Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
keyboard layout tools
Erlang
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
samples
README
alphabet.hrl
kbd_analyse.erl
kbdlayout.hrl
shellcmd

README

Монгол гарын шинэ хуваарилалт бүтээхэд хэрэглэгдэх зэвсэг.
Уг зэвсгээр:
- Өгсөн текст файлаас үсэгнүүдийн давтамжийг нь тоолж эрэмбэлэх
- Бусад гарын байрлалууд (дундах мөр) хэдэн хувийг уг үсэгнүүдээс эзэлж буйг харуулах
- 2 -> N хүртэлх дараалсан үсэгнүүдийн давтамжийг тоолж эрэмбэлэх

Хэрэглээ:
erl -compile kbdtool/kbd_analyse.erl
erl -noshell -noinput -s kbd_analyse main "CORPORA.TXT" -s init stop

ХИЙХ ЗҮЙЛС:
- үсэгнүүдийг вэбд үсгийн маяг шаардагдахгүйгээр харуулахын тулд convert ашиглан зураг болгож вэбд оруулах
- гарсан жагсаалтаар вэб хуудас болгож экспортлох
- Нитрожен хэрэглэж вэб нүүртэй болгох

Нэмэлт:
Одоогийн байдлаар нөхөр Билигсайханы интернэт дээр дэлгэсэн хоёр номын текстээс дараах үр дүнг харж болно:
Sum of chars: 201547
"Inner Mongolian kbd layout": matched 68054, (33%)
"Mongolian Cyrillic based kbd layout": matched 86716, (43%)
"Mongolian kbd layout": matched 136081, (67%) --> Шинэ гарын хуваарилалт :)

Өөр бусад үр дүнгийн жишээг samples/output.txt файлаас харна уу.
Something went wrong with that request. Please try again.