trusted accessibility programs.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Mumble obecnie może używać tylko przycisków myszy oraz modyfikatorów klawiszy klawiatury (Alt, Ctrl, Cmd, itd.) jako globalnych skrótów.
&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Jeśli chcesz więcej elastyczności, możesz dodać Mumble do zaufanych programów w sekcji ustawień Zabezpieczenia i Prywatność Twojego systemu Mac. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;W ustawieniach Zabezpieczenia i Prywatność należy wejść w zakładkę Prywatność. Później należy wybrać Dostępność (u dołu strony) z listy na lewo. Na końcu należy dodać Mumble do listy zaufanych programów.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+115"/>
@@ -8199,12 +8200,12 @@ An access token is a text string, which can be used as a password for very simpl
<message>
<location filename="UserLocalVolumeDialog.ui"/>
<source> dB</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>dB</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Use the slider or the text box to change the volume of the user.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:600;&quot;&gt;Attention!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Increasing the volume of a user too much can permanently damage your hearing. It may also increase the background noise of the user.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Użyj suwaka albo pola tekstowego do zmiany głośności użytkownika.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:600;&quot;&gt;Uwaga!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Zbyt duże zwiększenie poziomu głośności może skutkować trwałą utratą słuchu. Może również zwiększyć szum u użytkownika.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit 5ea862b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.