Community driven knowledge base, mainly for newbies in programming
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Failed to load latest commit information.
_layouts Add meta description and keywords Sep 2, 2017
_posts Rust: Add section Oct 31, 2018
.gitignore Move whole site to Jekyll Sep 2, 2017
CNAME Create CNAME Apr 19, 2017
Gemfile Move whole site to Jekyll Sep 2, 2017
LICENSE Initial commit Feb 12, 2017
README.md Update readme Sep 2, 2017
_config.yml Add meta description and keywords Sep 2, 2017
android-chrome-192x192.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
android-chrome-512x512.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
apple-touch-icon.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
browserconfig.xml Add all favicons stuff Sep 2, 2017
favicon-16x16.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
favicon-32x32.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
favicon.ico Add all favicons stuff Sep 2, 2017
gulpfile.js Add AdSense every 4 sections Sep 2, 2017
index.html Add AdSense every 4 sections Sep 2, 2017
manifest.json Add all favicons stuff Sep 2, 2017
mstile-144x144.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
mstile-150x150.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
mstile-310x150.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
mstile-310x310.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
mstile-70x70.png Add all favicons stuff Sep 2, 2017
package-lock.json Update styles from nastoletni-sass Oct 31, 2018
package.json Update styles from nastoletni-sass Oct 31, 2018
reorder.js Added reorder script (#8) Sep 2, 2017
safari-pinned-tab.svg Add all favicons stuff Sep 2, 2017
style.css Update styles from nastoletni-sass Oct 31, 2018
style.scss Add AdSense every 4 sections Sep 2, 2017

README.md

FAQ nastoletni.pl

Kod jest na licencji MIT, a treści na licencji CC-BY-SA 4.0.

Zarządzanie kolejnością sekcji

Z racji, że używany jest Jekyll, kolejność sekcji w FAQ jest określana za pomocą dat. Pole date we Front Matter każdej sekcji określa kolejność wszystkich sekcji. Jeżeli chcesz, aby nowo dodana sekcja znajdowała się na przykład pomiędzy sekcją z datą 2000-01-07 a sekcją z datą 2000-01-08, to nadaj nowo tworzonej sekcji datę 2000-01-07 12:00:00, czyli datę dokładnie w połowie tych dwóch.

Postawienie tego u siebie

Mając zainstalowanego Jekylla:

jekyll serve --force_polling 

Używając Dockera:

docker run -it -v %cd%:/srv/jekyll -p 4000:4000 jekyll/jekyll jekyll serve --force_polling