zarządzanie strukturą organizacyjną i czasem pracy
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
docs
optio.api
optio.dbs
optio.rpt
optio.web
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

Optio (łac. adiutant, asystent, pomocnik)

Projekt zawiera dwa moduły, których podstawową funkcją jest zarządzanie:

 • strukturą organizacyjną
 • czasem pracy

Zastosowane technologie:

 • Angular
 • Node.js
 • MySQL Database

Uwaga: projekt zawiera komercyjne ikony 320 Vivid Web Icons pana Pawła Kadysza, których użycie wymaga zakupu stosownej licencji!

Opis podstawowych funkcjonalności:

 • tworzenie i zarządzanie drzewem struktury organizacyjnej
 • rozmieszczanie pracowników w strukturze
 • tworzenie grafików oraz kart czasu pracy
 • kontrola wykorzystania wymiaru czasu pracy
 • zarządzanie urlopami
 • tworzenie list obecności

Wersja demonstracyjna

"Kanciasty Nowicjusz" blog omawiający proces tworzenia Optio

Strona na Facebook-u

Przykłady raportów:

 1. Struktura

 1. Grafiki - po kliknięciu na wstążce polecenia "Edytuj" otworzy się przykładowy grafik jak na obrazku nr 3.

 1. Przykładowy grafik

 1. Wypełnienie grafiku polega wprowadzaniu w dolnym wierszu symbolu zmiany (I, II, III, IV itd. do XX) co powoduje automatyczne uzupełnienie wiersza godzin i minut według definicji danej zmiany. Po tej operacji istnieje możliwość ręcznego skorygowania czasu trwania zmiany - maksymalnie można zaplanować 12 godzin. Górny wiersz określa godziny, a środkowy minuty czasu trwania zmiany. Nie wszystkie zmiany są obowiązujące i tak bieżący wykaz posiada ważne definicje zmian od I do XIV. Przykładowa zmiana XI określa czas pracy w ilości 7 godzin i 30 minut i jej wprowadzenie obrazuje zwinność planowania czasu pracy.

 1. Pozostałe zrzuty ekranu

Maciej Tokarz © My-Poi!