Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 30 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and mkrautz committed Mar 17, 2015
1 parent 47889eb commit cf49984f6c64f83e46186a2e9c3eecfdd322041d
@@ -519,7 +519,7 @@ Obsahuje seznam členů, zděděných současným kanálem. Odškrtněte <i&g
<context>
<name>ASIOConfig</name>
<message>
<location filename="ASIOInput.cpp" line="+228"/>
<location filename="ASIOInput.cpp" line="+233"/>
<source>%1 (version %2)</source>
<translation>%1 (verze %2)</translation>
</message>
@@ -2466,7 +2466,7 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<translation>Uživatel Mumble</translation>
</message>
<message>
<location filename="main.cpp" line="+419"/>
<location filename="main.cpp" line="+478"/>
<source>&lt;b&gt;Certificate Expiry:&lt;/b&gt; Your certificate is about to expire. You need to renew it, or you will no longer be able to connect to servers you are registered on.</source>
<translation>&lt;b&gt;Vypršení Certifikátu:&lt;/b&gt; Váš certifikát brzy vyprší. Musíte ho obnovit, nebo se už nebudete moci připojit k serverům, na kterých jste registrování.</translation>
</message>
@@ -4226,7 +4226,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Uživatelské Rozhraní</translation>
</message>
<message>
<location line="+157"/>
<location line="+159"/>
<source>Choose skin file</source>
<translation>Vyberte soubor s motivem</translation>
</message>
@@ -4486,17 +4486,22 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<source>Filter automatically hides empty channels</source>
<translation>Filtr automaticky skryje prázdné kanály</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Show transmit mode dropdown in toolbar</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+139"/>
<location line="+2324"/>
<location line="+2386"/>
<source>Root</source>
<translation>Kořen</translation>
</message>
<message>
<location line="-2270"/>
<location line="-2332"/>
<source>Push-to-Talk</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation>Mluvení při stisku klávesy</translation>
@@ -4575,28 +4580,28 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+4"/>
<location line="+19"/>
<location line="+2394"/>
<location line="+2456"/>
<source>Mumble -- %1</source>
<translation>Mumble -- %1 </translation>
</message>
<message>
<location line="-2389"/>
<location line="-2451"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<location line="+140"/>
<location line="+156"/>
<source>Minimize</source>
<translation>Minimalizovat</translation>
</message>
<message>
<location line="-140"/>
<location line="-156"/>
<source>Ctrl+M</source>
<translation>Ctrl+M</translation>
</message>
<message>
<location line="+139"/>
<location line="+155"/>
<source>Close</source>
<translation>Zavřít</translation>
</message>
@@ -4606,7 +4611,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Mumble je nyní připojen k serveru. Opravdu ho chcete Zavřit nebo Minimalizovat?</translation>
</message>
<message>
<location line="-200"/>
<location line="-216"/>
<source>Mute Self</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation>Zeslabit Se</translation>
@@ -4649,13 +4654,13 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
</message>
<message>
<location line="+67"/>
<location line="+2410"/>
<location line="+2472"/>
<source>&lt;center&gt;Not connected&lt;/center&gt;</source>
<oldsource>Not connected</oldsource>
<translation>&lt;center&gt;Nepřipojen&lt;/center&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="-2110"/>
<location line="-2142"/>
<source>Clear</source>
<translation>Vyčistit</translation>
</message>
@@ -4701,7 +4706,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<location line="+196"/>
<location line="+206"/>
<source>Connecting to server %1.</source>
<translation>Připojuji se k serveru %1.</translation>
</message>
@@ -4711,7 +4716,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Znovu se připojuji.</translation>
</message>
<message>
<location line="+148"/>
<location line="+167"/>
<source>&lt;p&gt;No build information or OS version available.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Nejsou dostupné žádné informace o sestavení nebo verzi OS.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
@@ -4726,14 +4731,14 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>&lt;h2&gt;Zvukový kanál&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Zašifrován pomocí 128 bit OCB-AES128&lt;br /&gt;průměrné zpoždění %1 ms (odchylka %4)&lt;/p&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="-104"/>
<location line="+357"/>
<location line="-123"/>
<location line="+376"/>
<source>Register yourself as %1</source>
<translation>Registrovat se jako %1</translation>
</message>
<message>
<location line="-357"/>
<location line="+357"/>
<location line="-376"/>
<location line="+376"/>
<source>&lt;p&gt;You are about to register yourself on this server. This action cannot be undone, and your username cannot be changed once this is done. You will forever be known as &apos;%1&apos; on this server.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Are you sure you want to register yourself?&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;p&gt;Chystáte se k registraci na tomto serveru. Tuto činnost nelze vrátit zpět, a jakmile je toto provedeno, Vaše uživatelské jméno nelze změnit. Na tomto serveru budete navždy známi jako &apos;%1&apos;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jste si jisti, že se chcete zaregistrovat?&lt;/p&gt;</translation>
</message>
@@ -4769,7 +4774,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Zpráva do kanálu %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+635"/>
<location line="+638"/>
<source>Connected.</source>
<translation>Připojen.</translation>
</message>
@@ -4819,12 +4824,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Formát obrázku nerozpoznán.</translation>
</message>
<message>
<location line="-1776"/>
<location line="-1779"/>
<source>Voice channel is sent over control channel.</source>
<translation>Zvukový kanál je posílán přes kontrolní kanál.</translation>
</message>
<message>
<location line="-950"/>
<location line="-1009"/>
<source>&amp;User</source>
<translation>&amp;Uživatel</translation>
</message>
@@ -4859,17 +4864,47 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Přepnout režim přenosu</translation>
</message>
<message>
<location line="+157"/>
<location line="+84"/>
<source>Continuous</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Voice Activity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+1"/>
<source>Push-to-Talk</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+87"/>
<source>Cancel</source>
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location line="+577"/>
<location line="+601"/>
<source>Change your comment</source>
<translation>Změnit Váš komentář</translation>
</message>
<message>
<location line="+105"/>
<location line="+36"/>
<source>Transmit Mode set to Continous</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Transmit Mode set to Voice Activity</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+5"/>
<source>Transmit Mode set to Push-to-Talk</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+78"/>
<source>&lt;h2&gt;Version&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Protocol %1.&lt;/p&gt;</source>
<translation>&lt;h2&gt;Verze&lt;/h2&gt;&lt;p&gt;Protokol %1.&lt;/p&gt;</translation>
</message>
@@ -4925,12 +4960,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<location line="+1446"/>
<location line="+1449"/>
<source>&amp;View Certificate</source>
<translation>Zobrazit &amp;Certifikát</translation>
</message>
<message>
<location line="-1168"/>
<location line="-1171"/>
<location line="+19"/>
<source>Enter reason</source>
<translation>Zadejte důvod</translation>
@@ -5016,7 +5051,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Ohlušení zrušeno.</translation>
</message>
<message>
<location line="+92"/>
<location line="+93"/>
<source>About Qt</source>
<translation>O Qt</translation>
</message>
@@ -5026,7 +5061,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Režim přenosu přepnut na %1</translation>
</message>
<message>
<location line="+148"/>
<location line="+150"/>
<source>SSL Verification failed: %1</source>
<translation>Ověření SSL selhalo: %1</translation>
</message>
@@ -6106,7 +6141,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Neznámý režim Táhnutí Kanálů v UserModel::dropMimeData.</translation>
</message>
<message>
<location filename="main.cpp" line="-278"/>
<location filename="main.cpp" line="-335"/>
<source>Usage: mumble [options] [&lt;url&gt;]

