Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Svejo.net API Ruby wrapper
Ruby
branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
lib
test
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

RSvejo - Svejo.net API ruby wrapper

Информация

RSvejo е библиотека за комуникация със Svejo.net. Повече информация можете да намерите тук.

Инсталация

>> sudo gem install rsvejo

Изисквания : httparty

Описание на методите

Общи заявки:

>> RSvejo.fresh_stories
#  Връща последните публикации от секциятa - Свежи

>> RSvejo.green_stories
#  Връща последните публикации от секциятa - Нови

Потребителски заявки

>> RSvejo.voted_by "username"
#  Последните статии, за които е гласувал въпросният потребител

>> RSvejo.published_by "username"
#  Последните статии, публикувани от въпросният потребител

>> RSvejo.commented_by "username"
#  Последните статии, които е публикувал въпросният потребителят

Етикети/Тагове

>> RSvejo.get_by_tag "tag_name"
#  Най-новите публикации, които имат търсения етикет

Сайтове

>> RSvejo.get_by_site "domain_name"
#  Най-новите публикации, които се отнасят до въпросният сайт

>> RSvejo.comments_for "url"
# Най-новите коментари, които се отнасят до въпросният сайт

Коментари

>> RSvejo.comments_for "publication_url"
#  Коментарите в svejo.net относно определена публикация.
#  Заедно с тях се връщат потребителите и линкове към техните аватари

Относно

Something went wrong with that request. Please try again.