Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 39 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and mkrautz committed Feb 17, 2016
1 parent 3b2a169 commit 729b376fdaf155181dc2669332520f69107a3525
Showing with 7 additions and 7 deletions.
  1. +7 −7 src/mumble/mumble_cs.ts
@@ -698,7 +698,7 @@ Tato hodnota Vám umožňuje nastavit maximální počet povolených uživatelů
<message>
<location line="+30"/>
<source>&lt;h3&gt;Mumble (%1)&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;%3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;A voice-chat utility for gamers&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;h3&gt;Mumble (%1)&lt;/h3&gt;&lt;p&gt;%3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nástroj pro hlasovou komunikaci hráčů&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;tt&gt;&lt;a href=&quot;%2&quot;&gt;%2&lt;/a&gt;&lt;/tt&gt;&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+12"/>
@@ -1136,17 +1136,17 @@ Tato hodnota Vám umožňuje nastavit maximální počet povolených uživatelů
<message>
<location/>
<source>Echo Cancellation</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Potlačení ozvěny</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Mixed echo cancellation</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Potlačení smíšené ozvěny</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Multichannel echo cancellation</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Potlačení vícekanálové ozvěny</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -3694,7 +3694,7 @@ v žádném z možných míst.</translation>
<message>
<location filename="GlobalShortcut.cpp" line="+565"/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Mumble can currently only use mouse buttons and keyboard modifier keys (Alt, Ctrl, Cmd, etc.) for global shortcuts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;If you want more flexibility, you can add Mumble as a trusted accessibility program in the Security &amp; Privacy section of your Mac&apos;s System Preferences.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;In the Security &amp; Privacy preference pane, change to the Privacy tab. Then choose Accessibility (near the bottom) in the list to the left. Finally, add Mumble to the list of trusted accessibility programs.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Mumble nyní může používat pro globální zkratky pouze tlačítka myši a modifikační klávesy klávesnice (Alt, Ctrl, Cmd, atd.).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pokud chcete používat více kláves můžete Mumble přidat jako důvěryhodný program pro usnadnění v části Zabezpečení a Soukromí v nastavení systému Mac.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V panelu přejděte na kartu Soukromí, pak v seznamu vlevo zvolte Usnadnění (ve spodní části). Nakonec přidejte Mubme do seznamu důvěryhodných programů.&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="+115"/>
@@ -8258,12 +8258,12 @@ Znak přístupu je textový řetězec, který může být použit jako heslo pro
<message>
<location filename="UserLocalVolumeDialog.ui"/>
<source> dB</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation> dB</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Use the slider or the text box to change the volume of the user.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:600;&quot;&gt;Attention!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Increasing the volume of a user too much can permanently damage your hearing. It may also increase the background noise of the user.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&lt;html&gt;&lt;head/&gt;&lt;body&gt;&lt;p&gt;Použijte posuvník nebo textový rámeček pro změnu hlasitosti uživatele.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight:600;&quot;&gt;Upozornění!&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Přílišným zvýšením hlasitosti uživatele si můžete natrvalo pškodit svůj sluch. Můžete tím také zvýšit hluk z jeho okolí.&lt;/p&gt;&lt;/body&gt;&lt;/html&gt;</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit 729b376

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.