Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
45 lines (25 sloc) 1.45 KB

labels: Blog Projects Electronics created: 2011-12-22T00:00 place: Starobilsk, Ukraine comments: true

Низькочастотний підсилювач на 6П3С

The amplifier

Зібраний мною у 2008-му підсилювач. Схема була взята з журналу "Радіо-хоббі" №5 за 2006 рік.

Використовувалась база гуртка радіоконструювання Старобільського будинку творчості дітей та юнацтва. За ті років 10 які я відвідував гурток було зібрано мною багато всіляких пристроїв починаючи з детекторного радіо приймача до цифрових вимірювальних пристроїв.

Схема одного каналу:

The amplifier, schema

Схема блоку живленя:

The amplifier, power block

Корпус:

The amplifier, beginning

Встановлення елементів:

The amplifier, assembling

Блок живлення:

The amplifier, assembling

Блок живлення, монтаж:

The amplifier, assembling

Монтаж:

The amplifier, assembling

<iframe width="480" height="270" src="https://www.youtube.com/embed/cgD34ellU1I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>