Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 31 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and mkrautz committed Feb 7, 2015
1 parent 25414ea commit 818e4c9277578166003d41adea368b47776cb400
@@ -1560,7 +1560,7 @@ Obsahuje seznam členů, zděděných současným kanálem. Odškrtněte <i&g
<context>
<name>AudioStats</name>
<message>
<location filename="AudioStats.cpp" line="+387"/>
<location filename="AudioStats.cpp" line="+388"/>
<source>&gt;1000 ms</source>
<oldsource>&gt;1000ms</oldsource>
<translation>&gt;1000 ms</translation>
@@ -2466,7 +2466,7 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<translation>Uživatel Mumble</translation>
</message>
<message>
<location filename="main.cpp" line="+416"/>
<location filename="main.cpp" line="+419"/>
<source>&lt;b&gt;Certificate Expiry:&lt;/b&gt; Your certificate is about to expire. You need to renew it, or you will no longer be able to connect to servers you are registered on.</source>
<translation>&lt;b&gt;Vypršení Certifikátu:&lt;/b&gt; Váš certifikát brzy vyprší. Musíte ho obnovit, nebo se už nebudete moci připojit k serverům, na kterých jste registrování.</translation>
</message>
@@ -4186,7 +4186,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<name>LookConfig</name>
<message>
<location filename="LookConfig.cpp" line="+55"/>
<location line="+11"/>
<location line="+23"/>
<source>System default</source>
<translation>Výchozí nastavení systému</translation>
</message>
@@ -4226,7 +4226,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Uživatelské Rozhraní</translation>
</message>
<message>
<location line="+155"/>
<location line="+157"/>
<source>Choose skin file</source>
<translation>Vyberte soubor s motivem</translation>
</message>
@@ -4774,7 +4774,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Připojen.</translation>
</message>
<message>
<location line="+135"/>
<location line="+104"/>
<source>Server presented a certificate which failed verification.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>SSL Version mismatch</source>
<translation>Neshoda verze SSL</translation>
</message>
@@ -5031,12 +5036,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>&lt;b&gt;VAROVÁNÍ:&lt;/b&gt; Server předložil certifikát, který se liší od uloženého.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Sever presented a certificate which failed verification.</source>
<translation>Server předložil certifikát, jehož ověření bylo neúspěšné.</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+9"/>
<source>&lt;p&gt;%1.&lt;br /&gt;The specific errors with this certificate are: &lt;/p&gt;&lt;ol&gt;%2&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Do you wish to accept this certificate anyway?&lt;br /&gt;(It will also be stored so you won&apos;t be asked this again.)&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;%1.&lt;br /&gt;Specifické chyby v certifikátu jsou: &lt;/p&gt;&lt;ol&gt;%2&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Chcete přesto tento certifikát přijmout?&lt;br /&gt;(Bude zároveň uložen, takže už na toto nebudete tázáni.)&lt;/p&gt;</translation>
</message>
@@ -6106,7 +6106,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Neznámý režim Táhnutí Kanálů v UserModel::dropMimeData.</translation>
</message>
<message>
<location filename="main.cpp" line="-276"/>
<location filename="main.cpp" line="-278"/>
<source>Usage: mumble [options] [&lt;url&gt;]

