PHP SDK dla otwartego API portalu NK.pl. Pozwala zaimplementować przycisk "Zaloguj się z NK" na swojej stronie.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples
src
tests
LICENSE
README.markdown
build.xml

README.markdown

PHP SDK dla otwartego API portalu NK.pl

Aktualna wersja to 1.2, 'master' jest gałęzią developerską, gałęzie stabilne znajdują się w branchach z numerami wersji.

Przykłady

Przykłady użycia znajdziesz w katalogu 'examples/' Na stronach http://developers.nk.pl udostępniamy dokumentację zawierającą szczegółowy opis integracji.

Społeczność

Informacje o nowościach znajdziesz na stronie http://developers.nk.pl, oferujemy tam także support w postaci FAQ a także dokumentacji.

Changelog

1.2

  • Dodano automatyczne odświeżanie tokena

1.1

  • Zastąpiono w autentykacji NKConnect flow JS na flow server to server (oauth2), flow JS jest depricated
  • Dodano serwis dodawania wpisów użytkownika wraz z nowym uprawnieniem NKPermissions::CREATE_SHOUTS
  • poprawiono i rozbudowano przykłady użycia

1.0: pierwsza wersja:

  • Autentykacja NKConnect z użyciem flow JS
  • Dostęp do danych użytkownika
  • Dostęp do galerii użytkownika
  • Dostęp do zdjęć użytkownika

Testy

Uruchamiaj testy używywając autoloadera:

cd nk-php-sdk/ phpunit -d display_errors=1 --colors --bootstrap ./src/NK.php ./tests/