Permalink
Browse files

updated READMEs

  • Loading branch information...
1 parent da52927 commit e1edb7817a154bba124636f48fa700e0f215cb9a @natsag2000 committed Sep 28, 2010
Showing with 41 additions and 83 deletions.
  1. +28 −82 README
  2. +13 −1 fontcreator/README
View
110 README
@@ -4,99 +4,45 @@
# | | | | |_| | |\ | |_| | |_| | |___| |_) | | |___| _ || | |_| |
# |_| |_|\___/|_| \_|\____|\___/|_____|____/___\____|_| |_|___\____|
#
-"Өсөхөөс сурсан үндэсний хэл мартаж болшгүй соёл
-Үхтэл орших төрөлх нутаг салж болшгүй орон"
- Д.Нацагдорж
-
-Монгол бичгээ эрхэмлэн хүндэлж, эрхлэн хэрэглэх хүсэлтэй хэсэг
-бүлэг 'галзуу' хүмүний тэмдэглэлүүд :)
-Хэрэв Та кирил бичгийг хөгжил хэмээн "соёлжсон" урсгалын эсрэг зогсож
-буй нэгэн бол, тэдгээр хүмүүсд та бас л галзуу мэт харагдана биз ээ.
-
-АНХААР:
- Байти үсгийн маягийг хувиараа татан авч фонт гэсэн санд хуулах хэрэгтэй.
-
-Ерөнхий тайлбар
-===============
-Уг зорилго маань, үсгийн маягтад байгаа ангилал (class) болон орлуулах дүрмүүдийг (feature) ашиглан дараах зүйлсийг бэлтгэж авахад оршино:
-
-- ангилал болон дүрэмд оролцсон бүх үсгийн жагсаалт болон тэдгээрийн дүрс зураг
-- шинээр үсгийн маяг зурахад шаардагдах дүрс тэмдгийн жагсаалт
-- ангилал болон дүрмийн орлуулах хүснэгтийг зургаар эсвэл харуулах
+/-------------------------------------------------/
+ "Өсөхөөс сурсан үндэсний хэл мартаж болшгүй соёл
+ Үхтэл орших төрөлх нутаг салж болшгүй орон"
+ Д.Нацагдорж
+/--------------------------------------------------/
+
+Ерөнхий
+=======
+Зорилго маань дараах хэдэн зүйлд төвлөрөв:
+
+- ангилал болон дүрэмд оролцсон бүх үсгийн жагсаалт, тэдгээрийг дүрс зураг юмуу вэб хүснэгт болгож харуулах
+- шинэ үсэг хялбар түргэн бүтээхэд зориулагдсан автомат арга
+- бусад төрлийн хэрэгтэй зэвсгүүд
- ...
-Сангийн зохион байгуулалт
-=========================
-./mongolbichig # Дэд сан
-|- MongolianBaiti # Байтигаас экпортлож авсан ангилал болон дүрэм
-|---- classes
-|---- features
-|- fexporter # дүрмээс dot болон html файл үүсгэгч
-|---- config # зураг үүсгэгчийн тохиргоо файлын сан
-|---- include
-|---- src # dot файл үүсгэгчийг ажиллуулах сан
-|- fontcreator # үсгийн маяг үүсгэдэг зэвсэг
-|- fonts # Энд Байти юмуу ажиллах үсгийн маягийг хуулна
-|- scripts # Төрөл бүрийн хэрэгтэй зэвсэгүүд
-|- misc # Зэсвгүүдийн гаралтаас үүссэн файлууд энд байрлана (ажиллах зааварыг хар!)
-|- temp # Зарим програмын гаралтыг энд байж болно
-|- test # Зарим жишээ зураг, тест
-|- web # үүссэн дүрс зургийн жагсаалт хадгалах сан
-
+fexporter
+=========
+энэ нь ОТФ үсгийн маягийн дүрмийг нэг бол dot хэлбэртэй зураг болгох, эсвэл вэб хүснэгт болгож экпортлоно. Дүрмийг шалгаж шүүхэд хэрэглэгдэх зориулалтаар бүтээв.
-Ажиллуулах товч дараалал : ХУУЧИРСАН!!!
-========================
-1. Бүх үсгийн дүрс зургийг үүсгэх болон зарим хэрэгтэй жагсаалт үүсгэх
- - Дараах файлууд үүснэ:
- ../web/images сан дотор бүр дүрсийн зургийг хадгална (*.png)
- misc/allglyphs бүх дүрсийн жагсаалт
- misc/classglyphs class уудад оролцсон нийт тэмдгийн жагсаалт
- misc/featureglyphs feature уудад оролцсон нийт тэмдгийн жагсаалт
- misc/replaceglyphs дүрмийн орлуулах талд нь оролцсон (by XXX) нийт тэмдгийн жагсаалт (зурах тэмдгүүд)
- - Гүцэтгэх тушаал
- # cd scripts
- # ./generate_all_glyph.sh ../fonts/Mongolian_Baiti.ttf ../MongolianBaiti ../web/images
-2. Дүрмээс dot файл үүсгэх
- Эрланг бичлэг учраас эрланг суулгасан хүмүүс л турших боломжтой.
- TODO:
- Үүссэн *.dot текст файлуудын нийт хэмжээ 3.9 MB, Зураг болгосонтойгоо нийлээд 16 MB болж байгаа учраас ийшээ оруулалгүй өөрсдөө хувиргаж байгаа юм.