&lt;url&gt; specifies a URL to connect to after startup instead of showing
@@ -6146,7 +6146,7 @@ Platné možnosti jsou:
<translation>Vyvolání</translation>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<location line="+196"/>
<source>Welcome to Mumble.</source>
<translation>Vítejte v aplikaci Mumble.</translation>
</message>
@@ -6747,7 +6747,7 @@ Zakáže klientu stahovat obrázky vnořené do zpráv chatu pomocí tagu img.</
<context>
<name>OverlayConfig</name>
<message>
<location filename="OverlayConfig.cpp" line="+86"/>
<location filename="OverlayConfig.cpp" line="+88"/>
<source>To move the users, drag the little red dot.</source>
<translation>Pro přesun uživatelů, táhněte malou červenou tečkou.</translation>
</message>
@@ -6764,12 +6764,12 @@ Zakáže klientu stahovat obrázky vnořené do zpráv chatu pomocí tagu img.</
<translation>Pro více možností, na ně klikněte pravým tlačítkem.</translation>
</message>
<message>
<location line="+244"/>
<location line="+262"/>
<source>Overlay</source>
<translation>Překryv</translation>
</message>
<message>
<location line="+77"/>
<location line="+82"/>
<source>Choose executable</source>
<translation>Zvolte spustitelný soubor</translation>
</message>
@@ -7207,18 +7207,6 @@ Pro aktualizaci těchto souborů na jejich poslední verzi, klikněte na tlačí
<translation>Vybrat typ písma</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverlayPrivateWin</name>
<message>
<location filename="Overlay_win.cpp" line="+64"/>
<source>Failed to load overlay library. This means either that:
- the library (mumble_ol.dll) wasn't found in the directory you ran Mumble from
- you&apos;re on an OS earlier than WinXP SP2</source>
<translation>Nelze načíst knihovnu překryvu. To znamená, že buď:
- knihovna (mumble_ol.dll) nebyla v adresáři, z kterého byl Mumble spuštěn, nalezena
- jste OS starším než WinXP SP2</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PluginConfig</name>
<message>
@@ -7747,7 +7735,7 @@ Znak přístupu je textový řetězec, který může být použit jako heslo pro
</message>
<message>
<location/>
<location filename="UserEdit.cpp" line="+124"/>
<location filename="UserEdit.cpp" line="+128"/>
<source>Remove</source>
<translation>Odstranit</translation>
</message>
@@ -7788,7 +7776,7 @@ Znak přístupu je textový řetězec, který může být použit jako heslo pro
<translation>Neaktivní po</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="UserEdit.cpp" line="-64"/>
<location filename="UserEdit.cpp" line="-68"/>
<source>Registered users: %n account(s)</source>
<translation><numerusform>Registrovaní uživatelé: %n účet</numerusform><numerusform>Registrovaní uživatelé: %n účty</numerusform><numerusform>Registrovaní uživatelé: %n účtů</numerusform></translation>
</message>
@@ -1554,7 +1554,7 @@ Contains the list of members inherited by the current channel. Uncheck &lt;i&gt;
<context>
<name>AudioStats</name>
<message>
<location filename="AudioStats.cpp" line="+387"/>
<location filename="AudioStats.cpp" line="+388"/>
<source>&gt;1000 ms</source>
<oldsource>&gt;1000ms</oldsource>
<translation type="unfinished"/>
@@ -2425,7 +2425,7 @@ Speak loudly, as when you are annoyed or excited. Decrease the volume in the sou
<translation>Defnyddiwr Mumble</translation>
</message>
<message>
<location filename="main.cpp" line="+416"/>
<location filename="main.cpp" line="+419"/>
<source>&lt;b&gt;Certificate Expiry:&lt;/b&gt; Your certificate is about to expire. You need to renew it, or you will no longer be able to connect to servers you are registered on.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -4118,7 +4118,7 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<name>LookConfig</name>
<message>
<location filename="LookConfig.cpp" line="+55"/>
<location line="+11"/>
<location line="+23"/>
<source>System default</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -4158,7 +4158,7 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+155"/>
<location line="+157"/>
<source>Choose skin file</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -4706,7 +4706,12 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+135"/>
<location line="+104"/>
<source>Server presented a certificate which failed verification.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+31"/>
<source>SSL Version mismatch</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -4963,12 +4968,7 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>Sever presented a certificate which failed verification.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
<location line="+9"/>
<source>&lt;p&gt;%1.&lt;br /&gt;The specific errors with this certificate are: &lt;/p&gt;&lt;ol&gt;%2&lt;/ol&gt;&lt;p&gt;Do you wish to accept this certificate anyway?&lt;br /&gt;(It will also be stored so you won&apos;t be asked this again.)&lt;/p&gt;</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -6036,7 +6036,7 @@ Otherwise abort and check your certificate and username.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location filename="main.cpp" line="-276"/>
<location filename="main.cpp" line="-278"/>
<source>Usage: mumble [options] [&lt;url&gt;]

&lt;url&gt; specifies a URL to connect to after startup instead of showing
@@ -6061,7 +6061,7 @@ Valid options are:
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+194"/>
<location line="+196"/>
<source>Welcome to Mumble.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -6658,7 +6658,7 @@ Prevents the client from downloading images embedded into chat messages with the
<context>
<name>OverlayConfig</name>
<message>
<location filename="OverlayConfig.cpp" line="+86"/>
<location filename="OverlayConfig.cpp" line="+88"/>
<source>To move the users, drag the little red dot.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -6675,12 +6675,12 @@ Prevents the client from downloading images embedded into chat messages with the
<translation>Ar gyfer fwy o opsiynau, gwnewch glic dde fel defnyddiwr.</translation>
</message>
<message>
<location line="+244"/>
<location line="+262"/>
<source>Overlay</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+77"/>
<location line="+82"/>
<source>Choose executable</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
@@ -7114,16 +7114,6 @@ To upgrade these files to their latest versions, click the button below.</source
<translation>Dewis ffont</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>OverlayPrivateWin</name>
<message>
<location filename="Overlay_win.cpp" line="+64"/>
<source>Failed to load overlay library. This means either that:
- the library (mumble_ol.dll) wasn't found in the directory you ran Mumble from
- you&apos;re on an OS earlier than WinXP SP2</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>PluginConfig</name>
<message>
@@ -7649,7 +7639,7 @@ An access token is a text string, which can be used as a password for very simpl
</message>
<message>
<location/>
<location filename="UserEdit.cpp" line="+124"/>
<location filename="UserEdit.cpp" line="+128"/>
<source>Remove</source>
<translation>Tynnu</translation>
</message>
@@ -7690,7 +7680,7 @@ An access token is a text string, which can be used as a password for very simpl
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="UserEdit.cpp" line="-64"/>
<location filename="UserEdit.cpp" line="-68"/>
<source>Registered users: %n account(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
</message>

0 comments on commit 818e4c9

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.