Skip to content
ProjectEuler Türkçe çeviri projesi
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md

README.md

ProjectEuler Türkçe

ProjectEuler Türkçe çeviri projesi.

muratcorlu.com/euler/ adresinden yayınlanan, Github Pages altyapılı bu git deposu, ProjectEuler projesindeki soruların Türkçelerinin bir sitede toplanması için hazırlanmıştır. Projeyi fork edip, gh-pages branchına geçerek, _posts klasörüne yeni soru çevirileri ekleyebilir, mevcutları düzeltebilirsiniz.

Projeyi forkladığınızda kullaniciadiniz.github.io/euler/ adresinden sizdeki versiyonunu test edebilirsiniz.

You can’t perform that action at this time.