Skip to content
Juris-M stylesheet voor het V&A verwijssysteem
TeX JavaScript
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.semaphore
docs
figures
manual
spec
testdata
.gitignore
README.md
package.json
v-en-a.csl
vena-abbrev.json

README.md

Installatie

Installeer Zotero of Juris-M

Juris-M is een Zotero variant toegespitst op juridisch verwijzen. Dit voegt ondersteuning toe voor zaken als Kamerstukken, wetten en jurisprudentie.

Om naar die zaken te kunnen verwijzen is dus Juris-M nodig. De bibliotheken, instellingen etc. uit Zotero zijn compatibel met Juris-M.

Zie: https://juris-m.github.io/downloads/

Installeer Stylesheet

Download stylesheet

Toevoegen van Stylesheet in Zotero/Juris-M: Bewerken -> Citeren -> image

Toevoegen Stylesheet

! In Zotero geeft dit een waarschuwing dat het Stylesheet niet aan de csl 1.0.1 voldoet, dit is omdat de extra opties voor Juris-M zijn toegevoegd

Toevoegen aan de bibliotheek

Kamerstukken

Hand. Kamer 1989-90, 23 mei 1990, 68–79.

Veld Soort waarde Voorbeeld
Type Item ’Kamerstukken / Handelingen / Wetsvoorstel’
Jurisdiction Belgium BE
(Wetgevend) orgaan Tekst + datum Kamer 1989-90
Session Type Afkorting zoals opgenomen in V A
Datum een geldige datum 23 mei 1990
Sectie Getal 309
Pagina’s Relevante pagina’s 68-79

Kamerstukken weergave in Juris-M

Wet

Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryos en de gameten, BS 17 juli 2007 (Wet Medisch Begeleide Voortplanting).

Veld Soort waarde Voorbeeld
Type Item Wet
Jurisdiction Belgium BE
Citeertitel wet Tekst Wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryos en de gameten
Korte Titel Korte tekst Wet Medisch Begeleide Voortplanting
Publicatiemedium Tekst
Datum publicatie Datum 17 juli 2007

Wet weergave in Juris-M

Rechtspraak

Cass. 27 januari 2011, TBH 2011, 651, concl. A. HENKES, noot R. HOUBEN.

Veld Soort waarde Voorbeeld
Type Item Rechtszaak
Jurisdiction Belgium BE
Naam rechtszaak Tekst in Zotero/Juris-M X en Y
Commentator By auteur te vinden A. Henkes
Korte Titel Naam waaronder zaak bekend staat
Rechtbank Afkorting van de rechtbank Cass.
Datum beslissing Geldige datum 27 januari 2011
Jurisprudentietijdschrift* Tekst met annotator (in het Engels is dit een logische veldnaam)* R. Houben
ECLI ECLI Voor ECLI en zaaknummer
Uitgever* Naam van blad waarin jurisprudentie verschenen is.* TBH
Date Published Datum van publicatie 2011
Editie Editie van jurisprudentietijdschrift 651
First page Eerste pagina 007

Rechtszaak weergave in Juris-M

Boeken, tijdschriften, etc..

Geen bijzonderheden.

Afkortingen

In de Style-editor -> rechtsboven "Abbrev/Afkortingen" -> klik "importeren" -> selecteer JSON lijst met afkortingen -> Importeer

Afkortingen voor tijdschriften cf. rechtsaf.be

creating/modifying the test dataset

  1. export items as csl-json
  2. add "item-#" field before item
  3. add id: "item-#" within item
  4. check and add output to expectedResults.txt in alfabetic order
You can’t perform that action at this time.