Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
122 lines (81 sloc) 4.92 KB
layout title categories image tags description filename
post
JavaScript Nedir, Ne işe Yarar?
Javascript
javascript-nedir-ne-ise-yarar.jpg
javascript
JavaScript Nedir? JavaScript Değişken Türleri Nedir? JavaScript Ne İşe Yarar?
2018-07-10-javascript-nedir-ne-ise-yarar

Merhabalar bu yazımda JavaScript nedir, ne işe yarar sorularını yanıtlayıp kullanım şeklini, yazım kurallarını inceleyeceğim. Daha sonraki makalelerde JavaScript dilinin detaylı kullanımına değineceğim. JavaScript web sayfalarını interaktif hale getirebilmek için geliştirilmiş bir betik dildir. Öncelikle birçok makalede rastladığım JavaScript ve Java dilinin karıştırılması konusuna değineyim. Java internet sitesinde{:target="_blank"}{:rel="nofollow"} arasındaki farkları şu şekilde belirtmiştir.

Java ve JavaScript arasındaki temel farklar:

Java bir OOP programlama dilidir, Java Script bir OOP komut listesi oluşturma dilidir.

Java, sanal makinede veya tarayıcıda çalışan uygulamalar oluşturur, JavaScript kodu sadece tarayıcıda çalıştırılır.

Java kodunun derlenmesi gerekir, JavaScript kodları metinlerden oluşur.

Farklı eklentiler gerektirirler.

Peki bu isim benzerliği nerden geliyor?

Java dili Sun Microsystems tarafından 1995 yılında geliştirilip piyasaya çıkartıldı. O dönemde Java dili tanınmaya ve yaygın şekilde kullanılmaya başlamasıyla tanınırlığı artmaya başlamıştı. Aynı yılda Netscape Communications Corporation tarafından ilk olarak LiveScript isminde JavaScript piyasaya çıkarılmıştı. Daha sonra Java dilinin isim tanınırlığından faydalanmak için isim değişikliğine gidiliyor. Bu isim değişikliği Netscape'ın Java teknolojilerine destek vermeleri ile aynı döneme denk gelmektedir.

JavaScript Kullanımı

JavaScript kodlarını Html sayfamızda Head tagları arasında yada Body tagının bitiminde yani sayfanın sonunda kullanabiliriz. Kullanımda ilk yöntem Script tagları arasına doğrudan JavaScript kodları yazmaktır.

{% highlight js %}

Javascipt

<script type="text/javascript"> var jsVal = document.getElementById("js").innerHTML; alert(jsVal); </script>

{% endhighlight %}

Diğer yöntem ise farklı bir JavaScript dosyasından referans ile sayfamıza kodları eklemektir.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript" src="../js/main.js"></script> {% endhighlight %}

JavaScript kodlarımızın sayfada ne zaman çalışacağına bağlı olarak Head yada Body bölümlerine ekleyebiliriz.

JavaScript Yorum Satırları

JavaScript kodlarımız için yorum satırları yazmak isteyebiliriz. Yorum satırlarını açabilmek için // işaretini kullanırız. Birden fazla satırı yorumlayabilmek için yorumlayacağımız satırın başına /* işaretini ve yorumlamayı bitireceğimiz satırın sonuna da */ işaretini koyuyoruz.

JavaScript Yazım Kuralları

Türkçe karakterler "ç,ş,ğ,ü,İ,ı" kullanılamaz.

Küçük ve büyük harf duyarlılığı vardır. (sayi=1; Sayi=1; vb.)

Değişkenler var ifadesi ile tanımlanmalıdır.

Değişken isimlerini JavaScript anahtar kelimeler verilemez. (for,while vb.)

Değişken isimlerini JavaScript Reserved{:target="_blank"}{:rel="nofollow"} kelimelerinden biri verilemez.

Özel İşaretlerin Kullanımı

Bir değişken değerinde \ \ işaretleri arasındaki veriyi programsal bir değer olarak görmeyecektir.

Bir string değişken değerinde alt satıra geçiş için \n tanımı kullanılmaktadır.

JavaScript Değişken Türleri

String: verinin uzun yada kısa her türlü metin bilgisini içerir.

{% highlight js %}

<script> var deneme0 = "qweqweppeıq"; var deneme1 = "1234"; var deneme2 = '45werwer'; </script>

{% endhighlight %}

Number: sayısal veri türdür.

{% highlight js %}

<script> var deneme1 = 34; // Tamsayı var deneme2 = 1.6; // Ondalıklı sayı </script>

{% endhighlight %}

Bolean: mantıksal veri türdür.

{% highlight js %}

<script> var deneme1 = true; var deneme2 = false; </script>

{% endhighlight %}

Array (Dizi): Grup halindeki verilerin barındırıldığı veri türüdür.

{% highlight js %}

<script> var deneme1 = new Array("eqwewqe","fsdfds123","123",11,908); </script>

{% endhighlight %}

Undefined ve Null: undefined null ve tanımsız anlamındadır. Tanımlanmamış değişkenler için undefined ve boş değişkenler için null kullanılır.

{% highlight js %}

<script> var deneme1; //undefined var deneme2 = null; // null </script>

{% endhighlight %}

Bir sonraki makalede JavaScript Operatörleri Nelerdir?{:target="_blank"}{:rel="nofollow"} konusunu inceleyeceğim. Sonraki makalede görüşmek üzere.