Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 24 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and hacst committed Sep 15, 2014
1 parent 916dcc0 commit 90925af55f9536980f8100ae2d051aca1e901b9a
Showing with 30 additions and 27 deletions.
  1. +24 −24 src/mumble/mumble_cs.ts
  2. +6 −3 src/mumble/mumble_fr.ts
@@ -40,7 +40,7 @@
<message>
<location line="+2"/>
<source>ID: %1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>ID: %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+37"/>
@@ -482,12 +482,12 @@ Obsahuje seznam členů, zděděných současným kanálem. Odškrtněte &lt;i&g
<message>
<location/>
<source>ID of the channel.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>ID kanálu.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>ChannelID</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>IDKanálu</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -1476,12 +1476,12 @@ Obsahuje seznam členů, zděděných současným kanálem. Odškrtněte &lt;i&g
<message>
<location/>
<source>Priority Speaker</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Přednostní Řečník</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>If checked Mumble lowers the volume of other users while you talk if you have the &quot;Priority Speaker&quot; status.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Pokud toto zaškrtnete, Mumble sníží hlasitost ostatních uživatelů, pokud mluvíte a máte stav &quot;Přednostní řečník&quot;.</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -2262,7 +2262,7 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<message>
<location/>
<source>Ban List</source>
<translation>Seznam banů</translation>
<translation>Seznam zákazů</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -2277,12 +2277,12 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<message>
<location/>
<source>Who are you looking for?</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Koho hledáte?</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>No nickname</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Žádná přezdívka</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -2292,27 +2292,27 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<message>
<location/>
<source>No IP address</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Žádná IP adresa</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Reason for the ban</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Důvod zákazu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>No reason</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Žádný důvod</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ban end date</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Datum konce zákazu</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Ban end date. If you set the same date for start and end, the ban will be permanent (it will not expire).</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Datum konce zákazu. Pokud nastavíte stejné datum pro začátek i konec, bude zákaz platit pořád (nikdy nevyprší).</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -2327,7 +2327,7 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<message>
<location/>
<source>Banned users</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zakázaní uživatelé</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -2352,7 +2352,7 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<message>
<location/>
<source>Clear all fields</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vyčistit všechna pole</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -2362,12 +2362,12 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<message>
<location/>
<source>Clear</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Vyčistit</translation>
</message>
<message numerus="yes">
<location filename="BanEditor.cpp" line="+201"/>
<source>Ban List - %n Ban(s)</source>
<translation type="unfinished"><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform><numerusform></numerusform></translation>
<translation><numerusform>Seznam zákazů - %n zákaz</numerusform><numerusform>Seznam zákazů - %n zákazy</numerusform><numerusform>Seznam zákazů - %n zákazů</numerusform></translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4444,7 +4444,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location/>
<source>Filter automatically hides empty channels</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Filtr automaticky skrývá prázdné kanály</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4816,7 +4816,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location line="+154"/>
<source>Cancel</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location line="+570"/>
@@ -5066,7 +5066,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<message>
<location line="+241"/>
<source>Images (*.png *.jpg *.jpeg)</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Obrázky (*.png *.jpg *.jpeg)</translation>
</message>
<message>
<location filename="MainWindow.ui"/>
@@ -5769,7 +5769,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<message>
<location line="+4"/>
<source>Channel nesting limit reached.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Dosažen limit vnořování kanálu</translation>
</message>
<message>
<location line="+7"/>
@@ -5850,12 +5850,12 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<message>
<location line="+9"/>
<source>%1 renamed to %2</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>%1 přejmenován na %2</translation>
</message>
<message>
<location line="+45"/>
<source>%1 left channel.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>%1 opustil kanál</translation>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
@@ -6223,7 +6223,7 @@ Platné možnosti jsou:
<message>
<location/>
<source>&amp;Ban list</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>&amp;Seznam zákazů</translation>
</message>
<message>
<location/>
@@ -4810,7 +4810,7 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<location line="+4"/>
<source>Cycle Transmit Mode</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Cycle Mode de Transmission</translation>
</message>
<message>
<location line="+154"/>
@@ -4977,7 +4977,7 @@ This field describes the size of an LCD device. The size is given either in pixe
<message>
<location line="+279"/>
<source>Cycled Transmit Mode to %1</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Cycle Mode de Transmission sur %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+148"/>
@@ -6250,7 +6250,10 @@ Les options valides sont :
By default all empty channels will be filtered.
You can mark additional channels for filtering from
the channel&apos;s context menu.</source>
<translation type="unfinished"/>
<translation>Active ou désactive le filtrage des canaux sélectionnés.
Par défaut tous les canaux vides seront filtrés.
Vous pouvez marquer des canaux supplémentaires
pour filtrage depuis le menu du canal.</translation>
</message>
<message>
<location/>

0 comments on commit 90925af

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.