Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
80 lines (59 sloc) 2.64 KB
layout title categories image tags description filename
post
JavaScript Koşulları Nelerdir?
Javascript
javascript-kosullari-nelerdir.jpg
javascript
JavaScript Koşulları Nelerdir? JavaScript IF ELSE Kullanımı. JavaScript While Kullanımı
2018-07-13-javascript-kosullari-nelerdir

Merhabalar, önceki makalede{:target="_blank"}{:rel="nofollow"} JavaScript operatörleri nelerdir konusuna değinmiştim. Bu makalede JavaScript koşullarını inceleyeceğim. IF,ELSE IF, SWITCH koşullarını yazılım geliştirirken sık sık kullanırız. Örneklerle incelemeye başlayalım.

If Koşulu

If koşulu eğer anlamındadır. If içerisinde tanımladığımız koşullar doğru ise işlem sırası If koşulu değil ise Else koşuluna düşer. Aşağıdaki örneğimizde kullanıcı adı ve şifre belli değerleri içermesi gerekiyor. If koşulunda bu değerler kontrol edilmektedir. Sonuç yanlış olduğundan işlemler else koşulundan devam edecektir.

{% highlight js %}

<script> var userName = "Murat"; var password = "123"; if(userName == "Murat" && password == "123456"){ //Yanlış } else{ //Doğru } </script>

{% endhighlight %}

Else if Koşulu

Else If koşulunda if bloğuyla koşul kontrolleri başlar ilk if koşulu sağlanmaz ise işlem else if koşuluna geçer. Birden fazla else if koşulu kullanılabilmektedir. Son aşamada ise else ile koşullar sonlandırılır. Aşağıdaki örnekte yine kullanıcı bilgileri kontrol ediliyor. Koşulları sağlayan 3. else if koşulu olduğu için işlemler o koşuldan devam eder.

{% highlight js %}

<script> var userName = "Murat"; var password = "123"; if(userName == "Murat" && password == "123456"){ //Yanlış } else if(userName == "Ali" && password == "123"){ //Yanlış } else if(userName == "Murat" && password == "123"){ //Doğru } else{ //Yanlış } </script>

{% endhighlight %}

Switch Case Koşulu

Switch Case koşulunda if else gibi birden fazla koşul tanımlayıp işlem yapabiliyoruz.

{% highlight js %}

<script> var age = 30; switch (age) { case 25: //Yanlış break; case 30: //Doğru break; } {% endhighlight %} İki koşuldan hangisinin nerede kullanılacağına karar vermeyi etkileyen, okunabilirlik ve performans başlıkları vardır. [switch vs if else](https://www.geeksforgeeks.org/switch-vs-else/){:target="_blank"}{:rel="nofollow"} yazısında belirtildiği gibi genellikle boolean içeren koşullarda if else kullanılmasının yada 5 koşuldan fazla koşul kullanılacaksa switch kullanılması gibi detaylar performans ve okunabilirlik aşamalarında dikkate alınabilecek önerilerdir.