Skip to content
Permalink
Browse files

Updated Polish translation

  • Loading branch information...
Zuko authored and mkrautz committed Nov 8, 2013
1 parent 192135d commit f459c5b4577da1c6a888f9a6cbed1b091bfbd62e
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +9 −9 src/mumble/mumble_pl.ts
@@ -683,11 +683,11 @@ Contains the list of members inherited by the current channel. Uncheck <i>
</p>
<p><b>Polskie tłumaczenie:</b>
<br />Michał Żukowski<br />
e-mail: <a href="mailto:zuczeq@gmail.com?subject=Tłumaczenie Mumble v1.2.4">zuczeq(malpka)gmail.com</a><br />
e-mail: <a href="mailto:mumble@zuko.pl?subject=Tłumaczenie Mumble v1.2.5">mumble(malpka)zuko.pl</a><br />
<br />Bartek Sumowski<br />
e-mail: <a href="mailto:bartek@sumowski.com?subject=Tłumaczenie Mumble v1.2.4">info(malpka)sumple.pl</a><br />
e-mail: <a href="mailto:info@sumple.pl?subject=Tłumaczenie Mumble v1.2.5">info(malpka)sumple.pl</a><br />
<br />Jakub M.<br />
e-mail: <a href="mailto:trawa@terribus.pl?subject=Tłumaczenie Mumble v1.2.4">trawa(malpka)terribus.pl</a><br />
e-mail: <a href="mailto:trawa@terribus.pl?subject=Tłumaczenie Mumble v1.2.5">trawa(malpka)terribus.pl</a><br />
</p>
<p>Błędy oraz sugestie odnośnie tłumaczenia prosimy zgłaszać na email tłumaczy.</p>
<p><b>Najlepszy komunikator głosowy dla graczy ;-)</b></p>
@@ -1460,7 +1460,7 @@ e-mail: <a href="mailto:trawa@terribus.pl?subject=Tłumaczenie Mumble v1
<message>
<location/>
<source>Exclusive</source>
<translation>Wyłaczność</translation>
<translation>Wyłączność</translation>
</message>
</context>
<context>
@@ -4249,7 +4249,7 @@ Te pole opisuje rozmiar urządzenia LCD. Rozmiar jest podany w pikselach lub w z
<location filename="MainWindow.cpp" line="+182"/>
<location line="+2150"/>
<source>Root</source>
<translation>Źródło</translation>
<translation>Root</translation>
</message>
<message>
<location filename="MainWindow.ui"/>
@@ -5509,7 +5509,7 @@ W przeciwnym razie proszę przerwać i sprawdzić swój certyfikat oraz nazwę u
<message>
<location line="+5"/>
<source>&lt;b&gt;WARNING:&lt;/b&gt; The server presented a certificate that was different from the stored one.</source>
<translation>&lt;b&gt;OSTRZEŻENIE:&lt;/b&gt; Ten serwer posiada obecnie inny certyfikat niż ten, który masz zachowany u siebie.</translation>
<translation>&lt;b&gt;OSTRZEŻENIE:&lt;/b&gt; Ten serwer posiada obecnie inny certyfikat niż ten, który został zapisany poprzednio.</translation>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
@@ -5973,17 +5973,17 @@ W przeciwnym razie proszę przerwać i sprawdzić swój certyfikat oraz nazwę u
<message>
<location/>
<source>&amp;Ban list</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Lista &amp;banów</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Edit ban list on server</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Edytuj listę banów na serwerze</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>This lets you edit the server-side IP ban list.</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>Pozwala na edycję banów po stronie serwera.</translation>
</message>
</context>
<context>

0 comments on commit f459c5b

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.