Skip to content
Chào các bạn team 15, đây là bài 1 của chúng taaa :)
C++ C
Branch: Đào-Duy-Nam
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
main.cpp
main.h
menu.cpp
menu.h
mynotes.txt
smallFunction.cpp
smallFunction.h
startFunction.cpp
startFunction.h
typedef.h

README.md

Bài 1 - Quản lý sinh viên bằng BST (Binary Search Tree)


Chào các bạn team 15, đây là bài 1 của chúng taaa :)

Yêu cầu:

  • Cần quản lý các SinhVien với các thuộc tính: tên, tuổi, MSSV. Thuộc tính khóa: MSSV
  • Tổ chức chương trình 1 cách khoa học

Đề bài: Viết 1 chương trình với các menu:

  • Tạo 1 lớp học: cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree)
  • Tìm kiếm
  • Thêm node (thêm sinh viên)
  • Thêm cây con (hợp 1 lớp học nhỏ vào lớp lớn)
  • Xóa node (xóa sinh viên)
  • Xóa cây con
  • Duyệt cây (in danh sách lớp)
You can’t perform that action at this time.