Browse files

added durem

  • Loading branch information...
1 parent fccfd8d commit 6ba4fd1bb4f43eed2a98935fbe600cd05c8f6d52 nagi committed Oct 25, 2010
Showing with 78 additions and 0 deletions.
  1. +78 −0 misc/durem.txt
View
78 misc/durem.txt
@@ -0,0 +1,78 @@
+1805 - Бүлэг дуусвал дөрвөн цэг.
+1801 - Тасархай утга, үгийн оронд
+1802 - Таслал ( дармал голдуу )
+1803 - Цэг ( дармал голдуу )
+1804 - Ишлэлийн таслал
+1806 - Тод үсгийн нуруу
+1808 - 1809 Манж таслал, цэг хоёр ( бийрийн бичлэг дээр )
+180A - Үсэгний хооронд илүү ойрхон зайтай бол үүнийг ашиглаж зай авдаг
+
+1820
+-
+
+Саармаг эгшиг
+
+Эр эгшиг
+А О У
+
+Эм эгшиг
+Э Ө Ү
+
+О эхэнд
+дан үгэнд - О
+хоёр дугаар үеэс У гаар
+
+дан үгэнд - Ө
+Хоёр дугаар үеэс Ү гээр уншина
+
+Гадаад үгэнд гурван гийгүүлэгч орно.
+Тэнгэр гэхэд гурван гийгүүлэгч орно. ( Уйгар үгээс гаралтай учраас, эгшиг байдаггүй гийгүүлэгчээр бичдэг байсан учраас )
+
+Гийгүүлэгч
+----------
+
+Дэвсгэр гийгүүлэгч
+дэвсгэр дотроо хоёр янз
+зөөлөн дэвсгэр
+Н М Л НГ
+
+хатуу дэвсгэр
+Б Г Р С Д
+
+Зарим дэвсгэрийн дүрэм:
+С Д хоёрын араас Г орохоор бол Х ээр бичнэ.
+С Д хоёрын араас зөвхөн Д орно Т орж болохгүй.
+
+Дэвсгэрлэдэггүй гийгүүлэгч
+Үлдсэн гийгүүлэгчүүд бүгд дэвсгэрлэдэггүй
+
+1827
+Гадаад үгэнд ордог Э Е
+
+1835
+Ж З
+
+1836
+
+1834
+Ч Ц
+
+183В - Киноны К ( орчин үеийн )
+
+183А - Түвд санксрит хэлний Хоолойны Г шиг (Санскрит хэлний Гараха гэх мэт, түвдийн Гунгаажалцан)
+
+183С - Цирк
+
+183D - Ази, Золотой, Замби
+
+183Е - Гадаад үгийн түвд санскрит ХА, Английн H тай ижил, Хавай, Гималай гэх зэрэгт орно
+
+183F - Жуков,
+
+1840 - Лхагва
+
+1841 - Нанхиад Ж zhi
+
+1842 - Нанхиа chi, ( ch, q )

0 comments on commit 6ba4fd1

Please sign in to comment.