Permalink
Browse files

Merge branch 'master' of github.com:natsag2000/mongolbichig

  • Loading branch information...
2 parents fb16120 + a195a66 commit cf4ea07ab8aa8fc38931d2252610735c0dadcafa nagi committed Oct 2, 2010
Showing with 8 additions and 113 deletions.
  1. +0 −18 scripts/classstatistik.sh
  2. +0 −26 scripts/generatedot.sh
  3. +0 −28 scripts/generateglyph.sh
  4. +8 −7 scripts/readme
  5. +0 −34 scripts/testexport.pe
@@ -1,18 +0,0 @@
-#!/bin/tcsh
-# __ __ ___ _ _ ____ ___ _ ____ ___ ____ _ _ ___ ____
-# | \/ |/ _ \| \ | |/ ___|/ _ \| | | __ )_ _/ ___| | | |_ _/ ___|
-# | |\/| | | | | \| | | _| | | | | | _ \| | | | |_| || | | _
-# | | | | |_| | |\ | |_| | |_| | |___| |_) | | |___| _ || | |_| |
-# |_| |_|\___/|_| \_|\____|\___/|_____|____/___\____|_| |_|___\____|
-#
-# ХЭРЭГЛЭЭ:
-# ./classstatistik.sh ../MongolianBaiti/classes
-#
-# count glyphs in the class
-# =============================================
-set cfolder=$1
-
-foreach F (`find $cfolder -type f`)
- set count=`wc -l $F | cut -d" " -f1`
- echo $F" : "$count " glyphs"
-end
@@ -1,26 +0,0 @@
-#!/bin/tcsh
-# __ __ ___ _ _ ____ ___ _ ____ ___ ____ _ _ ___ ____
-# | \/ |/ _ \| \ | |/ ___|/ _ \| | | __ )_ _/ ___| | | |_ _/ ___|
-# | |\/| | | | | \| | | _| | | | | | _ \| | | | |_| || | | _
-# | | | | |_| | |\ | |_| | |_| | |___| |_) | | |___| _ || | |_| |
-# |_| |_|\___/|_| \_|\____|\___/|_____|____/___\____|_| |_|___\____|
-#
-# create images from dot files using graphviz dot
-# АНХААР:
-# өгсөн параметрт ямар ч шалгуур хийгээгүй
-# байгаа тул зөв сангуудыг өгч хэрэглэнэ үү!
-# Хийх зүйлс:
-# - параметр шалгах
-# - хэрэглэх заавар харуулах
-# ===============================================
-set dotfolder=$1
-set imagefolder=$2
-
-if ( ! -d $imagefolder ) then
- mkdir $imagefolder
-endif
-
-foreach F (`find $dotfolder -type f -name "*.dot"`)
- set imagename=`basename $F | sed 's/.dot/.png/'`
- dot -Tpng $F > $imagefolder/$imagename
-end
@@ -1,28 +0,0 @@
-#!/bin/tcsh
-# __ __ ___ _ _ ____ ___ _ ____ ___ ____ _ _ ___ ____
-# | \/ |/ _ \| \ | |/ ___|/ _ \| | | __ )_ _/ ___| | | |_ _/ ___|
-# | |\/| | | | | \| | | _| | | | | | _ \| | | | |_| || | | _
-# | | | | |_| | |\ | |_| | |_| | |___| |_) | | |___| _ || | |_| |
-# |_| |_|\___/|_| \_|\____|\___/|_____|____/___\____|_| |_|___\____|
-#
-# creates glyph image from glyph name
-# =============================================
-set fontname=$1
-set foldername=$2
-set outputfolder=$3
-set PWD=`pwd`
-foreach F (`find $foldername -type f`)
- foreach G (`cat $F`)
- $PWD/exportglyph.pe $fontname $G
- end
-end
-
-if ( ! -d $outputfolder ) then
- mkdir $outputfolder
-endif
-
-foreach File (*.bmp)
- set newname=`basename $File | sed 's/\$//g' | sed 's/.bmp/.png/'`
- convert $File $outputfolder/$newname
- rm $File
-end
View
@@ -1,17 +1,18 @@
Хэрэглэх жишээ
==============
-1. Байти үсгийн маяг доторх бүх ангилалд буй тэмдэгтээр зураг үүсгэж web/glyphs санд хадгалахаар бол дараах тушаалыг өгнө.
- # ./generateglyph.sh ../fonts/Mongolian_Baiti.ttf ../MongolianBaiti/classes/ ../web/glyphs
+- Хэрэв зөвхөн юникод юмуу нэрээр нь хандаж (жишээ нь Байти доторх "uni1820.init" тэмдэгт) зураг үүсгэнэ гэвэл дараах тушаал хангалттай
-2. Хэрэв зөвхөн юникод юмуу нэрээр нь хандаж (жишээ нь Байти доторх "uni1820.init" тэмдэгт) зураг үүсгэнэ гэвэл дараах тушаал хангалттай
+ # ./exportglyph.pe ../fonts/monbaiti.ttf "uni1820.init"
- # ./exportglyph.pe ../fonts/Mongolian_Baiti.ttf "uni1820.init"
+- glyphsname.txt Файлд жагсаасан үсгийн нэрсээр png зураг /tmp/glyphs санд үүсгэхээр бол:
+ # ./generate_png_glyphs.sh ../fonts/monbaiti.ttf glyphsname.txt /tmp/glyphs
-Анхаар:
-- Зураг одоогоор зөвхөн bmp файл үүсгэж байгаа бөгөөд хүсвэл png зураг руу хөрвүүлж болно. Хэрэв тэгэхээр бол дараах тушаал хангалттай:
+ # svg зураг үүсгэхээр бол:
+ # ./generate_svg_glyphs.sh ../fonts/monbaiti.ttf glyphsname.txt /tmp/glyphs
- # convert image.bmp image.png
+САНУУЛГА:
+ png зураг үүсгэлт нь үүссэн хэвтээ зургийг босгож, ар дэвгэрийг алга болгон, 30 хувиар багасгасан байгааг анхаар. Шаардлагатай хэмжээг уг файлыг засварлаж хийнэ үү.
- Шаардлагатай суугдсан байх програмууд
fontforge
View
@@ -1,34 +0,0 @@
-#!/usr/local/bin/fontforge
-
-## useful tips and tricks with fontforge scripting
-## ===============================================
-## prints all lookups name --
-## Print( GetLookups("GSUB"));
-
-## export feature table --
-## GenerateFeatureFile("fontfeatures");
-## -------------------------------------
-
-## generate eps glyph image --
-## Open($1);
-## Reencode("unicode");
-## Select(GLYPHNAME)
-## Export("%n.eps")
-
-#a = Array(2)
-#a[0]=24
-#a[1]=96
-Open($1);
-Reencode("unicode");
-#glyphname=$2
-
-#BitmapsAvail(a)
-
-#Generate("test.g2n", "", 0x100);
-
-Print( GetLookups("GSUB")); #-- prints all lookups name!
-#Print (GetLookupSubtables("'calt' Contextual Alternates in Mongolian lookup 64"));
-#Print(GetLookupInfo("'medi' Medial Forms in Mongolian lookup 7"));
-GenerateFeatureFile("nagifeat"); #
-
-Quit(0);

0 comments on commit cf4ea07

Please sign in to comment.