- Үүссэн дот файл юмуу зургуудыг тусад нь татаж авахаар байрлуулбал зүгээр!
- - fexporter/config/application.cfg файл доторх сангуудыг зөв байрлуул
- # cd fexporter/src
- # rm *.beam && erl -compile *.erl
- # erl
- 1> main:start().
- ..> C-c C-c дарж гарч болно, эсвэл C-g q
-3. Үүссэн дот файлтай сан доторх бүх дот файлаас *png зураг үүсгэх
- 2 дугаар алхмын application.cfg дотор {export_folder, "temp"} гэж тэнд дот файл үүсгэсэн тул:
- # cd scripts
- # ./generatedot_all.sh ../temp
+fontcreator
+===========
+Шинэ үсэг бүтээх зэвсэг. Энд хоёр зэвсэг гол үүрэг гүйцэтгэнэ.
+crazyfonter.py
+--------------
+ үсгийн дүрэм, зураг, суурилах фонт гурав бэлэн байвал үүгээр бүрэн OТФ үсгийн маяг үүсгэнэ.
-Үүссэн графикийн тайлбар
-========================
-- Зургийг зүүнээсээ баруун тийш дараалж байрласан үсэгнүүдээс хамгийн сүүлд байрлах цэнхэр хүрээтэй тэмдгээр орлуулалт хийнэ гэж тайлж уншина.
-- Хэрэв ногоон хүрээтэй үсэг байвал зөвхөн тэр үсгийг цэнхэр хүрээтэй үсгээр орлуулна
-- @ тэмдэгээр эхэлж бичсэн нэртэй дөрвөлжин бол ангилагдсан дүрснүүд буюу class дүрснүүд юм. @-гүй нэрээрээ ../temp/classes сан дотор зургаараа байгаа.
- Арваас дээш тэмдэгт агуулсан байвал тасалж НЭР_ДУГААР хэлбэртэйгээр хадгалсан.
-- group_ХХХ гэсэн нэртэй дөрвөлжин бол хэсэг бүлэг дүрсний тэмдэглэл юм. ../temp дотор тухайн сан дотроо уг нэрээрээ зураг хэлбэртэй байрлагдсан.
- Арваас дээш тэмдэгт агуулсан байвал тасалж НЭР_ДУГААР хэлбэртэйгээр хадгалсан.
+mongoluseg.py
+-------------
+ үндсэн зурлагуудыг ашиглаж бүх үсгийг зурах зэвсэг. Хоёр файл энд анхаарлын төв байх ёстой:
+ useg_zurlaga_atom - үсэг зурахад хэрэгтэй үндсэн зурлаганууд
+ useg_zurlaga_desc - үсэгнүүдийг үндсэн зурлагаар зурах заавар
-Жишээ
-======
-./test/sample_feature Эх дүрэм файл
-./test/sample_dot.txt Үүссэн дот файл
-./test/sample.png Дот файлаас хувирч үүссэн зураг
+эдгээр зэвсэгүүд тус бүрдээ тохируулгын файлтай бөгөөд уг файлд хэрэгтэй файлуудынх нь замыг нь зааж өгөх хэрэгтэй.
Хийх зүйлс:
-----------
- Илүү автоматжуулалт ( Makefile )
ХЭТИЙН
======
-- Зурагдах ёстой дүрсний жагсаалт
-- Fontforge script хэрэглэнэ шинэ үсгийн маяг үүсгэх DONE (fontcreator)
- > зураачдаас дүрс зураг
- > features/classes
- > script > Шинэ үсгийн маяг
- дүрслэх алхамт дараалал (алгоритм)
...
View
14 fontcreator/README
@@ -5,7 +5,9 @@
# |_| |_|\___/|_| \_|\____|\___/|_____|____/___\____|_| |_|___\____|
#
-crazyfonter.py зэвсгээр шинэ үсгийн маяг зохионо. Тохируулгыг config.cfg файлд хийх хэрэгтэй. Үүнд:
+crazyfonter.py
+==============
+энэ зэвсгээр шинэ үсгийн маяг зохионо. Тохируулгыг config.cfg файлын [Font data] хэсэгт хийх хэрэгтэй. Үүнд:
MONGOL_USEG = misc/mongoluseg -> Юникод стандарт хуваарьт буй үсэгнүүд 0x1820 ..
MONGOL_USEG_EXT= misc/mongoluseg_ext -> private usage zone-д байрлах үсэгнүүд
@@ -17,6 +19,16 @@ GLYPHS_DIR = /tmp/svgs -> зурсан үсэгнүүд
----------------
http://dejavu-fonts.org/wiki/Download dejavu-fonts-2.32 (SFD)
+mongoluseg.py
+==============
+үндсэн зурлагуудыг нийлүүл бүх үсэгнүүдийг зурагч.
+тохируулгыг мөн config.cfg файлын [Useg zurah] хэсэгт хийх хэрэгтэй. Үүнд:
+
+USEG_ATOM = misc/useg_zurlaga_atom үсэг зурах атом үндсэн зурлагууд
+USEG_DESC = misc/useg_zurlaga_desc үндсэн зурлага ашиглаж үсэгнүүдийг зурах заавар
+ATOM_FOLDER = atoms үндсэн зурлагын зураг файл байгаа газар
+GLYPH_OUT = /tmp/glyphs үүссэн үсэгнүүдийг хадгалах газар
+
Хийх зүйлс
----------
Бүрэн автоматжуулалт!

0 comments on commit e1edb78

Please sign in to comment.