Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
449 lines (337 sloc) 11.6 KB
layout title categories image tags description filename
post
JavaScript Operatörleri Nelerdir?
Javascript
javascript-operatorleri-nelerdir.jpg
javascript
JavaScript Operatörleri Nelerdir? Mantıksal Operatörler Nelerdir? Atama Operatörleri Nelerdir? Aritmetik Operatörler Nelerdir? Arttırma ve Azaltma Operatörleri Nelerdir? Karşılaştırma Operatörleri Nelerdir?
2018-07-12-javascript-operatorleri-nelerdir

Merhabalar, önceki makalede{:target="_blank"}{:rel="nofollow"} JavaScript nedir, ne işe yarar konularına değinmiştim.Bu makalede ise başladığım JavaScript serisinde operatörler konusuna değineceğim. Operatörleri yazılım dilinde yaptığımız matematiksel işlemlerde, atama işlemlerinde, birleştirme işlemlerinde, karşılaştırma işlemlerinde ve mantıksal işlemlerde kullanıyoruz. Sürekli kullandığımız operatörleri örneklerle incelemeye başlayalım.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler yaptığımız toplama,çıkarma,çarpma,bölme ve kalanı bulma gibi matematiksel işlemlerde kullandığımız operatörlerdir.Sayıların toplamını almak için Toplama (+) operatörünü kullanırız

{% highlight js %}

<script> var a = 1; // a değişkenin değeri 1 var b = 2; // b değişkenin değeri 2 var c = a + b; // c değişkeninin değeri (a + b) 3 alert(c); </script>

{% endhighlight %}

Sayıların farkını almak için ıkarma (-) operatörünü kullanırız

{% highlight js %}

<script> var a = 10; // a değişkenin değeri 10 var b = 2; // b değişkenin değeri 2 var c = a - b; // c değişkeninin değeri (a - b) 8 alert(c); </script>

{% endhighlight %}

Sayıları çarpmak için Çarpma(*) operatörünü kullanırız

{% highlight js %}

<script> var a = 10; // a değişkenin değeri 10 var b = 2; // b değişkenin değeri 2 var c = a * b; // c değişkeninin değeri (a * b) 20 alert(c); </script>

{% endhighlight %}

Sayıları bölmek için Bölme (/) operatörünü kullanırız

{% highlight js %}

<script> var a = 10; // a değişkenin değeri 10 var b = 2; // b değişkenin değeri 2 var c = a / b; // c değişkeninin değeri (a / b) 5 alert(c); </script>

{% endhighlight %}

Sayıların kalanını bulmak için Kalan (%) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script> var a = 10; // a değişkenin değeri 10 var b = 2; // b değişkenin değeri 2 var c = a % b; // c değişkeninin değeri (a % b) 0 alert(c); </script>

{% endhighlight %}

							<div class="button_outer"><div class="button_inner">Atama Operatörleri</div><div class="icon"><span></span></div></div><!-- toggle trigger -->
						<div class="toggle_content">								
							<p>Bir değişkene değer atamak için Eşittir (-) operatörünü kullanırız.</p>

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 10; a = 3; </script>

{% endhighlight %}

Bir değişkeni toplayıp ve atamasını yapmak için (+=) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 10; a += 100; // b = 110 </script>

{% endhighlight %}

Bir değişkeni çıkartıp ve atamasını yapmak için (-=) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; a -= 10; // b = 90 </script>

{% endhighlight %}

Bir değişkeni çarpıp ve atamasını yapmak için (*=) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 10; a *= 100; //a =1000 </script>

{% endhighlight %}

Bir değişkeni bölüp ve atamasını yapmak için (/=) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; a /= 10; //a =10 </script>

{% endhighlight %}

Bir değişkeni bölüp kalanını almak ve atamasını yapmak için (%=) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; a %= 10; //a =10 </script>

{% endhighlight %}

						</div>
							
						<div class="button_outer"><div class="button_inner">Arttırma ve Azaltma Operatörleri</div><div class="icon"><span></span></div></div><!-- toggle trigger -->
						<div class="toggle_content">
							<p>Arttırma ve Azaltma operatörleri ile bir sayıyı arttıp azaltabiliriz.</p>
              <br><br>
              Bir değişkeni değerini arttırmak için (++) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; a++; ++a; //a =102 </script>

{% endhighlight %}

              Bir değişkeni değerini azaltmak için (--) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; a--; --a; //a =98 </script>

{% endhighlight %}

						</div>
            <div class="button_outer"><div class="button_inner">Karşılaştırma Operatörleri</div><div class="icon"><span></span></div></div><!-- toggle trigger -->
						<div class="toggle_content">
							<p>Karşılaştırma operatörleri ile bir değişkeni koşul kontrolüne ekleyebiliriz</p>
              <br><br>
              Bir değişkeni bir koşula göre eşit olduğunu anlamak için (==) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a==b){ //Eşit } else{ //Eşit değil } </script>

