Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
18 lines (12 sloc) 336 Bytes
# encoding: utf-8
require "rubygems"
require "rbench"
require File.expand_path('../lib/unidecoder', __FILE__)
SAMPLE = "Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej"
RBench.run(10_000) do
column :times
column :default
report 'to_ascii' do
default { SAMPLE.to_ascii }
end
end