Skip to content
Permalink
Browse files

Transifex translation update

Mode: default
Minimum percent translated: 0
Matched 31 languages
  • Loading branch information...
MumbleTransifexBot authored and hacst committed Oct 20, 2014
1 parent cde294f commit fa5188c8279b185fcaf3dd7d3d48c49347de378a
@@ -2466,7 +2466,7 @@ Mluvte nahlas, jako kdybyste byli podráždění nebo nadšení. Snižujte hlasi
<translation>Uživatel Mumble</translation>
</message>
<message>
<location filename="main.cpp" line="+412"/>
<location filename="main.cpp" line="+416"/>
<source>&lt;b&gt;Certificate Expiry:&lt;/b&gt; Your certificate is about to expire. You need to renew it, or you will no longer be able to connect to servers you are registered on.</source>
<translation>&lt;b&gt;Vypršení Certifikátu:&lt;/b&gt; Váš certifikát brzy vyprší. Musíte ho obnovit, nebo se už nebudete moci připojit k serverům, na kterých jste registrování.</translation>
</message>
@@ -3379,6 +3379,31 @@ Label of the server. This is what the server will be named like in your server l
<translation>&lt;b&gt;Jmenovka&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;
Jmenovka serveru. Takto se bude server jmenovat ve Vašem seznamu serverů a může být zvoleno, jak chcete.</translation>
</message>
<message>
<location/>
<source>Local server label</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location/>
<source>127.0.0.1</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location/>
<source>64738</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location/>
<source>Your username</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location/>
<source>Your password</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
</context>
<context>
<name>CoreAudioSystem</name>
@@ -3726,7 +3751,7 @@ v žádném z možných míst.</translation>
<context>
<name>GlobalShortcutX</name>
<message>
<location filename="GlobalShortcut_unix.cpp" line="+346"/>
<location filename="GlobalShortcut_unix.cpp" line="+344"/>
<source>Mouse %1</source>
<translation>Myš %1</translation>
</message>
@@ -4466,12 +4491,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<name>MainWindow</name>
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+139"/>
<location line="+2326"/>
<location line="+2324"/>
<source>Root</source>
<translation>Kořen</translation>
</message>
<message>
<location line="-2272"/>
<location line="-2270"/>
<source>Push-to-Talk</source>
<comment>Global Shortcut</comment>
<translation>Mluvení při stisku klávesy</translation>
@@ -4550,12 +4575,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<message>
<location filename="MainWindow.cpp" line="+4"/>
<location line="+19"/>
<location line="+2396"/>
<location line="+2394"/>
<source>Mumble -- %1</source>
<translation>Mumble -- %1 </translation>
</message>
<message>
<location line="-2391"/>
<location line="-2389"/>
<source>&amp;Window</source>
<translation>&amp;Okno</translation>
</message>
@@ -4624,13 +4649,13 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
</message>
<message>
<location line="+67"/>
<location line="+2417"/>
<location line="+2410"/>
<source>&lt;center&gt;Not connected&lt;/center&gt;</source>
<oldsource>Not connected</oldsource>
<translation>&lt;center&gt;Nepřipojen&lt;/center&gt;</translation>
</message>
<message>
<location line="-2117"/>
<location line="-2110"/>
<source>Clear</source>
<translation>Vyčistit</translation>
</message>
@@ -4676,7 +4701,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<location line="+198"/>
<location line="+196"/>
<source>Connecting to server %1.</source>
<translation>Připojuji se k serveru %1.</translation>
</message>
@@ -4754,7 +4779,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Neshoda verze SSL</translation>
</message>
<message>
<location line="+137"/>
<location line="+132"/>
<source>&lt;center&gt;Type message to channel &apos;%1&apos; here&lt;/center&gt;</source>
<oldsource>Type message to channel '%1' here</oldsource>
<translation>&lt;center&gt;Zde napište zprávu pro kanál &apos;%1&apos;&lt;/center&gt;</translation>
@@ -4789,12 +4814,12 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Formát obrázku nerozpoznán.</translation>
</message>
<message>
<location line="-1781"/>
<location line="-1776"/>
<source>Voice channel is sent over control channel.</source>
<translation>Zvukový kanál je posílán přes kontrolní kanál.</translation>
</message>
<message>
<location line="-952"/>
<location line="-950"/>
<source>&amp;User</source>
<translation>&amp;Uživatel</translation>
</message>
@@ -4834,7 +4859,7 @@ Toto pole popisuje velikost LCD zařízení. Velikost je udávána buď v pixele
<translation>Zrušit</translation>
</message>
<message>
<location line="+579"/>
<location line="+577"/>
<source>Change your comment</source>
<translation>Změnit Váš komentář</translation>
</message>
@@ -5079,7 +5104,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Špatné heslo serveru pro účet neregistrovaného uživatele, prosím zkuste znovu.</translation>
</message>
<message>
<location line="+226"/>
<location line="+221"/>
<source>Images (*.png *.jpg *.jpeg)</source>
<translation>Obrázky (*.png *.jpg *.jpeg)</translation>
</message>
@@ -5651,7 +5676,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Toto zapne minimální zobrazení, kde jsou okna záznamu a menu skryta.</translation>
</message>
<message>
<location filename="Messages.cpp" line="+282"/>
<location filename="Messages.cpp" line="+318"/>
