It helps you to calculate your points during recruitment season
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
kalkulator
.gitignore
README.md
aa
kalkulator-instrukcja.html
kalkulator-prz.html

README.md

Kalkulator punktów rekrutacyjnych na uczelniach wyższych

Online demo

vabes.pl/kalkulator-prz

Obsługiwane uczelnie

  • Politechnika Rzeszowska Aktualność danych: 1 lipca 2018

Instrukcja korzystania

vabes.pl/kalkulator-instrukcja

Chcesz, aby kalkulator obsługiwał inne uczelnie?

Daj znać na maila! kontakt.vabes@gmail.com


Kalkulator nie zbiera informacji o wynikach abiturientów. Proces kalkulacji odbywa się lokalnie na komputerze użytkownika i nie jest przesyłany na serwer.