{% endhighlight %}

              Bir değişkeni bir koşula göre eşit olmadığını anlamak için (!=) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a!=b){ //Eşit değil } else{ //Eşit } </script>

{% endhighlight %} Bir değişkeni bir koşula göre kesin eşit/aynı olduğunu anlamak için (===) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a===b){ //Eşit değil } else{ //Eşit } </script>

{% endhighlight %} Bir değişkeni bir koşula göre kesin eşit/aynı olmadığını anlamak için (!==) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a!==b){ //Eşit değil } else{ //Eşit } </script>

{% endhighlight %} Bir değişkenin bir koşula göre büyük olduğunu anlamak için (>) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a>b){ //Doğru } else{ //Yanlış } </script>

{% endhighlight %} Bir değişkenin bir koşula göre küçük olduğunu anlamak için (<) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a

{% endhighlight %} Bir değişkenin bir koşula göre büyük yada eşit olduğunu anlamak için (>=) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a>=b){ //Doğru } else{ //Yanlış } </script>

{% endhighlight %} Bir değişkenin bir koşula göre küçük yada eşit olduğunu anlamak için (<=) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 10; var b = 100; if(a<=b){ //Doğru } else{ //Yanlış } </script>

{% endhighlight %}

						</div>
                          <div class="button_outer"><div class="button_inner">Mantıksal Operatörler</div><div class="icon"><span></span></div></div><!-- toggle trigger -->
						<div class="toggle_content">
							<p>Mantıksal operatörler ve/veya koşullarına göre birden fazla koşul tanımlayabiliyoruz</p>
              <br><br>
              Bir değişkeni birden fazla "ve" koşuluna göre tanımlayabilmek için (&&) operatörünü kullanırız. Koşulların tamamı geçerli olmalıdır. Bu tanımlama şu şekilde yorumlanır;

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a>b && a>10){ //Doğru } else{ //Yanlış } </script>

{% endhighlight %} Bir değişkeni birden fazla "veya" koşuluna göre tanımlayabilmek için (||) operatörünü kullanırız. Koşullardan bir tanesi geçerli olmalıdır.Bu tanımlama şu şekilde yorumlanır;

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 100; var b = 10; if(a10){ //Doğru } else{ //Yanlış } </script>

{% endhighlight %} Bir koşulun içerisinde değerin "false" olarak dönmesinden dolayı koşulun geçerli olması için (!) operatörünü kullanırız.

              {% highlight js %}
<script type="text/javascript"> var a; if(!a){ //Değil } </script>
              {% endhighlight %}
						</div>
             <div class="button_outer"><div class="button_inner">String Operatörü</div><div class="icon"><span></span></div></div><!-- toggle trigger -->
						<div class="toggle_content">
							<p>String operatörü stringleri birleştirmek için kullanılmaktadır.</p>
              <br><br>
              Bir string değişkenini başka bir string veriyle birleştirmek için stringler arasında (+) operatörünü kullanırız.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var ad = "Murat"; var soyad = "Süzen"; var adsoyad = ad+" "+soyad; //Murat Süzen </script>

{% endhighlight %} İkinci birşeltirme yöntemi ise (+=) operatörü ile yapılmaktadır.

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var ad = "Murat"; var soyad = "Süzen"; var adsoyad = ad+" "+soyad; //Murat Süzen adsoyad+= " 2018"; // Murat Süzen 2018 </script>

{% endhighlight %}

						</div>
            <div class="button_outer"><div class="button_inner">Ternary Operatörü</div><div class="icon"><span></span></div></div><!-- toggle trigger -->
						<div class="toggle_content">
							<p>Ternary operatörü if koşulunun tek satırda operatörleştirilmiş halidir. </p>
              <br><br>
              Koşulun if bloğuna gelen operatör (?) else bloğuna gelen operatör ise (:) işaretidir. 

{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 20; var b = 20; a==b ? console.log("Doğru") : console.log("Yanlış"); // Doğru </script>

{% endhighlight %}

typeOf Operatörü

typeof operatörü değişkenlerin hangi türde olduğunu bildirmektedir.{% highlight js %}

<script type="text/javascript"> var a = 20; var b = true; var c = "Murat"; console.log(typeof a); //number console.log(typeof b); //boolean console.log(typeof c); //string </script>

{% endhighlight %}

<script type="text/javascript"> jQuery('.block_toggle_type_1').tabs('.block_toggle_type_1 div.toggle_content', { tabs : '.button_outer', effect : 'slide', toggle: true, initialIndex : 8 }); </script>


Bu makalede standart JavaScript operatörlerini incelemiş olduk. Bir sonraki makalede görüşmek üzere.