<source>You muted and deafened %1.</source>
<translation>Zeslabili a ohlušili jste uživatele %1.</translation>
</message>
@@ -5701,12 +5726,12 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>%1 přesunut do %2 uživatelem %3.</translation>
</message>
<message>
<location line="+15"/>
<location line="+17"/>
<source>%1 moved in from %2 by %3.</source>
<translation>%1 přesunut z %2 uživatelem %3.</translation>
</message>
<message>
<location line="-162"/>
<location line="-200"/>
<source>%1 is now muted and deafened.</source>
<translation>%1 je nyní zeslaben a ohlušen.</translation>
</message>
@@ -5826,6 +5851,56 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<source>%1 stopped recording.</source>
<translation>%1 přestal nahrávat.</translation>
</message>
<message>
<location line="+10"/>
<source>You revoked your priority speaker status.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>You assumed priority speaker status.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 revoked your priority speaker status.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 gave you priority speaker status.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>You revoked priority speaker status for %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>You gave priority speaker status to %1.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 revoked own priority speaker status.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 assumed priority speaker status.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+4"/>
<source>%1 revoked priority speaker status for %2.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+2"/>
<source>%1 gave priority speaker status to %2.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+21"/>
<source>You were unmuted and undeafened by %1.</source>
@@ -5858,7 +5933,12 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Vaše potlačení bylo zrušeno uživatelem %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+99"/>
<location line="+83"/>
<source>You moved %1 to %2.</source>
<translation type="unfinished"/>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<source>%1 is recording</source>
<translation>%1 nahrává</translation>
</message>
@@ -5925,7 +6005,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Server vyžaduje, aby mluvení při stisku tlačítka bylo vypnuto.</translation>
</message>
<message>
<location line="-502"/>
<location line="-504"/>
<source>You were unmuted by %1.</source>
<translation>%1 Vás zesílil.</translation>
</message>
@@ -5960,18 +6040,18 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>%1 zesílil %2.</translation>
</message>
<message>
<location line="+405"/>
<location line="+407"/>
<source>Unable to find matching CELT codecs with other clients. You will not be able to talk to all users.</source>
<translation>Nelze nalézt odpovídající kodeky CELT s ostatními klienty. Nebudete schopni mluvit ke všem uživatelům.</translation>
</message>
<message>
<location line="-471"/>
<location line="-473"/>
<source>You were muted and deafened by %1.</source>
<oldsource>You were deafened by %1.</oldsource>
<translation>%1 Vás zeslabil a ohlušil.</translation>
</message>
<message>
<location line="+169"/>
<location line="+171"/>
<source>You were kicked from the server by %1: %2.</source>
<translation>Byli jste vykopnuti ze serveru uživatelem %1: %2.</translation>
</message>
@@ -5991,17 +6071,17 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>%3 byl vykopnut a zakázán uživatelem %1: %2.</translation>
</message>
<message>
<location line="-72"/>
<location line="-74"/>
<source>You were moved to %1 by %2.</source>
<translation>Byli jste přesunuti do %1 uživatelem %2.</translation>
</message>
<message>
<location line="+18"/>
<location line="+20"/>
<source>%1 entered channel.</source>
<translation>%1 vstoupil do kanálu.</translation>
</message>
<message>
<location line="-359"/>
<location line="-397"/>
<source>Server connection rejected: %1.</source>
<translation>Spojení se serverem odmítnuto: %1.</translation>
</message>
@@ -6011,7 +6091,7 @@ Jinak přerušte a zkontrolujte Váš certifikát a uživatelské jméno.</trans
<translation>Zamítnuto: %1.</translation>
</message>
<message>
<location line="+392"/>
<location line="+430"/>
<source>Message from %1</source>
<translation>Zpráva od %1</translation>
</message>
@@ -8282,7 +8362,7 @@ Znak přístupu je textový řetězec, který může být použit jako heslo pro
<location line="+8"/>
<location line="+10"/>
<location line="+9"/>
<location line="+143"/>
<location line="+141"/>
<source>Recorder</source>
<translation>Nahrávač</translation>
</message>
@@ -8343,7 +8423,7 @@ Znak přístupu je textový řetězec, který může být použit jako heslo pro
<translation>&amp;Procházet...</translation>
</message>
<message>
<location filename="VoiceRecorderDialog.cpp" line="-212"/>
<location filename="VoiceRecorderDialog.cpp" line="-210"/>
<source>Valid variables are:</source>
<translation>Platné proměnné jsou:</translation>
</message>
@@ -8405,7 +8485,7 @@ Prosím kontaktujte Vašeho administrátora serveru pro další informace.</tran
<translation>Zastavování</translation>
</message>
<message>
<location line="+28"/>
<location line="+26"/>
<source>Select target directory</source>
<translation>Zvolte cílový adresář</translation>
</message>

0 comments on commit fa5188c

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.