Permalink
Browse files

need to start documentation

  • Loading branch information...
1 parent 6ba4fd1 commit f2de13b33146e20c88fd10b47ec9a00f49a679db @natsag2000 committed Nov 19, 2010
Showing with 17 additions and 0 deletions.
  1. +17 −0 doc/mongolbichig_zorilgo
View
@@ -0,0 +1,17 @@
+Монгол бичгээ үндсэн хэрэглээнд оруулах эрхэм зорилго
+=====================================================
+
+1. Глип жагсаалт ( нэрлэлтийн стандарт )
+2. Гарын байрлал ( хувилбарууд )
+3. Энжин алгоритм
+ - шинэ энжинд нэмэх заавар
+4. Тест текст
+5. Фонт үүсгэгч
+6. ОТФ feauture
+7. Хичээл
+8. Дэмжигдсэн програм хангамжууд
+9. Хариуцсан хүмүүс ( Оролцсон хүмүүс )
+
+Зэргийг сайхан баримтжуулаад хоёр гурван хэл дээр орчуулаад дэлгээд тавих нэг эрхэм зорилго байна. Бүх юм дууссаны дараа ингэж зангидаж нэг чулуу болгоод уулын орой дээр тавих хэрэгтэй байх шүү.
+Энэ бүхнийг дэлгэрэнгүй жагсааж бичсэний дараа харах өнцөг бүрээс тус тусын жагсаалттай хуудас бэлэн болгох нь зүйтэй.
+(Нэг сурвалжаас олон төрлийн гарчиг үүсгэнэ гэсэн үг. Жишээ нь Фонт хөгжүүлэгчдэд зориулсан гарчигнууд, Глип зурагч хүнд зориулсан гарчигнууд, Гарын байрлал сонирхсон хүнд гм.)

0 comments on commit f2de13b

Please sign in to comment.