Skip to content
Permalink
master
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
108 lines (91 sloc) 4.64 KB
#!python3
#50859 (Sınıf sınırımız)
# Grafik için gerekli kütüphaneler. Axes3D 3 boyutlu bir grafik için.
from matplotlib import pyplot as plt
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
from math import sqrt
class knn():
# başlangıç fonksiyonumuz ve değişkenlerimiz. inp değişkenimiz sınıf niteliği
# belli olmayan örneğimizdir. Siz isterseniz bu değeri dışardan da alabilirsiniz.
# __init__ metodundaki dataset veri setimizi, k en yakın k komşuyu, nfrom veri
# setini okumaya başlanacağı satır ve nto ise kaçıncı satıra kadar okuyacağını
# belirtir. Son iki parametre çok büyük veri setlerini çözümlerken pc'ler yeter
# siz kaldığından isteğe bağlı olarak sadece veri setinin belli bir kısmını
# seçmek için ekledim. Ki bu örneğimizde öyle bir örnek.
def __init__(self, dataset, k, nfrom, nto):
self.b, self.g, self.r, self.class_attr = [], [], [], []
self.inp = [150,140,230]
self.k = k
# Veri setimizi nfrom satırından nto satırına kadar okuyoruz.
# Ayrıca veri setindeki her sutunu bir listeye atıyoruz. (r,g,b,class_attr)
with open(dataset, "r") as f:
for i in f.readlines()[nfrom:nto]:
self.r.append(int(i.split()[0]))
self.g.append(int(i.split()[1]))
self.b.append(int(i.split()[2]))
self.class_attr.append(i.split()[3])
# Uzaklık hesaplamamızı yaptığımız metodumuz. dist parametresine göre
# ilgili hesaplanma yapılmaktadır. Default oklid uzaklığı kullanılmaktadır.
# Burda dikkat edilmesi gerekilen en önemli nokta; uzaklık değeri hesaplandıktan
# sonra hangi uzaklığın başta hangi index numarasına sahip olduğunu bilmeyiz.
# Çünkü bu indis numarasını kullanarak ilgili uzaklığın sınıf değerine ulaşacağız.
# Bu sebeple uzaklığı ve uzaklığın indis değerini demet şeklinde
# dist listemize ekliyoruz.Çünkü uzaklığı küçükten büyüğe sıraladığımızda
# uzaklığa ait gerçek sınıf değerine ulaşamamaktayız.
#
# öklid = 1, manhattan=2
def distance(self, dist=1):
self.dist = []
# for döngüsündeki karışık gibi gelen üs alma, mutlak değer gibi işlemler
# minkowski formulunun karşılığından ibarettir.
for i in range(len(self.class_attr)):
self.dist.append((pow((pow((
abs(int(self.b[i]) - int(self.inp[0])) +
abs(int(self.g[i]) - int(self.inp[1])) +
abs(int(self.r[i]) - int(self.inp[2]))), 2)), 1/dist), i))
return self.dist
# uzaklık hesaplanması yapıldıktan sonra örneğimize en yakın olan k tane
# elemanı buluyoruz ve bu elemanların sınıf değerlerini class_values
# listemizde tutuyoruz. Ve döngünün sununda class_values listesindeki 1(cilt)
# 2(cilt değil) sayılarını hesaplayıp, örneğin hangi sınıfa ait olduğunu
# buluyoruz.
def findClass(self):
self.class_values = []
self.result = ""
for i in sorted(self.dist)[:self.k]:
self.class_values.append(self.class_attr[i[1]])
self.first = self.class_values.count("1")
self.secnd = self.class_values.count("2")
print("Birinci Sınıf:", self.first)
print("İkinci Sınıf:", self.secnd)
if self.first > self.secnd:
self.result = "1. Sınıf(Kırmızı)"
else:
self.result = "2. Sınıf(Yeşil)"
print("SONUÇ: "+self.result)
#GORSELLEŞTİRME
# Algoritmanın daha somut bir şekilde anlaşılması adına 3 boyutlu uzayda
# grafiğini oluşturdur. Kırmızı noktalar cilt, yeşil noktalar cilt olmayan
# ve mavi nokta ise sınıf değerin belli olmayan örneğimiz.
def grafik(self):
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
for bi, gj, rk, class_attr in zip(self.b, self.g, self.r, self.class_attr):
if class_attr == "1":
ax.scatter(bi,gj,rk, c='r', marker='.')
else:
ax.scatter(bi,gj,rk, c='g', marker='.')
ax.scatter(int(self.inp[0]), int(self.inp[1]), int(self.inp[2]), c='b')
ax.set_xlabel('X Ekseni')
ax.set_ylabel('Y Ekseni')
ax.set_zlabel('Z Ekseni')
fig.text(0, 0, "Kırmızı(1)[Cilt] : "+str(self.first)+
" -- Yeşil(2)[Cilt Değil] : "+str(self.secnd)+
" -- {{SONUÇ : "+self.result+"}}")
plt.legend()
plt.show()
# Sınıfımızdan nesne türetip gerekli metodlarımızı çağırıyoruz. Ve sonuç.
ins = knn("ten_dataset.txt", 17, 50000, 51800)
ins.distance(1)
ins.findClass()
ins.grafik()
You can’t perform that action at this time.