Wtyczka do aplikacji Q&A - Question2Answer, pozwalająca logować się za pomocą konta NK.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
nk-php-sdk @ c8d6a88
.gitmodules
LICENSE
Q2ANKConnect.php
README
qa-nkconnect-page.php
qa-nkconnect.php
qa-plugin.php

README

W celu instalacji pluginu przekopiuj go do katalogu qa-plugin, a następnie w panelu zarządzania kliknij z zakładkę 'Plugins'. Znajdź formularz 'nkConnect Page' i wpisz wymagane dane.