Permalink
Browse files

need to start documentation

  • Loading branch information...
natsag2000 committed Nov 19, 2010
1 parent 6ba4fd1 commit f2de13b33146e20c88fd10b47ec9a00f49a679db
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 doc/mongolbichig_zorilgo
View
@@ -0,0 +1,17 @@
Монгол бичгээ үндсэн хэрэглээнд оруулах эрхэм зорилго
=====================================================
1. Глип жагсаалт ( нэрлэлтийн стандарт )
2. Гарын байрлал ( хувилбарууд )
3. Энжин алгоритм
- шинэ энжинд нэмэх заавар
4. Тест текст
5. Фонт үүсгэгч
6. ОТФ feauture
7. Хичээл
8. Дэмжигдсэн програм хангамжууд
9. Хариуцсан хүмүүс ( Оролцсон хүмүүс )
Зэргийг сайхан баримтжуулаад хоёр гурван хэл дээр орчуулаад дэлгээд тавих нэг эрхэм зорилго байна. Бүх юм дууссаны дараа ингэж зангидаж нэг чулуу болгоод уулын орой дээр тавих хэрэгтэй байх шүү.
Энэ бүхнийг дэлгэрэнгүй жагсааж бичсэний дараа харах өнцөг бүрээс тус тусын жагсаалттай хуудас бэлэн болгох нь зүйтэй.
(Нэг сурвалжаас олон төрлийн гарчиг үүсгэнэ гэсэн үг. Жишээ нь Фонт хөгжүүлэгчдэд зориулсан гарчигнууд, Глип зурагч хүнд зориулсан гарчигнууд, Гарын байрлал сонирхсон хүнд гм.)

0 comments on commit f2de13b

Please sign in to comment.