PHP SDK dla otwartego API portalu NK.pl. Pozwala zaimplementować przycisk "Zaloguj się z NK" na swojej stronie.
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Latest commit 44344d2 Jul 4, 2013
arekk Merge pull request #6 from Matzz/patch-1
Fix isset'a na nie istniejącej zmiennej

README.markdown

PHP SDK dla otwartego API portalu NK.pl

Aktualna wersja to 1.2, 'master' jest gałęzią developerską, gałęzie stabilne znajdują się w branchach z numerami wersji.

Przykłady

Przykłady użycia znajdziesz w katalogu 'examples/' Na stronach http://developers.nk.pl udostępniamy dokumentację zawierającą szczegółowy opis integracji.

Społeczność

Informacje o nowościach znajdziesz na stronie http://developers.nk.pl, oferujemy tam także support w postaci FAQ a także dokumentacji.

Changelog

1.2

  • Dodano automatyczne odświeżanie tokena

1.1

  • Zastąpiono w autentykacji NKConnect flow JS na flow server to server (oauth2), flow JS jest depricated
  • Dodano serwis dodawania wpisów użytkownika wraz z nowym uprawnieniem NKPermissions::CREATE_SHOUTS
  • poprawiono i rozbudowano przykłady użycia

1.0: pierwsza wersja:

  • Autentykacja NKConnect z użyciem flow JS
  • Dostęp do danych użytkownika
  • Dostęp do galerii użytkownika
  • Dostęp do zdjęć użytkownika

Testy

Uruchamiaj testy używywając autoloadera:

cd nk-php-sdk/ phpunit -d display_errors=1 --colors --bootstrap ./src/NK.php ./tests/