Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 907d9afcbd

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

..
Failed to load latest commit information.
allglyphs.py
export_svg_glyph.pe
exportglyph.pe
generate_all_glyph.sh
generate_lookup_html.sh
generate_png_glyphs.sh
generate_svg_glyphs.sh
generatedot_all.sh
htmlfoot
htmlhead
htmlheadfoot.sh
readme
resize_images.sh
rotate_images.sh

readme

Хэрэглэх жишээ
==============

- Хэрэв зөвхөн юникод юмуу нэрээр нь хандаж (жишээ нь Байти доторх "uni1820.init" тэмдэгт) зураг үүсгэнэ гэвэл дараах тушаал хангалттай

   # ./exportglyph.pe ../fonts/monbaiti.ttf "uni1820.init"

- glyphsname.txt Файлд жагсаасан үсгийн нэрсээр png зураг /tmp/glyphs санд үүсгэхээр бол:
   # ./generate_png_glyphs.sh ../fonts/monbaiti.ttf glyphsname.txt /tmp/glyphs

   # svg зураг үүсгэхээр бол:
   # ./generate_svg_glyphs.sh ../fonts/monbaiti.ttf glyphsname.txt /tmp/glyphs

САНУУЛГА:
  png зураг үүсгэлт нь үүссэн хэвтээ зургийг босгож, ар дэвгэрийг алга болгон, 30 хувиар багасгасан байгааг анхаар. Шаардлагатай хэмжээг уг файлыг засварлаж хийнэ үү.

- Шаардлагатай суугдсан байх програмууд
  fontforge
  convert (ImageMagick)

Зарим хэрэгтэй тушаалууд:
========================
hexdump -C monbaiti.ttf | less
Something went wrong with that request. Please try again.