Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
3 lines (1 sloc) 189 Bytes
W celu instalacji pluginu przekopiuj go do katalogu qa-plugin, a następnie w panelu zarządzania kliknij z zakładkę 'Plugins'. Znajdź formularz 'nkConnect Page' i wpisz wymagane dane.