Skip to content
Đào-Duy-Nam
Switch branches/tags
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 1 - Quản lý sinh viên bằng BST (Binary Search Tree)


Chào các bạn team 15, đây là bài 1 của chúng taaa :)

Yêu cầu:

  • Cần quản lý các SinhVien với các thuộc tính: tên, tuổi, MSSV. Thuộc tính khóa: MSSV
  • Tổ chức chương trình 1 cách khoa học

Đề bài: Viết 1 chương trình với các menu:

  • Tạo 1 lớp học: cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)
  • Tìm kiếm
  • Thêm node (thêm sinh viên)
  • Thêm cây con (hợp 1 lớp học nhỏ vào lớp lớn)
  • Xóa node (xóa sinh viên)
  • Xóa cây con
  • Duyệt cây (in danh sách lớp)

About

Chào các bạn team 15, đây là bài 1 của chúng taaa :)

Resources

Packages

No packages published