&lt;url&gt; specifies a URL to connect to after startup instead of showing
@@ -6122,31 +6157,54 @@ Valid options are:
Allow multiple instances of the client to be started.
-n, --noidentity
Suppress loading of identity files (i.e., certificates.)

</source>
<translation>Použití: mumble [možnosti] [&lt;url&gt;]
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>Remote controlling Mumble:

&lt;url&gt; určuje URL na kterou se po spuštění připojit místo zobrazení
okna pro připojení a má následující tvar:
mumble://[&lt;uživatelskéjméno&gt;[:&lt;heslo&gt;]@]&lt;hostitel&gt;[:&lt;port&gt;][/&lt;místnost&gt;[/&lt;podmístnost&gt;...]][?verze=&lt;x.y.z&gt;]
</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>Usage: mumble rpc &lt;action&gt; [options]

Parametr dotazu verze musí být nastaven, aby byla vyvolána
správná verze klienta. V současnosti je výchozí hodnota je 1.2.0.
It is possible to remote control a running instance of Mumble by using
the 'mumble rpc' command.

Platné možnosti jsou:
-h, --help Zobrazí tuto nápovědu a ukončí se.
-m, --multiple
Umožní spustit více instancí tohoto programu.
-n, --noidentity
Potlačí načtení identifikačních souborů (tj. certifikátů.)
</translation>
Valid actions are:
mute
Mute self
unmute
Unmute self
deaf
Deafen self
undeaf
Undeafen self

</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+17"/>
<location line="+24"/>
<source>Invocation</source>
<translation>Vyvolání</translation>
</message>
<message>
<location line="+196"/>
<location line="+15"/>
<source>Error: No RPC command specified</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>RPC</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+207"/>
<source>Welcome to Mumble.</source>
<translation>Vítejte v aplikaci Mumble.</translation>
</message>
@@ -7346,7 +7404,7 @@ Pro aktualizaci těchto souborů na jejich poslední verzi, klikněte na tlačí
<context>
<name>PulseAudioSystem</name>
<message>
<location filename="PulseAudio.cpp" line="+772"/>
<location filename="PulseAudio.cpp" line="+771"/>
<source>Default Input</source>
<translation>Výchozí Vstup</translation>
</message>
@@ -8486,7 +8544,7 @@ Prosím kontaktujte Vašeho administrátora serveru pro další informace.</tran
<context>
<name>WASAPISystem</name>
<message>
<location filename="WASAPI.cpp" line="+184"/>
<location filename="WASAPI.cpp" line="+250"/>
<source>Default Device</source>
<translation>Výchozí zařízení</translation>
</message>

0 comments on commit cf49984

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.